Ønsker bedre og tydeligere regler om varsling

Norsk Presseforbund støtter mange av forslagene til Varslerutvalget. Samtidig mener vi det kan gjøres grep for å sikre at enda flere varsler.

Det er en høyt prioritert oppgave i Norsk Presseforbund å jobbe for et sterkt varslervern og en ordning som bidrar til at viktig informasjon når ut til samfunnet. Slik vi ser det har vi ikke et godt nok varslervern i Norge, verken i praksis eller etter loven.

Et samfunn uten godt klima for varsling svekker den enkeltes ytringsfrihet, og det gir grobunn for korrupsjon, mislighold og maktmisbruk. Det kan gjøres alvorlige feil uten at det blir rettet opp eller gjort kjent i offentligheten. Det er et demokratisk problem, og det vanskeliggjør medienes mulighet til å ivareta sine kjerneoppgaver – å avdekke kritikkverdige forhold og beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre (Vær Varsom-plakaten punkt 1.4 og 1.5).

Vi er derfor godt fornøyde med at det ble nedsatt et NOU-utvalg og mener utvalget har gjort et viktig og grundig arbeid på området, som vil ha stor betydning fremover.

Under følger en oppsummering av våre viktigste innspill til Varslingsutvalgets rapport, NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern:

·         Vi støtter at det tas inn en egen henvisning til Grunnloven slik flertallet i utvalget foreslår:

·         Vi støtter forslaget om at man i formålsparagrafen setter inn en egen bestemmelse om at man har plikt til å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten.

·         Vi støtter flertallets forslag om at det er ønskelig med en egen lov om varsling, og særmerknaden om at dette haster. Vi gir også vår tilslutning til merknadene fra Norsk Journalistlag, punkt 3 a, om at varslervernkretsen «må utvides til også å omfatte tillitsvalgte i organisasjoner, samt oppdragstakere og frilansere».

·         Vi støtter utvalget i at det er nødvendig å gi innhold til begrepet «kritikkverdige forhold», at begrepet må favne vidt og at eksempler på hva som regnes som kritikkverdige forhold, ikke kan være uttømmende.

·         Vi støtter flertallets forslag om å ta vekk begrepet «forsvarlig varsling» og heller ta inn en klargjøring i form av tre kriterier som må foreligge for at varslingen regnes som «forsvarlig». Vi har noen kommentarer og merknader disse kriteriene.

·         Vi mener det må være greit å varsle direkte til mediene i saker som har allmenn interesse selv om man ikke har forsøkt å varsle internt (utvalget foreslår et krav om at intern varsling som hovedregel må være prøvd). Et krav om intern varsling kan føre til at viktige opplysninger ikke bringes videre fordi arbeidstaker ikke ønsker å ta saken opp med arbeidsgiver.

·         Vi støtter utvalgets forslag om å endre ordlyden fra at «arbeidstaker har rett til å varsle» til «arbeidstaker kan/kan alltid varsle».

·         Vi støtter at det tas inn presisering av at varselet gjelder «ved grunn til mistanke» om kritikkverdige forhold, ikke at de kritikkverdige forholdene må foreligge.

·         Vi støtter varslingsutvalgets medlem Jensens særmerknad om at det bør tydeliggjøres at taushetsplikten etter dagens arbeidsmiljølov § 2 A-4 også omfatter fritaket for forklaringsplikt i straffeprosessloven § 118 og tvisteloven § 22-3.

·         Vi støtter samme medlems forslag om at det innføres et forbud mot at arbeidsgiver iverksetter tiltak for å avdekke varslerens identitet i de tilfeller som utløser taushetsplikt for offentlig myndighet om det samme.

·         Vi støtter utvalgets forslag om å legge inn eksempler på hva som kan anses som «gjengjeldelse» i selve lovteksten, og mener dette kan være en viktig avklaring både for varsler og arbeidsgiver. Eksemplene kan ikke være uttømmende.

·         Vi støtter utvalgets forslag om objektivt ansvar for økonomisk tap ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse, slik at varsleren i slike situasjoner kan kreve erstatning uavhengig av arbeidsgivers skyld.

·         Vi støtter utvalgets forslag om et nasjonalt og uavhengig Varslingsombud, og mener det er et reelt behov for dette i samfunnet.

·         Vi støtter flertallets forslag om å opprette en egen tvisteløsningsnemnd for varslingssaker, og kan i hovedsak slutte oss til flertallets begrunnelse i kap. 12.5. mv.

·         I likhet med Norsk Journalistlag mener vi det er viktig at det videre arbeidet med varslervern må sees i sammenheng med styrking av kildevernet.

Les hele vår høringsuttalelse til Varslingsutvalget.