Offentlighetsutvalget: – Nå må kongehuset åpnes opp

Pressens offentlighetsuvalg mener Dagbladets avsløringer om omfanget av pengeoverføringer til kongehuset, må føre til at kongehuset underlegges offentleglova.

Pressens offentlighetsutvalg ba i en uttalelse datert 17. september 2015 Justis- og beredskapsdepartementet ta grep for mer åpenhet om kongehuset. I lys av Dagbladets avsløringer om at utgiftene er langt høyere enn det som opplyses i statsbudsjettet under overføringer til «Det kongelige hus», vil utvalget gjenta denne oppfordringen:

Pressens offentlighetsutvalg (POU) er et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbunds styre for å sikre og styrke offentlighetsprinsippet i Norge. Utvalget avgir jevnlig uttalelser i spørsmål og saker som gjelder åpenhet og innsyn i samfunnet.

Pressens offentlighetsutvalg uttaler:

«Pressens offentlighetsutvalg mener Dagbladets avsløringer om skjulte utgifter i kongehuset, nok en gang har aktualisert spørsmål om lovfestet rett til innsyn.

Til tross for at kongehuset koster norske skattebetalere flere hundre millioner årlig, har samfunnet ingen rett til å kreve innsyn i virksomheten. Dette står i sterk kontrast til hva vi har for andre institusjoner i den offentlige forvaltningen, der det stilles strenge krav til åpenhet.

Ifølge Dagbladets undersøkelser er den årlige prislappen på minst 460 millioner kroner, det vil si det dobbelte av hva som oppgis i statsbudsjettet under overføringer til «Det kongelige hus». Konsekvensene blir at tallene i den offentlige debatten er altfor lave, og diskusjonen i samfunnet føres på feil premisser.

Staten har etter grunnloven plikt til å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Derfor bygger både Grunnloven og offentleglova på et prinsipp om mest mulig åpenhet og innsyn, og stiller krav om at alt hemmelighold må ha «tungtveiende grunner». Utvalget kan ikke se at det finnes tungtveiende grunner for at pengebruken knyttet til kongehusets offisielle virke og arbeid ved hoffet, skal unntas fra innsyn. I stedet bør disse underlegges offentleglova, slik at det er hemmelighold, og ikke åpenhet, som må begrunnes, på samme måte som for alle andre offentlige organer her i landet. Dette er opplysninger av offentlig interesse, og åpenhet er en forutsetning for at mediene skal kunne ivareta sitt kontrollansvar på dette området.

Medieorganisasjonene har ved flere anledninger tatt opp spørsmål om kongehuset bør underlegges offentleglova med ansvarlige myndigheter, uten å bli hørt. Nå mener utvalget det er på høy tid å gjøre en ny vurdering av dette spørsmålet.

Utvalget mener samfunnet har en berettiget forventing om at kongehuset følger offentleglova, og ber nok en gang Justis- og beredskapsdepartementet ta initiativ til å utrede dette spørsmålet.»

Pressens offentlighetsutvalg 04.04.2016

Siri Gedde-Dahl (leder), journalist i Kapital
Tom Erik Thorsen, ansvarlig red. i Varden.
Trond Sundnes, Utviklingsredaktør i Dagens Næringsliv.
Lajla Ellingsen, journalist i Adresseavisen.
Audun Solberg, VG
Espen Andersen, journalist i NRK
Sarah Sørheim, kulturredaktør i Aftenposten
Thomas Frigård, journalist i Raumnes
Øyvind Johan Heggstad, journalist i NRK Møre og Romsdal
Ola Karlsen, journalist i ABC Nyheter
Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag (NJ)
Leif Steinholt, journalist i Helgelands Blad
Vegard Venli, journalist Kommunal Rapport
Hanne Wien, journalist i Budstikka Media
Reidun Kjelling Nybø, fungerende generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR)
Nils Øy, tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR), nå høgskoledosent i Volda
Berit Nyman, nestleder i Fagpressen

Kontaktpersoner for uttalelsen:
Leder for Pressens offentlighetsutvalg: Siri Gedde-Dahl, tlf. 975 25 118
Medlem av Pressens offentlighetsutvalg: Vegard Venli, tlf. 470 69 391