Menneskrettighetsdom om bryllupsbilde

I dag får vi svar på om Se og Hørs publisering av bilder fra vielsen av skuespiller Andrine Sæther og musiker Lars Lillo-Stenberg, er innenfor ytringsfriheten. Dermed setter EMD punktum i en sju år lang rettsstrid om retten til privatliv vs. pressefrihet.

I følge VG faller dommen i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) klokka 10 i dag. Dette blir foreløpig punktum for en sak som har versjert i rettssystemet siden 2006.

For fem år siden konkluderte Høyesterett – under dissens – med at Se og Hørs publisering var innenfor ytringsfrihetens rammer nedfelt i Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) art. 10. Dette til tross for at både tingretten og lagmannsretten hadde konkludert motsatt – at publiseringen var et rettsstridig inngrep i Sæther og Lillos-Stenbergs privatliv.

Det ble ikke publisert bilder fra selve vielsesakten, men før og etter. Høyesterett var enig i at en vielsessermoni er privat, men mente likevel ikke at det forelå noen krenkelse av privatlivets fred. Flertallet la vekt på at innholdet i reportasjen var av nøytral karakter, uten noen form for kritikk, og ikke inneholdt noe som kunne fremstå som belastende for ektefellene eller svekke deres omdømme. Dessuten ble bildene tatt fra lang avstand, slik at ikke det forstyrret seansen. Det ble også fremhevet at bryllupet fant sted på et allment tilgjengelig område, i tillegg til at det ble benyttet virkemidler (kor, båt etc.) som påkalte oppmerksomhet og ga det hele et spektakulært preg.

Ekteparet tok derfor saken videre til EMD, med påstand om at dommen strider mot deres rett til privatliv, en rettighet som er beskyttet i EMK art 8.

Tatt tid
Saken har tatt tid i EMD, noe som delvis kan skyldes behandlingen av to andre saker – den ene gjaldt tyske mediers publisering av bilder av prinsess Caroline på en privat skiferie. EMD mente her at bildene hadde allmenn interesse, blant annet fordi Carolines far lå syk samtidig som at de var på ferie, og at publiseringen derfor var innenfor innenfor ytringsfriheten (EMK art 10).

Den andre saken gjalt identifisering av en skuespiller som ble tatt for bruk av narkotika under en ølfestival i München. EMD mente det ikke var «nødvendig i et demokratisk samfunn» å forby publiseringen, og staten Tyskland ble dømt for overtredelse av EMK artikkel 10 for å ha forbudt publiseringen. Domstolen la vekt på at artikkelen ikke avslørte detaljer om skuespillerens privatliv, men i all hovedsak opplysninger knyttet til arrestasjonen og forhold knyttet til den rettslige prosessen.

I høst behandlet EMD enda en sak som gjalt grensen mellom privatliv og pressefrihet, denne saken gjalt også prinsesse Carolines. Denne gangen var temaet en ny trend blant kjendiser – at de leier ut sine feristeder når de ikke selv er der. Det mest omstridte bildet var av prinsesse Caroline og hennes mann på et ukjent feriested. Prinsessen vant ikke frem i tyske domstoler, og EMD mente at det omstridte fotografiet – og artikkelen – «bidro til en debatt av offentlig interesse» og følgelig ikke noe ulovlig inngrep i privatlivets fred.

Tre dommer i medienes favør
Vi har altså tre dommer fra den senere tiden i EMD der medienes og ytringsfriheten har veid tyngre enn hensynet til privatliv.