Kritisk til varsling om søk

Presseorganisasjonene er kritiske til forslag om at det skal være mulig å sjekke opp hvem som har søkt etter opplysninger fra folkeregisteret, og mener kan hindre undersøkende journalistikk opp mot kriminelle miljøer.

Forslaget kommer i utkast til ny folkeregisterlov, utarbeidet av Finansdepartementet. Presseorganisasjonene Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening støtter at man foretar en opprydning i loven, men mener flere av forslagene vil føre til dårligere kår for den undersøkende journalistikken. Dette gjelder spesielt forslag om at den enkelte registrerte person skal ha tilgang til opplysninger om søk foretatt på egen person, som organisasjonene mener er spesielt ødeleggende for undersøkende journalister: «Personer som er under medienes og politiets søkelys er fort de samme som vil sjekke hvem som har gjort undersøkelser på dem. Dermed får vi regler som varsler personer som er involvert på et tidlig tidspunkt i en researchfase, ofte personer og miljøer som unndrar seg offentlighetens søkelys,» heter det i høringsuttalelsen.

Organisasjonene mener også en slik «varsling» øker faren for trusler mot redaksjoner og journalister, og dermed vil føre til mindre omtale av forhold og miljøer som har stor samfunnsmessig interesse:

«Dette kan også føre til at journalister og redaksjoner ikke tør å slå opp personer man vet kan ty til vold eller trusler. Vi ser for oss situasjoner der journalister og redaksjoner kan bli utsatt for ulike former for represalier og/eller trusler om represalier, vold, overvåking eller annet av miljøer som ønsker å forhindre at de eksponeres av pressen. Dermed svekkes muligheten og viljen til å drive journalistikk rundt bedrageri, mc-bander, mafialignende samfunnsstrukturer, skatteunndragelser, korrupsjon mm.»

Kort oppsummert anfører presseorganisasjonene følgende sju punkter:

1. Lovforslaget må gjenspeile den utviklingen vi har hatt på ytringsfrihetsområdet, ikke bare personvernområdet.
2. Formålsparagrafen må ta inn “journalister” som en viktig brukergruppe.
3. Forslaget om at alle registrerte personer skal ha tilgang til opplysninger om søk må forkastes, primært overfor alle som søker, subsidiært overfor mediene.
4. Det kan ikke gjelde et krav om at den som ber om opplysninger må kunne oppgi identitet og bostedsinformasjon på vedkommende det søkes på.
5. Positivt med en klargjøring og opprydning i hva som regnes som taushetsbelagt informasjon.
6. Definisjonen av hva som ikke er taushetsbelagt må utvides.
7. Historiske opplysninger kan ikke regnes som taushetsbelagt informasjon, med mindre den aktuelle opplysningen faller inn under taushetsplikten.

 

Les hele uttalelsen: Høringsuttalelse 26.6 FIN