Korona-informasjon

Norge er i en unntakssituasjon og behovet for informasjon vedrørende Korona-pasienter er stort. Sammen med Norsk Redaktørforening har vi sendt brev til Helsedirektoratet om hvilke opplysninger vi mener Helsforetakene bør gi ut.

Bakgrunnen for henvendelsen er ulik praksis ved de ulike helseforetakene om hva som gis ut av informasjon. Noen helseforetak mener personvernhensyn gjør at man ikke kan gi ut informasjon om tilstanden til korona-pasienter, selv om disse er anonymisert. Vi mener dette er en alt for streng tolkning av taushetsplikten, og viser til at både helsepersonelloven og forvaltningsloven åpner opp for å gi ut opplysninger i anonymisert form. I tillegg er dette opplysninger av stor allmenn interesse.

I brevet minner vi også om at det følger av EMK artikkel 10 om ytrings- og informasjonsfrihet og retttspraksis knyttet til denne, at mediene, pga. sitt informasjonsoppdrag, har en særlig rett til tilgang til informasjon av allmenn interesse. Jo større allmenn interesse opplysnignene har, jo vektigere mothensyn må foreligge før myndighetene kan nekte informasjonen.

Les hele brevet her:  2020-03-18 – Brev fra NP og NR til Helsedirektoratet – endelig versjon