Klageutkast på korona-avslag

Flere medier får ikke svar på innsynskrav på grunn av korona-situasjonen. Slik kan du klage.

Pressens offentlighetsutvalg har laget et klageutkast som kan brukes når sykehus, helseforetak, kommuner eller andre offentlige instanser sier de ikke kan prioritere innsynksrav på grunn av korona-situasjonen. Utkastet er til fri bruk for alle.

Norsk Presseforbund og Pressens offentlighetsutvalg har protestert mot at man lar være eller utsetter å behandle innsynskrav på grunn av korona-utbruddet, og vil oppfordre journalister til å klage over denne type avslag/utsettelser.

Hvis du får avslag på innsyn som begrunnes med en lovbestemmelse, se våre ferdige utkast til klagebrev her.

Utkastet er oppdatert 03.04 som følge av dette svaret

KLAGEUTKAST:

UTSATT ELLER MANGLENDE INNSYN PGA KORONA

Vi viser til vårt krav om innsyn datert [dato].

Vi har forståelse for at situasjonen med korona-utbruddet påvirker saksbehandlingen. Samtidig er det ikke slik at man nå kan sette andre lover til side. Forvaltningen er fremdeles forpliktet etter offentlighetsloven. Offentlighetsloven har dessuten sitt utspring i offentlighetsprinsippet som er nedfelt i Grunnloven § 100 (5).  Videre er retten til informasjon en del av ytringsfriheten i EMK art 10. Tilbakeholdelse av informasjon kan være i strid med Grunnloven og et ulovlig inngrep i ytringsfriheten.

At offentlighetsloven fremdeles skal følges, er også påpekt av regjeringen i brev til 02.04.2020 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her skriver departementet at «Offentleglova, som fastsetter pressens og allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter, gjelder uinnskrenket i denne situasjonen. Loven legger opp til at et organ som mottar et innsynskrav skal behandle det «konkret og selvstendig», jf. offentleglova § 29 første ledd.».

Departementet understreker videre i samme henvendelse at «Alle innsynskrav skal behandles i tråd med offentleglova».

Det følger av offentlighetsloven at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold».  Dette må fremdeles være hovedregelen. Skal innsyn utsettes, følger det av Justisdepartementets veileder punkt 9.3 at det må være på grunn av forhold ved selve innsynskravet, for eksempel at det er veldig omfattende el.

Vi viser videre til sak fra Sivilombudsmannen (2019/702) som oppsummerer hvorfor det er viktig med rask behandling av innsynskrav:

«Dersom forvaltningens saksbehandling tar for lang tid, vil innsynsbegjæringen lett miste sin aktualitet og betydning. Lang saksbehandlingstid vil undergrave formålet med lovens hovedprinsipp, nemlig at forvaltningens saksdokumenter skal være offentlige for dem som begjærer innsyn. Rask saksbehandlingstid er også viktig av hensyn til allmennhetens tillit til forvaltningen, og vil kunne motvirke at det oppstår mistanke om at forvaltningen legger vekt på utenforliggende hensyn ved å trenere eller vanskeliggjøre behandlingen av innsynsbegjæringer som kan avdekke kritikkverdige forhold eller forhold offentligheten bør ha kjennskap til.»

Bakgrunnen for at innsynskrav skal behandles raskt, er altså at folk skal få innsyn når en sak har aktualitet, jf. også lovens § 1 og Justisdepartementets veileder punkt 2. Innsyn er en forutsetning for at mediene skal kunne ivareta samfunnsoppgaver som opplysning, kontroll og kritikk. Situasjonen vi nå står i, krever at befolkningen har tillitt til at myndighetene ikke holder tilbake viktig informasjon. Denne tilliten vil svekkes hvis vi gjennomgående ikke får svar på innsynskrav.

Jo viktigere og mer aktuelle opplysningene er, jo sterkere står innsynsretten. Innsynskrav knyttet til korona-situasjonen, må derfor prioriteres særlig høyt. 

På denne bakgrunn ber vi om en raskere behandling av vårt innsynskrav. Som regjeringen har påpekt så gjelder loven fullt ut og hovedregelen må fremdeles være at innsynskrav behandles innen en til tre virkedager. Bruker man lengre tid, bør dette begrunnes, sammen med en angivelse av hvor lang tid det vil ta. Gjelder kravet korona-opplysninger, bør disse prioriteres på grunn av den sterke allmenne interessen. Andre innsynskrav skal også besvares.

 

Spørsmål eller innspill om innsyn eller klageutkastet?
Kontakt Tron Strand, leder for Pressens offentlighetsutvalg (913 28 863) eller Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund (48110268)