Journalister må beskyttes i krig

Journalister utfører svært viktig arbeid i kriger og kriser, og angrep på journalister er forkastelige angrep på ytringsfrihet og demokrati.

19 journalister er bekreftet drept i krigshandlinger i Gaza, Israel og Libanon etter 7. oktober, ifølge organisasjonen Committee to protect journalists (CPJ).

Vi, de norske presseorganisasjonene, ber partene og alle involverte om å sørge for at det er mulig å drive fri journalistikk i områdene, og at journalister og redaktørstyrte medier ikke utsettes for angrep. Vi ber også norske myndigheter om å engasjere seg for å bidra til dette. Norge har i flere år ligget øverst på Reportere uten grensers pressefrihetsindeksen, og vi har et særlig ansvar for å støtte opp om den frie journalistikken og fordømme de brutale angrepene.

15 av de drepte er palestinske journalister, 3 israelske og 1 libanesisk. Ifølge CPJ er ytterligere tre journalister savnet. I tillegg er flere journalister skadet og lokalene til flere medier er ødelagt. Det er også rapporter om trusler mot journalister i områdene.

Journalister utfører svært viktig arbeid i kriger og kriser, og angrep på journalister er forkastelige angrep på ytringsfrihet og demokrati. Journalistene og mediene i området må få mulighet til å rapportere fritt, i tråd med Genève-konvensjonen som stiller klare krav til at journalister som dekker væpnet konflikt må behandles og beskyttes som sivile.

Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening

Dag Idar Tryggestad, Norsk Journalistlag

Randi S. Øgrey, Mediebedriftenes Landsforening

Elin Floberghagen, Norsk Presseforbund

 

Journalists must be protected

19 journalists have been confirmed killed in military actions in Gaza, Israel, and Lebanon since October 7, according to the organization Committee to Protect Journalists (CPJ).

We, the Norwegian press organizations, urge all parties and those involved to ensure that free journalism is possible in these areas, and that journalists and media are not subjected to attacks. We also call on the Norwegian authorities to get involved to contribute to this.

Norway has for several years been at the top of Reporters without borders press freedom index, and we have a particular responsibility to support free journalism and condemn the brutal attacks.

15 of the deceased are Palestinian journalists, 3 are Israeli, and 1 is Lebanese. According to CPJ, three more journalists are missing. In addition, several journalists have been injured, and the premises of several media outlets have been destroyed. There are also reports of threats against journalists in these areas.

Journalists perform extremely important work in wars and crises, and attacks on journalists are reprehensible assaults on freedom of expression and democracy. Journalists and media in the area must be allowed to report freely, in line with the Geneva Convention, which sets clear requirements that journalists covering armed conflict must be treated and protected as civilians.

 

Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening (Association of Norwegian Editors)

Dag Idar Tryggestad, Norsk Journalistlag (Norwegian Union of Journalists)

Randi S. Øgrey, Mediebedriftenes Landsforening (Norwegian Media Businesses’ Association)

Elin Floberghagen, Norsk Presseforbund (Norwegian Press Association)