Dagbladet tapte i Høyesterett

Høyesterett har i dag forkastet anken fra Dagbladet i ambulansesaken. Dermed blir dommen fra Lagmannsretten stående, og Dagbladet må betale 200 000 i oppreisning for å ha fremsatt rasismepåstander om Erik Schjenken, samt sakskostnader for Høyesterett.

Høyesteretts flertall mente faktapåstandene i det publiserte materialet både enkeltvis og samlet var vernet av ytringsfriheten, men at Dagbladet gikk for langt med rasismepåstander i kommentarer og leder. Flertallet viser her til at det må stilles strengere krav til faktagrunnlaget når en påstand fremsettes i en kommentar/leder, enn ved videreformidling av vitneutsagn.

Et mindretall (dommer Endresen) mener leder og kommentarene er vernet av ytringsfriheten og EMK art. 10.

Les også: Dømt for ærekrenkende rasismebeskyldninger

Les hele dommen her.