Ane Stokland og Høyesterett fikk hederlig omtale

Ane Stokland og Høyesterett fikk hederlig omtale for saken om innsyn i lydopptak tilknyttet Treholtsaken. Det fikk også politiker Ivar Johansen for en langvarig, standhaftig og prinsipiell kamp for mer åpenhet.

FLAVIUSPRISEN 2013 ? Begrunnelse
For sjette år på rad skal Norsk Presseforbund dele ut Flaviusprisen. I følge statuttene vedtatt av Norsk Presseforbund kan prisen deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet.

Det kan være behagelig å holde ting skjult. Man slipper å bli konfrontert med opplysninger som har vært lagt fram tidlig i en sak. Man kan arbeide i ro og mak mot en felles løsning uten at uenighet kommer fram. Man trenger ikke forsvare feil.
For et demokrati er det katastrofalt. Demokrati har ingen realitet hvis ikke folket er informert. Informert også om opplysninger som ikke står øverst på agendaen til informasjonsavdelingen å få ut. Informasjon som ikke er merkevarebygging.

Juryen har i år hatt flere gode kandidater på lista, og har derfor valgt å gi to hederlige omtaler før vi går til hovedprisen.

Den første kandidaten vi vil trekke frem er først og fremst knyttet til en sak, en rettssak. 21. mars i år fastslo Høyesterett at det å nekte pressen tilgang til lydbåndopptakene fra rettssaken mot Arne Treholt, er et inngrep i vår ytringsfrihet. Med andre ord at pressens rett til å motta informasjon i saker av stor samfunnsmessig betydning, har vern etter EMK art. 10. Dette er banebrytende. Advokat Ane Stokland i NRK førte saken helt til topps på vegne av norsk medier. Hennes innsats, faglig dyktighet og skarpe argumentasjon var sentral for at begrunnelsen i Høyesterett ble som den ble. Høyesteretts avgjørelse skaper presedens for fremtidige innsynskrav. Som statsmakt anerkjenner Høyesterett betydningen av informasjonstilgang for at mediene skal kunne ivareta oppgaven som samfunnets vaktbikkje.
Vi gratulerer derfor advokat Ane Stokland og Høyesterett med hederlig omtale for saken om innsyn i lydopptak tilknyttet Treholtsaken.

Den andre kandidaten er politiker. Samtidig har vedkommende i over 30 år jobbet for en mest mulig åpen forvaltning, først gjennom Listesaken med kartlegging av de hemmelige tjenestene i Norge, senere gjennom folkevalgtbasen – en base med kontaktinformasjon til sentrale folkevalgte i Norge. Vedkommende setter åpenhet på dagsorden både i sin personlige blogg og gjennom sitt medlemsskap i Oslo bystyre, langt utover det som er relevant for det partiet vedkommende representerer. Utlegging av hele dokumenter på nett, ansattes ytringsfrihet, åpenhet rundt gjennomføringen av anbud, er noen eksempler. Arbeidet har bidratt til, og vil forhåpentlig fortsette å bidra til at politikere og andre får en større forståelse for betydningen av åpenhet om politisk arbeid.
På dette grunnlag vil Flaviusjuryen gratulere Ivar Johansen for en langvarig, standhaftig og prinsipiell kamp for mer åpenhet.

Juryen bestod av Anine Kierulf, UiO (leder), Alexander Øystå, redaktør i Vi Menn og Ståle Hansen, journalist i NRK.