Uakseptable pressekrav fra Bymiljøetaten

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening reagerer på at en vekter skal ha nektet NRK-journalister å gjøre opptak på Youngstorget, og kaller det et inngrep i pressefriheten. De tar saken opp med Bymiljøetaten.

For litt over en måned siden skal flere NRK-journalister ha blitt nektet å filme i forbindelse med en reportasje fra Youngstorget fordi de manglet tillatelse.

I en e-post fra Bymiljøetaten i Oslo som ble sendt NRK i ettertid, kom det fram at Bymiljøetaten krever en «enkel søknad» i forkant for all journalistisk virksomhet.

Norsk presseforbund og Norsk Redaktørforening leser dette som et krav om forhåndstillatelse for å drive journalistikk, som griper direkte inn i pressefriheten. I et brev til etaten opplyser medieorganisasjonene at dette er et uakseptabelt krav som foreningene vil fraråde mediene å akseptere. «Krav om varsling på forhånd kan eventuelt bare aksepteres når det er nødvendig av hensyn til sikkerhet eller fordi den journalistiske virksomheten innebærer opprigg el. som kan påvirke fremkommelighet og ferdsel i området», skriver organisasjonene.

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening ber nå om svar på om hendelsen på Youngstorget er forenelig med hva som skal være praksis i byrommet, og i så fall hva som er hjemmelen for dette inngrepet.

«I den forbindelse er det naturlig å spørre om man også vil kreve tilsvarende søknader i forbindelse med intervju eller reportasjer på Egertorget, Karl Johan og i Spikersuppa?» kommenterer organisasjonene.

Hvis dette ikke er forenelig med praksis, ber de etaten opplyse hva man gjør for å sikre tilsvarende situasjoner i fremtiden.