PFUs konklusjoner

Det endte med fire brudd på god presseskikk i klagesakene som ble behandlet på PFUs første møte etter sommerferien.

Det var lagt opp til behandling av elleve saker med full behandling i PFUs august-møte, og slik konkluderte utvalget:

Sak 050B/17 – Nina Rose mot TV 2 – UTSATT
(Saken ble utsatt fordi en parallell klage med forenkelt innstilling ble sendt tilbake til sekretariatet for full behandling, og PFU har praksis for å behandle saker om samme sak samtidig)
Sak 080/17 – Sykehuset Innlandet mot TV 2 – IKKE BRUDD
Sak 090/17 – Moss kommune mot Moss Avis – BRUDD (3.2)
Sak 065/17 – Tore Sætre mot Glåmdalen – BRUDD (4.4)
Sak 078/17 – NN mot Universitas – IKKE BRUDD
Sak 108/17 – Vanja Grut mot Agderposten – BRUDD (4.8)
Sak 109/17 – Bufetat Øst mot Hamar Arbeiderblad – BRUDD (4.14)
Sak 110/17 – NN mot Dagbladet – IKKE BRUDD
Sak 111/17 – Petter O. Lind mot Den norske tannlegeforenings Tidende – IKKE BRUDD
Sak 116/17 – NN mot Tvedestrandsposten – IKKE BRUDD
Sak 141/17 – NN mot Stord24 – IKKE BRUDD

PFUs uttalelser i disse sakene publiseres i PFU-basen i løpet av de nærmeste dagene, når de er formidlet partene.

ÅPEN BEHANDLING
PFUs vurdering av tre saker ble behandlet for åpent kamera via streaming på fagbladet Journalistens nettsider.
Én sak, klagen mot TV 2 og dokumentaren «Rå fisk og sylskarpe knivar», ble imidlertid utsatt.


Her følger PFUs uttalelser i sakene som ble streamet av Journalisten.

SAK 080/17
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder TV 2s omtale av at en norsk 20-årig kvinne hadde «flyktet» til Sverige for å føde sitt barn. Årsaken til «flukten» var redsel for at det norske barnevernet skulle ta fra henne barnet med begrunnelse i at hun mangler omsorgsevne på grunn av en diagnose om lett utviklingshemming. Omtalen omfattet tre nyhetsinnslag og fire nettartikler der nyhetsinnslagene også var tilgjengelig.

Klager er Sykehuset Innlandet, avdeling for Habilitering/rehabilitering. Klagens kjerne er at klager mener TV 2 ukorrekt framstiller det slik at sykehuset anbefaler personer med utviklingshemming å sterilisere seg, mens sykehuset hevder å ha klargjort overfor redaksjonen at dette er feil. Sykehuset viser til at man anbefaler personer med utviklingshemming å ikke få barn, men at anbefaling om sterilisering ikke gis. Klager mener at TV 2 ikke har gjengitt klagers utsagn korrekt, brukt titler og inn- og utannonseringer uten dekning i stoffet, ikke klargjort premisser overfor andre kilder og ikke etterkommet anmodning om retting/korrigering.

TV 2 avviser klagen. Det anføres at sykehuset selv i undervisningsmateriell går langt i anbefaling til den aktuelle gruppen om sterilisering og mener også at det må være andres oppfatning, inkludert den 20-årige kvinnens mors, av hvilket budskap som er gitt, som må være avgjørende. TV 2 mener dessuten at klager, representert ved avdelingslederen for Habilitering/rehabilitering, ikke tydelig tok avstand fra påstanden om anbefaling av sterilisering. TV 2 anfører videre at det på denne bakgrunn er grunnlag for titler med slik påstand og at det var grunnlag for å be politikere om kommentar til påstanden.

 

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at TV 2s omtale handler om viktige samfunnsspørsmål. Sykehuset Innlandet klargjør at man ikke har noe imot en samfunnsdebatt om dette. Utvalget slår fast at TV 2 gjentatte ganger i dekningen av saken påstår at sykehuset anbefaler personer med lett utviklingshemming å la seg sterilisere, mens sykehuset avviser at slik anbefaling gis.

Utvalget slår videre fast både at 20-åringens mor, hevder at dette skjedde og at et dokument, som også vises i det publiserte materialet, går langt i retning av å gi slik anbefaling.  Samtidig må det konstateres at den intervjuede avdelingslederen opplyser at dette ikke er gjeldende praksis, men at man informerer om at personer som den omtalte kvinnen ikke bør få barn.

Når det gjelder punkt 3.7, om plikten til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser, mener utvalget at intervjuet med avdelingslederen har et innhold der hun i tilstrekkelig grad får anledning til å gi uttrykk for gjeldende praksis.

Det er TV 2s tolkning av kildematerialet som ligger til grunn for påstanden om anbefaling om sterilisering i tittel- og ingressbruk. Slik utvalget ser det kunne TV 2 gjerne formulert seg mindre bastant, i og med at redaksjonen var kjent med klagers synspunkter. Utvalget konstaterer at redaksjonen mente den hadde rimelig grunn til å tolke det samlede materialet som at klager gir anbefaling om sterilisering. Men TV 2 har senere dempet dette noe ned, til at sykehuset anbefaler at denne gruppen ikke bør få barn. I denne konkrete saken viser utvalget til at kritikken ikke rammer enkeltpersoner, men sykehuset som institusjon.

Utvalget kan videre ikke se at det forelå noen presseetisk plikt for TV 2 til å beklage omtalen.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at TV 2 ikke har brutt god presseskikk.


SAK 090/17
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Moss Avis der én Ap- og to Sv-politikere var intervjuet om kutt i tjenestetilbudet til funksjonshemmede i Moss. Politikerne sa at de hadde hørt pårørende fortelle om funksjonshemmede i Moss som ikke hadde vært utendørs på ett år. Nå skulle politikeren legge frem et forslag i bystyret om at innsparingene ble stoppet til de hadde fått mer innsikt i konsekvensene av kuttene.

Klager er Moss kommune som mener kommunen skulle hatt samtidig imøtegåelse på det de mener er en beskylding om et faktisk forhold mot kommunen som tjenesteyter: påstander om at brukere av tjenester for funksjonshemmede i Moss kommune ikke har vært utendørs på ett år. Videre reageres det også på kildegrunnlaget til Moss Avis, og at ikke avisen sjekker ut slike påstander om faktiske forhold, og bare videreformidler det ukritisk. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkter (VVP) 3.2 og 4.14.

Moss Avis mener Moss kommune, som drifter av tjenester, ikke er den angrepne part, men at påstanden retter seg mot det politiske nivået/posisjonen i Moss bystyre, og at 4.14 derfor ikke er utløst for klagers del. Avisen mener dette er en løpende politisk debatt om ressurser, og viser til debatten som har pågått når det gjelder de økonomiske prioriteringene i kommunen. Videre anfører avisen at politikerne ikke kommer med påstander om faktiske forhold, men gjengir en frustrasjon som pårørende uttrykker i kontakt med dem. Det som fremstilles som fakta i denne saken er at politikerne har blitt kontaktet av pårørende, skriver avisen.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke at et grunnleggende krav til all journalistikk er at det utvises kildekritikk og kontroll av opplysninger. Ikke bare skal man gjengi kilder korrekt, men også forsøke – så langt det er mulig – å finne ut om det kilden opplyser, er korrekt. Dette må også gjelde når politikere brukes som kilde.

I det påklagede tilfellet blir det fremmet en påstand fra en anonym tredjepart. Påstanden er slik utvalget ser det, av faktisk karakter, men ikke direkte rettet mot kommunen. Den fremmes som en del av den løpende politiske debatten. Utvalget mener derfor at den samtidig imøtegåelsesretten (VVP punkt 4.14) ikke er utløst. Utvalget viser i stedet til tilsvarsretten (VVP punkt 4.15), som i dette tilfellet også ble benyttet.

Etter utvalgets mening er det imidlertid kildekritikken og kontroll av opplysningene (VVP punkt 3.2), som er det presseetisk problematiske i denne artikkelen.

Moss Avis skulle ha kontrollert innholdet i denne påstanden, og ikke bare videreformidlet den som et rykte til publikum. Utvalget viser til den presseetiske forpliktelsen om å tilstrebe bredde og relevans i kilder.

Moss Avis har brutt god presseskikk på punkt 3.2 Vær Varsom-plakaten.


ØVRIGE SAKER:

I løpet av PFU-møtet ble det også behandlet klagesaker med forslag om avvisning (grunnet blant annet manglende samtykke fra direkte berørt part og foreldelse) og henleggelse (grunnet manglende medvirkning fra klager). I tillegg hadde sekretariatet i noen klagesaker foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, ble forelagt utvalget.