Er det nødvendig å vise bilder av den terrordømte?

Må mediene omtale rettssaken i Skien?

Slike – og andre lignende spørsmål – har publikum sendt oss etter rettssaken i Skien fengsel, der terrordømte Anders Behring Breivik saksøkte staten på grunn av soningsforholdene.

Få klager
Medienes dekning av rettssaken Anders Behring Breivik anla mot staten skapte mange reaksjoner i sosiale medier og i pressen selv, men  PFU har likevel ikke mottatt noen stor mengde klager knyttet til dekningen. I underkant av ti personer har henvendt seg til oss for å uttrykke sitt syn på medienes publiseringer. Kun et fåtall av disse er registrert som formelle klager. Dette henger blant annet sammen med kravet om samtykke fra berørt part (som også omtalt i et tidligere blogginnlegg).

Reaksjonene handler stort sett om det samme; klagerne synes det er upassende og unødvendig og sårende –  overfor ofre og pårørende etter 22. juli – at mediene viser bilder av Breivik. Noen mener også at mediene gjennom omtalen og dekningen av søksmålet, gir den terrordømte muligheten til å fremme sitt syn. Andre igjen reagerer på totaliteten i dekningen; det blir massivt når alle mediene skriver om saken og viser bilder av Breivik.

Unødvendig og dårlig er ikke lik brudd
Ingen av de registrerte klagene er foreløpig behandlet av PFU. Det er derfor fremdeles uavklart hvordan de vil ende. I et par saker har vi i PFU-sekretariatet imidlertid innstilt på ikke brudd etter en forenklet behandling.  I vår innstilling skriver vi:

«Sekretariatet har forståelse for at bildebruken vekker følelser og kan oppleves som unødvendig, og en anledning for avbildede til å fremme sitt syn. Samtidig ligger det i pressens samfunnsrolle å informere om det som skjer i samfunnet, også når det handler om forhold som kan vekke avsky, som gjelder ekstreme meninger og synspunkter man er uenig i. Dette kan også relateres til ytringsfriheten, som heller ikke setter begrensninger på denne typen ytringer. For øvrig minner sekretariatet om at det er mye man kan mislike og anse som dårlig i mediene, men det er ikke ensbetydende med et brudd på god presseskikk.»

Klagene vil mest sannsynlig bli behandlet i PFUs møte 26. april 2016.