Riksrevisjonen avdekker alvorlige mangler knyttet til statlig åpenhet og arkivering

- Funnene viser at det er behov for å innføre sanksjoner for grove brudd på offentlighets- og arkivloven, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Riksrevisjonen la i dag fram en rapport om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Rapporten inneholder flere nedslående funn. Riksrevisjonen oppsummerer hovedkonklusjonene slik:

  • Gjennomsnittlig journalføringstid i staten har økt.
  • Intetsigende og like titler gjør det vanskelig å finne dokumenter.
  • Praksisen med forhåndsunntak har økt selv om dette kun skal brukes unntaksvis.
  • Justis- og beredskapsdepartementet har i liten grad fulgt opp anbefalingene fra 2017.
  • Arkivverket har utarbeidet et nytt og lett tilgjengelig veiledningsmateriell, gjennomført langt flere tilsyn, og tatt viktige initiativer til nytenkning og testing av digitale løsninger og metoder.

Riksrevisjonen mener funnene i sum er «sterkt kritikkverdig».

– Funnene viser at det er behov for å innføre sanksjoner for grove brudd på offentlighetsloven. Det er straffbart å bryte taushetsplikten. Det burde få konsekvenser å bryte det grunnlovsfestede offentlighetsprinsippet også, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

– Det viser også behovet for et felles, nasjonalt klageorgan for brudd på offentlighetsloven og arkivloven.

Norsk Presseforbund gir råd og veiledning til journalister som ber om innsyn. Riksrevisjonens funn sammenfaller med våre erfaringer.

– I sakene vi har vurdert er det for eksempel ofte problemer med lang saksbehandlingstid, og at dokumenter unntas litt på autopilot, uten at det er gjort reelle vurderinger om det bør gis innsyn, sier Floberghagen.

Rapporten er en oppfølging av en undersøkelse Riksrevisjonen gjorde i 2017. Riksrevisor Per Kristian Foss sier at resultatet av oppfølgingen er nedslående.

– I noen virksomheter har det blitt verre siden sist. Her må det ryddes opp i rutiner, praksis og kultur. Manglende åpenhet er selve oppskriften på svekket tillit til staten, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

At situasjonen ikke har bedret seg siden den gang er bekymringsfullt, og viser behovet for tøffere tiltak.

Kritisk: Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.