Ulovlig hemmelighold må sanksjoneres!

Redselen for åpenhet i forvaltningen er et demokratisk problem. Det er på tide med sanksjoner for grove brudd på lovene som skal sikre offentlig innsyn – offentlighetsloven og arkivloven.

Presseforbundets Offentlighetsutvalg uttaler:

Ulovlig hemmelighold må sanksjoneres!

Redselen for åpenhet i forvaltningen er et demokratisk problem. Det er på tide med sanksjoner for grove brudd på lovene som skal sikre offentlig innsyn – offentlighetsloven og arkivloven.

Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning, overlevert Stortinget 30. mai avdekker en serie grove brudd på retten til innsyn: Kontroversielle saker journalføres og arkiveres til dels meget mangelfullt, med den konsekvens at det blir vanskelig å be om innsyn og man unngår offentlig debatt. Det samme skjer når forvaltningen journalfører og publiserer journalposter lenge etter lovens krav om at det skal skje ”før saksbehandling” og lenge etter saken er aktuell.

Videre avdekkes omfattende stempling av dokumenter som ”forhåndsunntatt”, mer enn 60 prosent på tvilsomt eller ugyldig grunnlag. Hvert tredje innsynsavslag i Riksrevisjonens undersøkelse, mente innleide juristeksperter at det ikke var hjemmel for å unnta fra innsyn.

Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet ser ut til å gjemme dokumentene sine så snart det oppstår splid om noe. Når de som har ansvar for lov og orden, ikke har mer respekt for innsynsrett som en grunnpilar i vårt demokrati – da er det på tide å innføre sanksjoner.

Stortinget skal nå behandle den svært alvorlige kontrollrapporten. Pressens Offentlighetsutvalg gir Stortinget følgende råd for oppfølging:

  • Innfør sanksjoner for grove brudd på arkiv- og offentlighetsloven. En lov uten sanksjoner er en svak lov. Riksrevisjonens rapport viser med all tydelighet at det står dårlig til med forvaltningens praktisering av lovene som skal sikre offentlig innsyn. Derfor trengs sanksjoner.
  • Plassere ansvaret for etterlevelse, tilsyn og kontroll. Riksrevisjonen påviser at ingen etat tar overordnet ansvar for at loven følges. Regjeringen må plassere dette ansvaret klart og tydelig. Arkivloven må ses i sammenheng med offentlighetsloven for å sikre rask og god journalføring og arkivering.
  • Etablere felles, nasjonalt klageorgan for brudd på offentlighetsloven og arkivloven. Riksrevisjonens rapport viser at mer enn hvert tredje innsynsavslag savner juridisk holdbar hjemmel og et klagebehandlingen tar urimelig lang tid. Et felles nasjonalt klageorgan vil profesjonalisere og effektivisere klagebehandlingen ved innsynsavslag.
  • Maksimal utnyttelse av ny OEP (Offentlig elektronisk postjournal). Riksrevisjonen dokumenterer sterkt forsinket journalføring av dokumenter. Det er en vesentlig hinder for innsyn, også når en sak er aktuell. Ny OEP, som er under utarbeidelse, må sikre journalføring etter lovens krav (to-tre dager), umiddelbar publisering etter journalføring og i størst mulig grad fulltekstdokumenter direkte i OEP. Det må ikke legges begrensninger på historikk eller nedlasting av datasett. Automatisk telleverk må synliggjøre hvor fort de enkelte etater journalfører til enhver tid. Alle offentlige etater må inn i OEP så fort som mulig.

Riksrevisjonens rapport:

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2016-2017/ArkiveringStatligForvaltning.pdf

Kontakt:

Siri Gedde-Dahl, leder Pressens Offentlighetsutvalg, 975 25 118

Elin Floberghagen, generalsekretær Norsk Presseforbund, 926 00 109

Kristine Foss, jurist/sekretær for Presseforbundets Offentlighetsutvalg, 481 10 268