Travel høst for Offentlighetsutvalget

Høringer og utredninger av sentrale lover for mediene kommer til å prege denne høsten for Pressens Offentlighetsutvalg.

Pressens Offentlighetsutvalg (POU), som er nyvalgt for perioden 2016–2018, hadde sitt første møte torsdag 1. september. Møtet markerte starten på en meget travel høst preget av en serie høringer og utredninger av sentrale lovverk med stor betydning for allmennhetens og medienes innsyn.

Offentlighetsloven har nettopp vært gjenstand for en evaluering, som igjen har vært på høring. Det er ventet at Justisdepartementet vil komme med en del forslag til forbedringer av loven.

Åndsverkloven er foreslått i ny form, lagt frem av Kulturdepartementet. Her ble høringsuttalelse fra POU vedtatt i møtet. Høringsfristen var 1. september.

Kommuneloven er også foreslått i helt ny form, laget av et utredningsutvalg og presentert i NOU 2016:4. Den er nå på høring med frist 6. oktober.

Domstolloven, som er blant våre eldste lover datert 1915, skal moderniseres. Forslaget er nå på høring sammen med ny forskrift om offentlighet i rettspleien. Fristen er 1. november.

Folkeregisterloven er under fornyelse i Finansdepartementet. Her ble høringen avsluttet i 2015, og det er sannsynlig at lovproposisjonen kommer fra departementet i høst.

Arkivloven og arkivforskriften er under revisjon. Det er ventet at lovproposisjon og/eller høringsdokument kommer fra Kulturdepartementet i høst.

Straffeprosessloven er under revisjon. Et forslag til ny lov er ventet 1. november i år fra et utvalg som ble nedsatt i 2015.

Forvaltningsloven, med våre sentrale bestemmelser om taushetsplikt i forvaltningen, er også under revisjon. Forvaltningslovutvalget har frist til å levere sin innstilling 1. november neste høst.


Mange oppgaver for POU
I tillegg står en rekke andre arbeidsoppgaver på arbeidslisten for Pressens Offentlighetsutvalg. Utvalget ønsker å kunne påvirke andre endringer i lov- og forskrifter, gi uttalelser i aktuelle innsynsspørsmål, delta på kurs, seminarer og konferanser. Utvalget gir også gjerne råd i klagesaker. Et viktig mål er dessuten å gjennomføre undersøkelser av innsynspraksis i norsk forvaltning.

POU er Norsk Presseforbunds utvalg for saker som handler om innsyn, åpenhet og offentlighet i alle former og hele samfunnet. Formålet med utvalget er å forbedre vilkårene for faktabasert journalistikk. Som NP selv, representerer POU hele den norske medieverden, med Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforbud som stiftelsesorganisasjoner, og nå også med alle øvrige medieorganisasjoner og de store mediekonsernene som medlemmer.