To utvalg for vurdering av Vær Varsom-plakaten

Norsk Presseforbund har oppnevnt to utvalg som skal vurdere mulig revisjon av Vær Varsom-plakatens 2.8 om sponsing av journalistikk, og 4.9 om dekning av selvmord og selvmordsforsøk. Her er mandat og sammensetting av utvalgene.


VVP 2.8 om sponsing av journalistikk (kapittel 2)

Norsk Presseforbunds styre har vedtatt å igangsette et utvalgsarbeid for å vurdere mulig revisjon av Vær Varsom-plakatens punkt 2.8, om sponsing av journalistikk.

Bestemmelsen lyder:

VVP 2.8: Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon. Hvis redaksjonelt stoff er sponset, eller et program har produktplasseringer, skal dette være åpenbart for publikum. Sponsing skal alltid være tydelig merket. Sponsing eller produktplassering i nyhets- og aktualitetsjournalistikk eller journalistikk rettet mot barn, er uforenlig med god presseskikk. Direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv. Ved unntak skal publikum gjøres tydelig oppmerksom på hva som er finansiert av utenforstående interesser.

Mandat:

  • Utvalget bes om å drøfte VVP 2.8 og vurdere om det er behov for endring. Sentralt i vurderingen må det vektlegges at medienes integritet og skillet mellom kommersielt innhold og journalistikk ikke må svekkes.
  • Utvalget bør vurdere eventuelle forslag til endring opp mot norsk og internasjonalt lovverk, regelverk og praksis.
  • Utvalget kan også vurdere om eventuell endring av VVP 2.8, også gjør at andre punkter i VVPs kapittel to bør endres.
  • Utvalget leverer sin rapport med vurderinger og eventuelle revisjonsforslag til NPs generalsekretær.

Utvalgets sammensetting:

Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten – leder

Gard Steiro, Verdens Gang

Dag Idar Tryggestad, Norsk Journalistlag

Theo Jordahl, TV 2

Arne Jensen, Norsk Redaktørforening

Marte Svarva, P4/Nent

Linda Vaeng Sæbbe, Nordlys/Nidaros

NP-sekretariatet: Arild Kveldstad

 

VVP 4.9 om dekning av selvmord og selvmordsforsøk (kapittel 4)

Norsk Presseforbunds styre har vedtatt å igangsette et utvalgsarbeid for å vurdere en mulig revisjon av Vær Varsom-plakatens punkt 4.9 om selvmord og selvmordsforsøk. Utvalget bes om å gjøre en vurdering av VVP 4.9.

Bestemmelsen lyder slik:

VVP 4.9: Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.

Mandat:

  • Utvalget bes om å gjøre en vurdering av om det er behov for endring av Vær Varsom-plakatens 4.9, og legge frem eventuelt forslag om dette.
  • Utvalget bør innhente informasjon om presseetisk regelverk og praksis på feltet fra andre selvjustisordninger.
  • Utvalget bør ha utstrakt kontakt med fagmiljøer innen feltet, og hente innspill fra disse.
  • Utvalget kan også vurdere eventuell endring av andre punkt i VVPs kapittel 4, dersom det er naturlig i forlengelsen av eventuelle forslag til endring av VVP 4.9.
  • Utvalget leverer rapport med eventuelt endringsforslag til NPs generalsekretær.

 

Utvalgets sammensetting:

Erik Sønstelie, Oppland Arbeiderblad, leder

Annemarte Moland, Aftenposten

Anders Lie Brenna, EnergyWatch

Trond Idås, Norsk Journalistlag

Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening

Per-Arne Kalbakk, NRK

Ann-Inger Borstad, Adresseavisen.

NP-sekretariatet: Trude Hansen