Svikt i Oslo-innsyn må få konsekvenser

Pressens Offentlighetsutvalg uttaler:

En revisjonsrapport under arbeid i Oslo kommune viser at kommunen i mange tilfeller bruker lang tid før dokumenter journalføres og dessuten lar krav om innsyn og klager på avslag ligge ubehandlet i ukevis. Rapporten er en ny sterk dokumentasjon av behovet for at Justisdepartementet fremmer forslag om sanksjonsmidler når offentlighetsloven nå står foran en revisjon, slik Pressens Offentlighetsutvalg har foreslått.

Den foreløpige revisjonsrapporten, som omfatter journalføring i perioden 1. januar 2015 til 1. mars 2016 i to byrådsavdelinger og to etater, avdekker omfattende og til dels grove brudd både på offentlighetslov og arkivlov. Revisjonens funn er blant annet:

  • Stikkprøver viser at innsynskrav og klager på hemmelighold ikke blir behandlet før det er gått flere uker, og noen ganger måneder.
  • En kartlegging av journalføringspraksis viser at mer enn ett av ti dokumenter ikke journalføres før det er gått åtte dager.
  • Flere hundre dokumenter registrert i kommunens postjournal, blant dem dokumenter om salg av Oslo Kino til private for 600 millioner kroner, var journalført først mellom 200 og 900 dager etter dokumentdato.

Kontrollutvalget og kommunerevisjonen i Oslo fortjener honnør for å avdekke de omfattende og til dels grove bruddene på offentlighetslov og arkivlov i kommunen. Tilsvarende fortjener byrådet ros for å ha innvilget merinnsyn i rapporten, selv om de hadde adgang til å utsette innsynstidspunktet.

Revisjonens funn må få direkte konsekvenser lokalt. Byrådsleder Raymond Johansen har fått fakta på bordet, og bør snarest legge om praksisen.

Men Oslo kommune er ikke alene om å bryte loven. Senest i fjor sommer avdekket en tilsvarende rapport at Bergen kommune hadde journalført kun to prosent av all arkivverdig elektronisk kommunikasjon. Pressens Offentlighetsutvalg mener at også sentrale myndigheter har et ansvar for at gjentatte regelbrudd ikke får konsekvenser.

Reglene om journalføring og behandling av innsynskrav har eksistert i lang tid, og rettspraksis på området er ikke til å misforstå. Journalføring skal skje fortløpende, og behandling av både innsynskrav og klager på avslag skal normalt behandles i løpet av noen dager. Formålet med innsynslovene er å sikre at befolkningen skal kunne ivareta sine interesser i enkeltsaker og for øvrig få generell adgang til reell deltakelse og demokratisk påvirkning før beslutninger fattes. Når brudd på reglene stadig dokumenteres, viser det behovet for at både offentlighetsloven og arkivloven utstyres med sanksjonsmuligheter.

Kontaktperson: Medlem av Pressens Offentlighetsutvalg; Vegard Venli, tlf 470 69 391