Merking av artikler felt i PFU

Medier som er felt av PFU, skal publisere PFUs uttalelse – og merke publiseringen som er felt. Her er noen eksempler på hvordan det kan gjøres i praksis.

Blir artikler som er felt av PFU tydelig merket? Spørsmålet kom opp i denne ukens konferanse om helsejournalistikk som Oslo Journalistklubb og Oslo Redaktørforening arrangerte sammen med Oslo legeforening.  Erfaringen viser at de aller, aller fleste publiserer uttalelsen. Norsk Presseforbund (NP), som er sekretariat for PFU, har dessuten skjerpet oppfølgingen på dette området.

PFUs tekst skal publiseres – snarest

Hvordan PFUs uttalelser skal offentliggjøres er beskrevet i §7 i utvalgets vedtekter. Her står det:

«God presseskikk tilsier at uttalelser som konkluderer med brudd eller kritikk, gjengis snarest mulig, i sin helhet og på godt synlig plass/i relevant sendetid i de medier saken gjelder.»

PFUs uttalelse (tekst) skal altså publiseres slik den foreligger fra utvalget. Det betyr at mediet ikke kan gjengi uttalelsen med egne ord, eller kun bruddstykker av uttalelsen. Hele teksten fra PFU skal publiseres, og det snarest mulig etter at redaksjonen er blitt kjent med denne.

Uttalelsen skal være synlig

I PFUs vedtekter heter det også:

«Uttalelsen gjengis med den faste vignett med PFUs logo der dette er mulig. Fellende eller kritiske uttalelser publiseres slik at sannsynligheten blir størst mulig for at de som hørte eller så den innklagede publisering, også blir kjent med uttalelsen.»

Sammen med PFU-uttalelsen får mediene som er felt av PFU, også tilsendt PFUs logo (presselappen). Den skal brukes som illustrasjon i publiseringen, dette for å tydeliggjøre og forklare hvem som står bak uttalelsen.

Det er selvfølgelig viktig at uttalelsen fra PFU ikke blir «gjemt bort» når den publiseres. Det er helt sentralt at mediet gjør uttalelsen kjent for dem som leste eller så den felte publiseringen, slik at lesere og seere blir klar over mediets presseetiske overtramp og feil – og uretten som er begått mot klageren.

Også felte artikler må merkes

Det holder imidlertid ikke bare å publisere selve PFU-uttalelsen:

«Felte artikler eller innslag skal merkes slik at det er tydelig for publikum når de senere hentes frem.»

Artiklene (eller tv-/radio-innslag som er tilgjengelig via nettarkiv etc.) må oppdateres med opplysningen om at publiseringen er felt av PFU. Hvordan det skal gjøres, har PFU forklart i en av sine prinsipputtalelser – «Om rettelser på nett»:

«Artikler som er felt av PFU skal merkes med en ramme som inneholder opplysninger om dette, samt PFUs logo. Rammen skal ligge i begynnelsen av artikkelen og inneholde en lenke til hele teksten i kjennelsen.» 

Lesere som kommer til en publisering som PFU har felt, skal altså raskt bli klar over at den har vært innklagd til PFU, og at utvalget har konkludert med presseetiske overtramp i det leseren har foran seg. Det holder derfor ikke at redaksjonen legger til en tekst langt nede i publiseringen, for eksempel under brødteksten, med opplysning om PFU-fellelsen.

Unntak fra regelen

Hovedregelen er at PFUs uttalelse skal offentliggjøres. I særlige tilfeller, for eksempel når en publisering av PFU-uttalelsen vil kunne krenke privatlivets fred, kan utvalget imidlertid bestemme at uttalelsen ikke skal publiseres. I slike tilfeller vil kun en orienterende uttalelse publiseres. Men dette avgjøres av PFU.

I noen tilfeller kan klageren til PFU være anonym. Da må redaksjonene sørge for anonymitet i alle versjoner av den eller de artikler som er felt. PFU ber da redaksjonene samtidig om å vurdere om de felte publiseringene bør legges på et område som er sperret for allmennheten.

Videre kan det hende at et medium motsetter seg publisering av en uttalelse. I slike tilfeller vil PFU-sekretariatet sørge for at uttalelsen publiseres på en annen måte. Dette skjer imidlertid svært sjelden.

For øvrig publiserer PFU-sekretariatet vanligvis også selv et sammendrag av klagesakene samt PFUs uttalelse i PFU-basen.

Mediene må dokumentere publiseringen

Alle redaksjoner som er blitt felt i PFU, må sende inn dokumentasjon på at uttalelsen er offentliggjort. Dersom utvalget mener at offentliggjøringen ikke er tilfredsstillende, blir dette tatt opp med redaksjonen.

Noen eksempler på god merking

PFU-sekretariatet har laget en liten eksempelsamling på god og tilfredsstillende merking.

Eksemplene nedenfor viser til artikler som er felt. Her opplyses det tidlig om PFU-fellelsen i tillegg til at redaksjonene har lagt inn lenker til PFUs uttalelse.

Framtid i Nord:
http://www.framtidinord.no/nyheter/2016/06/08/Grunneierne-m%C3%A5-jage-vekk-reinen-12856452.ece

Fagbladet:
http://www.fagbladet.no/?app=NeoDirect&com=6/91/288268/3057cba81e

Aftenposten:
http://www.aftenposten.no/osloby/Mannen-ble-fengslet-for-voldtekt_-men-frifunnet-I-fengselet-skal-han-selv-ha-blitt-utsatt-for-sexovergrep-av-en-fengselssykepleier-19831b.html

Sogn Avis:
http://www.sognavis.no/nyhende/sogndal/politikk/melder-bloggar-til-politiet/s/5-48-59676
(Denne er ikke helt i tråd med retningslinjene ettersom underteksten på PFU-logoen også skal med, men PFU har likevel akseptert denne, da den gjennom rammen som er satt inn, tydelig gir signal om at artikkelen er felt)

Eksempel på uttalelse publisert i papiravis (BA 4. juli 2016).