Vil ha lettere tilgang til fengslingskjennelser

I et felles brev oppfordrer Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening de største tingrettene til å følge Oslo tingretts praksis for pressens tilgang til fengslingskjennelser.

Medieorganisasjonene ber om at alle fengslingskjennelser, også der det er nedlagt forbud mot offentlig gjengivelse, settes i en egen pressemappe hvor mediene har innsynsrett. Anonymisering av kjennelser, eller utelatelse fra pressemappa, kan bare gjøres hvis personvern eller andre særlige hensyn tilsier det.

Oppfordringen er i første omgang sendt til 9 av de største tingrettene, med håp om at de kan statuere et eksempel for alle de andre domstolene.

En slik praksis for fengslingskjennelser følges i Oslo tingrett, og er i tråd med føringer som er gitt både i Dommerhåndboka, fra Justisdepartementet og kommentar til forskrift for offentlighet i rettspleien. I tillegg er det helt i tråd med at domstolen også skal utvise meroffentlighet.

Det var journalist i Fædrelandsvennen, Hallgeir Oftedal, som tok kontakt med Presseforbundet og oppfordret til et slikt initiativ. Presseforbundet opplyser at oppfordringen vil bli fulgt opp av en omfattende kartlegging av åpenhetspraksisen til samtlige tingretter, der tilgang til fengslingskjennelser vil bli ett av flere kriterier som skal måles.