Nye kildevernregler gir for svakt vern

Norsk Presseforbund mener departementets forslag til nye kildevernsregler, ikke gir et godt nok vern.

Forslaget fanger ikke opp den beskyttelse kilden skal ha etter praksis fra Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) mener vi, og foreslår flere endringer i forslaget fra departementet:

  • Forslaget følger ikke godt nok opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 431 av 17. januar 2017, der regjeringen bla. bes utrede kildevernets beskyttelse og adgangen til å etterforske medienes kilder. Dette må forstås som et signal fra Stortinget om at kildevernets rettslige stilling skal styrkes. Forslaget gjenspeiler ikke dette.
  • Bestemmelser om kildevern og etterforskningsadgang må utformes i tråd med praksis fra Europeiske menneskerettighetsdomstolen og sikre at rettstilstanden i Norge er forenelig med den stilling kildevernet har etter Europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 10 og Grunnloven § 100. Vi kan ikke se at forslaget gjør dette.
  • Det bør innføres taushetsplikt for pressens kilder, kombinert med et etterforskningsforbud

Les hele uttalelsen her.