Kildevern under press

- En omgåelse av kildevernet, kaller advokat Jon Wessel-Aas domstolenes godkjennig av trafikkdata som bevis for å avsløre en potensiell kilde i saken mot advokat Sigurd Klomsæt.

Ifølge Journalisten.no kaller advokat Jon Wessel Aas bevisføringen i denne saken en omgåelse av kildevernet. I den samme artikkelen omtaler NRKs nyhetsredaktør Per Arne Kalbakk det som «betenkelig» at det brukes trafikkdata om kommunikasjon som for både advokaters og journalisters del gis under løfte om konfidensialitet.

Saken gjelder utlevering av bilder og informasjon fra 22. juli-saken til massemediene som Sigurd Klomsæt ble frifunnet for i tingretten i mars i fjor. Nå er saken oppe til ny vurdering i lagmannsretten.

I forkant for behandlingen i lagmannsretten har det pågått en egen strid om innehentingen av trafikkdata fra Klomsæts telefon, og bruken av dette som bevis i straffesaken. I denne striden, som også har blitt ført for retten, engasjerte Norsk Redaktørforening (NR) seg på vegne av alle mediene. I et eget innlegg til Høyesterett hevder advokat Jon Wessel-Aas (som representerte NR i saken) at både bevisføringen og innhentingen av trafikkdata, er i strid med kildevernet etter etter straffeprossessloven § 125 og krenker retten til privatliv og ytringsfrihet etter EMK artikkel 8 og 10, da det ikke foreligger lovhjemmel for inngrepet. Dette avviste Høyesterett.

Til Journalisten.no sier advokat Weesel-Aas at Høyesteretts godkjenning av trafikkdatene, danner presedens for at kildevernet ikke hindrer at myndighetene går etter den mistenkte kildens trafikkdata. Dermed uthules kildevernet:

? Kildevernet er en rett for journalister til å ikke avsløre sine kilder, og det innebærer òg beskyttelse mot at politiet får utlevert journalisters trafikkdata for å avsløre kilder. I norsk lovgiving er det imidlertid ikke noe forbud mot å etterforske den som mistenkes å være kilde, slik det for eksempel er som hovedregel i Sverige. I Høyesterett argumenterte vi for å innfortolke et slikt forbud når kildevernet reelt sett blir omgått ved å gå via den mistenkte kildens trafikkdata.