Fikk medhold for kildevern

Re­dak­sjons­sjef Vi­be­ke Haug i NRK Brenn­punkt nek­tet å oppgi en kil­de til Spe­si­al­en­he­ten for po­li­ti­sa­ker. Nå har hun fått medhold i Høyesterett.

Her et sammendraget fra Høyesterett:

Saken gjaldt en begjæring fra Spesialenheten for politisaker om at en journalist skal opplyse identiteten til en kilde, jf. straffeprosessloven § 125 tredje ledd.

I en artikkel på nettsiden til Dagbladet 9. november 2012 fremgikk det at NRK Brennpunkt hadde fått tilbud om å kjøpe politidokumenter knyttet til 22. juli-saken. Spesialenheten for politisaker besluttet å etterforske opplysningene, og redaksjonssjefen for Brennpunkt ble i den anledning avhørt. Hun forklarte at en person hadde tilbudt Brennpunkt politidokumenter fra 22. juli-saken mot 30 000 kroner. Vedkommende som hadde henvendt seg til redaksjonen, gjorde dette etter egne ord på vegne av en som var ansatt i politiet. Innholdet i dokumentene skal ha blitt referert. Tilbudet ble avslått. Redaksjonssjefen kjenner identiteten til personen som henvendte seg til Brennpunkt med tilbudet, men har nektet å fortelle Spesialenheten hvem det er eller hva dokumentene inneholdt.

I motsetning til tingretten tok lagmannsretten begjæringen til følge. Ankeutvalget besluttet at saken skulle behandles av fem dommere i avdeling.

Høyesterett uttalte at den samlete vurdering som § 125 tredje ledd gir anvisning på, måtte foretas i lys av EMK artikkel 10. Høyesterett kom på denne bakgrunn til at Spesialenheten ikke kunne gis medhold. Det ble fremhevet at saken reiste et vanskelig avveiningsspørsmål, der to viktige hensyn sto mot hverandre. Kildevernet står imidlertid meget sterkt, og praksis fra EMD viser at det skal mye til for å gjøre unntak. Det var ikke tilstrekkelig grunn til å fravike hovedregelen i denne saken.

Les mer om saken på Redaktørforeningens hjemmeside.