Fem tiltak for å verne varslerne

I dag kommer Pentagonpapirenes varsler Daniel Ellsberg til Oslo og vil tale på Eidsvoll Plass kl 11:30. Her er fem tiltak Norsk Presseforbund mener må til for å verne varslerne.

1. Endre loven
Norsk rett stiller krav om at varsling må skje «forsvarlig, jf. arbeidsmiljøloven § 2-4(2). Dette kravet må fjernes. Det er et uklart og vagt begrep som åpner opp for mange ulike tolkninger. En slik usikkerher er i seg selve begrensende for varslingen og legger et alt for stort ansvar over på varsleren.

2. Få inn et forbud mot etterforskning av varslere
Se til Sverige der man har et eksplisitt forbud i loven mot å etterforske arbeidstakere som har tatt kontakt med mediene («meddelarskyddet»). Et slikt etterforskningsforbud i Norge gikk representanter fra Høyre, KrF, Frp og Venstre inn for under sist revisjon (se Innst.O nr. 6 2006-2007) . Nå som flere av disse er i posisjon, bør de bruke makten til å få satt igang arbeid med dette.

3. Ta kildevernet på alvor
Varslervern har nøye sammenheng med kildevernet, altså den særlige retten mediene har til å nekte å oppgi identiteten til deres kilder. Norsk Presseforbund og de andre medieorganisasjonene har ved flere anledninger tatt til ordet for en gjennomgang av dagens situasjon for kildevernet. Et effektivt og reelt kildevern er en forutsetning for velfungerende, frie medier og dermed også for et velfungerende fritt demokrati. Uten et skikkelig kildevern risikerer vi at viktige kilder ikke tør gå til mediene, og dermed mister samfunnet viktig informasjon og vesentlige historier som ellers ikke ville bli fortalt. Mens domstolene gjennom flere rettsavgjørelser taler for et styrket kildevern, har vi gjennom lover, utvidede fullmakter til politi og etterretningsmyndighet og ny teknolig, en praksis som truer kildevernet. Det er på høy tid at det blir satt igang en skikkelig gjennomganv av hvordan ny lovgivning og ny teknologi påvirker kildevernet, og dermed også presse- og ytringsfriheten.

4. Ansvarliggjør ledere
Regler alene løser ikke dette. Samfunnet trenger også systematisk arbeid for å tilrettelegge for et godt ytringsfrihetsklima. Undersøkelser viser at ansatte har lavere terskel for å si fra i bedrifter som har et skikkelig system for dette i form av klare retningslinjer. Derfor går vår oppfordring også til ledere i offentlig sektor om å sørge for et skikkelig system som sikrer at folk har lav terskel for å gå videre med opplysninger.

5. Skap kultur for varsling
Kritikk må bli en del av arbeidsstrategien i stedet for et forstyrrende moment som må fjernes. Da skaper man også et klima for at de alvorlige sakene kan komme frem. Dagens praksis viser uklarhet. Arbeidstakere som sitter med viktig informasjon kvier seg for å gå videre med dette. Mange som går videre, blir utsatt for gjengjeldelse. Dette må vi få en slutt på. Arbeidsgivere og norske politikere må se på varsling som et gode og en viktig del av demokratiet, og bidra til å skape en kultur som samsvarer med dette.

Se også innlegg i Aftenposten 5. mars: Vi må bedre varslervernet.