Vil sikre innsyn i nytt ID-register

Medieorganisasjonene krever at regjeringen synliggjør retten til innsyn i nytt ID-register.

Om litt over ett år skal alle med fast opphold i Norge få tilbud om et nasjonalt ID-kort. Da vil det også bli opprettet et register tilsvarende dagens passregister. I likhet med passregisteret, er dette registeret underlagt offentleglova, dvs. vi har rett til innsyn i dette. Unntak krever som vanlig hjemmel i lov.

I forslaget fra Justisdepartementet om regler for ID-registeret, står det ingenting om dette i kapitlet som beskriver gjeldende rett for dagens passregister. Medieorganisasjonene Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening mener det er viktig at allmennhetens innsynsrett fremgår tydelig i forarbeidene, fordi disse får stor betydning for hvordan loven blir praktisert.

Tilgang viktig for journalister
Medieorganisasjonene mener det er kritikkverdig at departementet igjen velger å se helt bort fra offentlighetsprinsippet i sin fremstilling av reglene på dette området. Tilgang til opplysninger fra denne type register er svært viktig for journalister i arbeidet med å undersøke og kvalitetssikre opplysninger. Da bør ikke fremstillingen i lov eller forarbeider bidra til å skape forvirring og dermed unødig usikkerhet rundt hva som er gjeldende rettstilstand, understreker medieorganisasjonene og krever at dette tas inn i forarbeidene.