Utkast til ny offentlighetsforskrift

Høringsuttalelse fra Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund til Justisdepartementets forslag til ny offentlighetsforskrift<br />

I forskriftsutkastet foreslår departementet blant annet å unnta flere offentlig eide selskaper fra offentlighet uten å begrunne dette nærmere enn at forretningshensyn taler for unntak. Departementet har heller ikke fulgt opp Stortingets klare anmodning om å vurdere å gjeninnføre journalføringsplikt for såkalte organinterne dokumenter.
Totalt sett mener Offentlighetsutvalget at departementet må gå en ny runde med forskriften og lage regler som signaliserer et visst alvor bak regjeringens uttalte mål om mer åpenhet.

Oppdatering: Forskriften er vedtatt og trådt i kraft, du finner den her.