Utkast til forskrift til ny tvistelov

Felles høringsuttalelse fra Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening om utkast til forskrift til ny tvistelov.<br />

I høringsutkastet fra Justisdepartementet fastsettes regler om innsyn og offentlighet i forbindelse med rettsmegling, fjernavhør, fjernmøter og gruppesøksmål. NR og NP slutter seg til deler av forslaget, men har enkelte kritiske merknader. Blant annet går forbundene imot forslaget om at utvalg av rettsmeglere ikke skal publiseres samlet, og det etterlyses regler som skal sikre offentlighet rundt hvem som deltar i et gruppesøksmål. I Sverige gjelder ingen begrensninger for innsynsretten i registrene i gruppesøksmål, dette bør også gjelde i Norge.