Offentlige innkjøp bør ikke ha hemmelige priser

Pressens offentlighetsutvalg (POU) uttaler:

Hemmelige priser er ikke akseptabelt når det offentlige gjør innkjøp. I stigende grad krever produsenter og leverandører hemmelighold av sine priser når de selger sine produkter. Pressens Offentlighetsutvalg (POU) mener dette svekker mulighetene for å lage viktig journalistikk på myndigheters forvaltning av fellesskapets ressurser. Hemmelige priser på varer og tjenester er dessuten til skade for viktig samfunnsdebatt.

Det ferskeste eksempel på hvor galt dette kan bli, er meldingen om at Helseforetakenes Innkjøpssentral (HINAS) vil gjøre fullstendig knefall for legemiddelindustriens krav om hemmelige medisinpriser. Etter flere år der innkjøpsprisene har vært lagt ut åpent på innkjøpssamarbeidets hjemmesider, noe som skal ha ført til at Norge har vært blant landene med laveste medisinpriser i Europa, vil HINAS nå stramme inn fordi de mener at loven pålegger taushetsplikt.

Etter vår oppfatning er dette galt. Taushetsplikt kan ikke forstås som absolutter, og i mange tilfeller gjelder den slett ikke når leverandøren er alene på markedet. Likevel vil HINAS praktisere hemmelige priser når leverandøren krever det, uansett konkurranse.

Fra kompetent juridisk hold er det pekt på at dette kan være i strid med pasient­rettighetsloven, fordi den fratar pasienten muligheten til å klage på manglende behandling, der kostnader er begrunnelse for avslag på bruk av bestemte medisiner. I tillegg er slikt hemmelighold også en bremse for offentlig debatt om pasientbehandling spesielt og helsepolitikk generelt.

Selv Finansdepartementet, som etter vårt skjønn bør tilskynde åpenhet for priser som ledd i prisdempende politikk, er på gale veier. Til en klage i 2015 om avslag på innsynskrav, gjorde departementet oppmerksom på at alle tilbyderkonstellasjonene hadde levert tilbud med omfattende sladding ut fra forretningshensyn. Deretter føyde departementet til: «..som vi ikke overprøver».

Praksis i forvaltningen viser ellers at enhetspriser ikke skal unntas så konsekvent som HINAS og Finansdepartementet synes å mene. Det skal blant annet vurderes i det enkelte tilfelle om det faktisk er til skade for bedriftens konkurranseevne at enhetspris blir kjent.

En lang rekke offentlige instanser oppga tolking av taushetspliktbestemmelsen i forvaltningsloven som noe av det vanskeligste ved innsynskrav etter offentleglova, da lov-evalueringen var på høring tidligere i år. Dette må bety at utvalget som nå arbeider med ny Forvaltningslov må bringe klarhet i denne bestemmelsen, ved å fastsette at taushetsplikt for priser som hovedregel ikke lenger skal gjelde, når kontrakt er inngått.

Kontaktpersoner:

POU-leder Siri Gedde-Dahl 975 25 118

POU-sekretær Nils E. Øy 905 50 324