NOU 2010:14 Mediestøtteutvalgets innstilling

Norsk Presseforbunds høringsuttalelse til Mediestøtteutvaglets innstilling.

Mediestøtteutvaglets innstilling er basert på en vurdering av behovet for endringer i utformingen og innretningen av støtteordningene på medieområdet. I sin høringsuttalelse går Norsk Presseforbund inn for nullmoms på digitalt formidlet journalistikk og advarer mot den forestilling at de såkalte sosiale medier noen gang kan erstatte den rolle de etablerte medier har når det gjelder informasjon og samfunnsdebatt. Subsidiært anbefaler NP at momsfritaket på papiraviser og tidsskrifter opprettholdes, og at ukeblader og annen elektronisk distribuert journalistikk får redusert momsen til åtte prosent.

Presseforbundet viser til papiravisenes betydning for samfunnsdebatten og en kvalifisert offentlig samtale. Det understrekes også at momsfritak for papiraviser, er en forutsetning for utvikling av nye plattformer og nye finansieringsmodeller for den elektroniske journalistikken.