Vedtekter for Norsk Presseforbund

Vedtatt av NPs styre 17. juni 1994. Tillegg og endringer (2.1, 2.2, 2.4 og 2.7) vedtatt av NPs styre 3. mars 1997, 22. mars 2000, 1. januar 2005, 29. september 2008 og 25. november 2016.

1: Formål og virksomhetsområde

1.1. NP er et fellesråd for norske massemedier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Medlemmene i fellesrådet er selvstendige og frittstående organisasjoner innenfor medienes virksomhetsområde.

1.2. NPs mål er å fremme den etiske standard, yrkesetikken og integriteten i norske medier, og derigjennom styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten. NP kan også behandle saker og avgi uttalelser når medlemmene finner det naturlig å opptre samlet gjennom NP. NP skal fungere som sekretariat for Pressens Faglige Utvalg.

1.3. NP kan ikke treffe vedtak som binder medlemmene rettslig.

2: Styret

2.1. NP ledes av et styre på 13 medlemmer som oppnevnes av medlemmene som følger:

a. 2 fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
b. 2 fra Norsk Journalistlag (NJ)
c. 2 fra Norsk Redaktørforening (NR)
d. 2 fra fag- og ukepresse
e. 4 fra riksdekkende kringkasting
f. 1 fra andre medier

Reglene for oppnevning av representantene for gruppe e og f avtales direkte mellom de aktuelle organisasjoner i hver gruppe. Disse reglene skal godkjennes av styret. Oppnevningene skjer normalt for to år av gangen med virkning fra 1.7. Organisasjonene står imidlertid fritt til å foreta endringer når de finner det ønskelig. Vararepresentanter kan oppnevnes av de grupper som ønsker det. En vararepresentant fra hver gruppe kan delta i styrets møte uten stemmerett.

2.2. Styret konstituerer seg selv. Styreleder velges for to år.  Vervet går på omgang mellom MBL, NR og NJ.

2.3. Alle medlemmene skal ha tilsendt styrepapirer samtidig med styret. De av medlemmene som ikke har sete i styret, kan i enkeltsaker møte i styret for å legge fram sitt syn på den aktuelle sak.

2.4. Vedtak i alminnelig løpende saker fattes med alminnelig flertall i styret. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Følgende saker krever mer enn ¾ flertall:

budsjetter
saker nevnt i pkt 5.1. og 5.2. samt godkjennelse etter annet ledd i pkt. 2.1. endringer av PFUs vedtekter eller retningslinjer andre viktige saker av prinsipiell karakter. NJ, NR og MBL har alle vetorett i spørsmål av grunnleggende betydning for organisasjonen.

2.5. Styret kan vedta aktivitetsplan og budsjett og godkjenne årsregnskapet. Disse dokumenter skal imidlertid først forelegges medlemsorganisasjonene dersom noen av disse ønsker det. Styret kan oppnevne spesielle utvalg til å forberede særlige saker.

2.6.Styret i NP kan oppnevne et arbeidsutvalg (AU) som består av styreleder, nestleder og ett medlem fra den organisasjonen som sist hadde styreledelsen i NP. Styreleder er leder av AU. NPs generalsekretær har møterett.

-Vedtak om oppnevning av et AU krever enstemmighet.

-AU kan avgjøre saker som haster og saker som styret delegerer. AU kan også behandle og avgjøre alle løpende saker som ikke er delegert til generalsekretær og som ikke er av prinsipiell eller av vesentlig betydning for foreningen eller enkeltmedlemmer.

-Avgjørelser i AU krever enstemmighet.

-AU godkjenner sine egne protokoller. Disse sendes styret til orientering til det påfølgende styremøtet.

-Styret kan overprøve avgjørelser truffet av AU dersom det er tatt forbehold om styrebehandling.

-Arbeidsutvalgets funksjonstid følger styrets.

2.7. Norsk Presseforbunds medlemmer innkalles til fellesråd om aktuelle oppgaver. Fellesrådet innkalles etter behov. Hver av medlemsorganisasjonene kan møte med tre representanter. Også styrets medlemmer deltar i rådet.

3: Sekretariatet

3.1. Virksomheten i NP utøves i det daglige av sekretariatet under ledelse av en generalsekretær. Styret vedtar instruks og funksjonsbeskrivelse for generalsekretæren.

4: Finansiering

4.1. NPs virksomhet finansieres ved bidrag fra medlemmene og andre kilder som styret finner akseptable i forhold til NPs virksomhet og formål. Medlemmenes bidrag fastsettes i særskilt avtale dem imellom. Finansieringen skal godkjennes av styret.

5: Endring av vedtekter, nye medlemmer, uttreden m.m.

5.1. Endring av disse vedtekter forutsetter mer enn ¾ flertall i styret og godkjennelse av de deltakende organisasjonene.

5.2. Opptak av nye medlemmer forutsetter mer enn ¾ flertall i styret og at det er inngått finansieringsavtale i henhold til pkt. 4 med kandidaten.

5.3. Et medlem kan tre ut av NP med 12 måneders skriftlig varsel til styret. Bidrag i henhold til pkt. 4 opphører ved uttreden.

5.4. Et medlem som skylder mer enn 6 måneders bidrag ifølge avtale inngått etter pkt. 4 foran, kan av styret med alminnelig flertall utelukkes fra videre deltakelse. Medlem som skylder slikt bidrag for mer enn ett år, skal utelukkes fra videre deltakelse, forutsatt at det har fått skriftlig varsel og purring med rimelig frist til å gjøre opp.

Tilbake