Vedtekter for Norsk Presseforbund

Vedtatt av NPs styre 17. juni 1994, og revidert i 1997, 2000, 2005, 2008, 2016 og 16.03.2018.

§1       Formål

Norsk Presseforbund er en paraplyorganisasjon for frie redaktørstyrte medier, herunder redaktører, journalister og utgivere, som følger Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Gjennom arbeidet med presseetikk og for et åpent samfunn, skal Norsk Presseforbund ivareta og forsvare ytringsfriheten og pressefriheten, for å styrke den frie presse som en av de viktigste institusjonene i et demokratisk samfunn.

For å ivareta dette formålet konsentreres arbeidet om to hovedområder:

Presseetikk og uavhengighet:

  • Bidra til en høy presseetisk standard i mediene, gjennom å etablere og håndheve felles etiske normer gitt i Vær Varsom-plakaten.
  • Verne om redaksjonell frihet og uavhengighet, fra myndigheter, kommersielle aktører, eiere og andre som kan tenkes å ville påvirke det redaksjonelle innholdet
  • Pressens Faglige Utvalg er NPs selvdømmeorgan, som behandler klager mot norske medier tilsluttet ordningen.

Et åpent samfunn:

  • Bidra til åpenhet, innsynsrett og innbyggernes mulighet til å delta i samfunnsdebatten
  • Verne om pressefriheten, ytringsfriheten, kildevernet og en medielovgivning som anerkjenner medienes viktige rolle i samfunnet
  • Pressens Offentlighetsutvalg er NPs utvalg for arbeid med åpenhet, offentlighet og innsynsrett.

NP kan engasjere seg i andre saker når medlemmene finner det naturlig å opptre samlet, men kan ikke fatte vedtak som binder medlemmene rettslig.

§2       Medlemmer

2.1. Medlemmene er selvstendige presseorganisasjoner. Medier som ikke er medlemmer i noen av utgiverorganisasjonene kan i særlige tilfeller opptas som medlem.

2.2. Opptak av nye medlemmer forutsetter mer enn ¾ flertall i styret, og at det er inngått en finansieringsavtale i henhold til § 5 med søker.

2.3. Et medlem kan tre ut av NP med 12 måneders skriftlig varsel til styret.

2.4. Et medlem som ikke betaler sin kontingent, kan ekskluderes fra videre medlemskap.

2.5. Medlemmene må stille krav om at deres medlemmer i sitt redaksjonelle virke er forpliktet på Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

2.6. Mediene synliggjør sin tilknytning til Norsk Presseforbund og Vær Varsom-plakaten gjennom bruk av PFUs logo.

§3       Styret

3.1 NP ledes av et styre på 13 medlemmer. Styret består av:

a) 2 representanter fra NR

b) 2 representanter fra NJ

c) 2 representanter fra MBL

d) 1 representant fra Fagpressen

e) 1 representant fra magasinmedier (oppnevnt av MBL)

f) 1 representant fra NRK

g) 1 representant fra TV2

h) 2 representanter fra øvrig kringkasting

i) 1 representant fra andre medier/medieorganisasjoner

Reglene for oppnevning av representanter i gruppe h og i avtales direkte mellom de aktuelle medier/organisasjoner. Avtalen legges frem for NPs styre. Dersom grupperingen ikke blir enige om valg av styrerepresentant blir styreplassen stående tom til enighet er oppnådd.

3.2. Styret oppnevnes for to år, med virkning fra 1.juli. Organisasjonene står fritt til å skifte egne representanter innenfor valgperioden.

Vararepresentanter oppnevnes av de enkelte gruppene a-i. En vararepresentant fra hver gruppe kan delta i styrets møte uten stemmerett.

3.3. Styret konstituerer seg selv. Styreleder velges for to år. Vervet går på omgang mellom MBL, NR og NJ.

3.4. Styret behandler NPs budsjetter, regnskap, kontingent, oppnevninger og andre saker av felles interesse. Styret ansetter generalsekretær.

3.5 Det tilstrebes konsensus i styret. Vedtak i vanlige saker krever alminnelig flertall. Følgende saker krever mer enn ¾ flertall:

  1. a) endringer i NPs vedtekter
  2. b) opptak av nye medlemmer

3.6. NJ, NR og MBL har alle vetorett i spørsmål av grunnleggende betydning for egen organisasjon.

3.7. Styrets møter er åpne. I særlige tilfeller, som berører noens personlige forhold eller NPs forretningsmessige interesser, kan møtet lukkes.

3.8. Styret i NP kan oppnevne et arbeidsutvalg (AU) som består av styreleder, nestleder og ett medlem fra den organisasjonen som sist hadde styreledelsen. Styreleder er leder av AU. Generalsekretæren har forslags- og møterett.

AU kan avgjøre saker som haster og saker som styret delegerer.

Avgjørelser i AU krever enstemmighet.

AUs vedtak legges frem for styret til orientering.

AUs funksjonstid følger styrets.

§4       Sekretariatet

NPs daglige drift ledes av en generalsekretær som ansettes av styret. Generalsekretæren ansetter og organiserer sekretariatets arbeid, og er ansvarlig overfor NPs formål og vedtak.

Styret fastsetter stillingsinstruks for generalsekretæren.

§5       Finansiering

NPs virksomhet finansieres gjennom kontingent fra medlemmene og andre kilder som er forenlig med NPs formål.

Styret fastsetter den årlige kontingenten.

Medlemmene avtaler fordelingen av kontingent, etter følgende prosedyre;

  1. fordelingen mellom journalister, redaktører og utgivere fastsettes i egen avtale
  2. utgiverorganisasjoner og enkeltbedrifter avtaler deretter fordeling av utgiverandelen.

Avtalene skal godkjennes av styret.

§6       Pressekort

NPs pressekort utstedes til journalister og redaktører som har behov for dette i sitt redaksjonelle arbeid.

Pressekortet skal kun brukes i journalistisk virksomhet, og kun av personer som har forpliktet seg til å følge Vær Varsom-plakaten.

Pressekortet kan inndras ved misbruk.

§7       Endring av vedtekter

Endringer av disse vedtekter forutsetter mer enn 2/3 flertall i styret.

Vedtatt av NPs styre 17. juni 1994, og revidert i 1997, 2000, 2005, 2008, 2016 og 16.03.2018.

Tilbake