Høyesterett: Politiet må gi ut overvåkingsvideo

I tre år har politiet nektet å gi ut opptak som viser hva som skjedde da Erik Are Stedt (35) døde på legevakten etter et basketak med to politibetjenter og en ambulansearbeider. Nå har høyesterett gitt NRK medhold i at opptakene må frigis.

– Dette er en konklusjon som kommer til å skape presedens. Den har stor prinsipiell verdi, og det er derfor vi i Norsk Presseforbund gikk inn som partshjelper for NRK sammen med Norsk Redaktørforening, sier Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Hun understreker videre at «denne saken har ikke noen vinnere – men saken er likevel en seier for rettssikkerheten og retten til tilgang på informasjon i tråd med De europeiske menneskerettighetene.»

Flertallet i høyesterett mener politiet, ved å nekte å gi ut opptakene, har krenket NRKs ytringsfrihet. De legger til grunn at straffesaksdokumenter ikke generelt kan utelukkes fra pressens innsynsrett, slik politiet har hevdet i denne saken. Om sakens allmenne interesse, uttaler flertallet følgende:

«Saken har stor allmenn interesse. Riktignok er den ikke av samme politiske- og historiske viktighet som Treholt-saken, men den reiser til gjengjeld tilbakevendende og prinsipielle spørsmål knyttet til bruk at statens tvangsmakt. Dette problemkomplekset må sies å ligge i kjernen av pressen kontrollerende «watchdog» funksjon, og da særlig i et tilfelle hvor maktmisbruken ble fatal.»

Flertallet mener videre at sakens fatale utfall forsterker medienes behov for innsyn i videoen:

Tilliten til politiets opptreden ved bruk av tvang under pågripelse, og til påtalemyndighetens etterfølgende myndighetsutøvelse der tvangsbruken var fatal, taler med styrke for at pressen gis tilgang til sakens helt sentrale bevis om hva som vitterlig skjedde.

Både NRK og flere andre medier har bedt om å få utlevert opptakene fanget opp av overvåkingsvideoen på legevakten. De har blitt nektet innsyn, først av Riksadvokaten, deretter av både tingretten og lagmannsretten.

Det var altså NRK, ved advokat Anne-Hilde Storm, som tok saken til Høyesterett, med Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund som partshjelpere representert ved advokat Jon Wessel-Aas. NRKs anførsel var at tilgang til overvåkingsvideoen er så viktig at den har vern etter EMK art. 10 (ytringsfrihet). Dette betyr at det å nekte å utlevere videoen er et inngrep i ytringsfriheten. Hvis man skal kunne gripe inn mot ytringsfriheten, stilles det veldig strenge krav. NRKs påstand er at disse kravene ikke er oppfylt, og at påtalemyndigheten har krenket NRKs ytringsfrihet ved å holde tilbake videoen. Dette har de nå fått støtte på fra høyesterett.

Les hele kjennelsen her: Høyesteretts avgjørelse 18.12.15

Mer om saken: Hva skjedde på legevakten?