NN mot Askøyværingen

PFU-sak 267/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder bildebruken i en nyhetsartikkel i Askøyværingens papiravis. Artikkelen omtalte en ulykke der en liten gutt døde, og det publiserte bildet var tatt ved området der ulykken fant sted. Klagen gjelder også en oppfølgingsartikkel om saken som ble delt på Facebook med åpent kommentarfelt.

Klagerne er foreldrene til den omtalte gutten. De mener at den påklagede bildebruken identifiserte klagernes eiendom, og derigjennom klagerne, uten at det fantes saklig grunnlag for å gjøre dette. I tillegg er klagerne kritiske til at avisen publiserte en oppfølgingsartikkel på Facebook der leserne hadde anledning til å kommentere. Klagerne anfører at omtalen ble en stor ekstrabelastning, og de mener at Askøyværingen brøt god presseskikk. I klagen vises det til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.3, 4.6, 4.7, 4.10 og 4.12 .

Askøyværingen uttrykker medfølelse med klagerne, men kan ikke se å ha brutt god presseskikk. Redaksjonen oppfatter ikke at bildet i den påklagede publiseringen var egnet til å identifisere familien for utenforstående. Redaksjonen mener at det var relevant å avbilde politiets sperrebånd og området der ulykken fant sted, selv om bildet ikke viser det nøyaktige ulykkesstedet. Når det gjelder oppfølgingsartikkelen som ble delt på Facebook, viser redaksjonen til at det ikke var kommet noen kommentarer før redaksjonen fjernet delingen for å etterkomme klagers ønske.

Pressens Faglige Utvalg mener det er naturlig og viktig for pressen å informere om alvorlige ulykker, men forstår like fullt at slik omtale kan være en stor belastning for de pårørende. Av den grunn vil PFU på generelt grunnlag anmode redaksjoner om å ivareta informasjonsansvaret på en måte som forhindrer unødig belastning for dem som er berørt.

Det er positivt at redaksjonen gikk i dialog med klager angående oppfølgingsartikkelen som ble delt i sosiale medier. Så vidt utvalget kan forstå, kom det ingen leserkommentarer som brøt med god presseskikk, før muligheten til å kommentere artikkelen ble fjernet. Utvalget kan dermed ikke se at redaksjonen begikk et presseetisk overtramp i denne sammenheng.

Utvalget mener at bildet i den første påklagede publiseringen var relevant og hadde en dokumentasjonsverdi, da det viste politiets sperrebånd ved det aktuelle ulykkesområdet. Avisen oppgir at den hadde til hensikt å anonymisere huset ved ulykkesstedet, slik at det ikke skulle være gjenkjennelig for andre enn dem i nabolaget. Samtidig merker utvalget seg at klagerne tvert om mener at bildebruken var identifiserende Det er vanskelig for utvalget å uttale seg kategorisk om hvem som vil kunne kjenne igjen den avbildede eiendommen, men det hadde trolig vært mulig å oppnå en enda grundigere anonymisering i dette tilfellet. Sakens karakter burde tale for høy grad av aktsomhet, jf. VVPs punkt 4.6 om hensyn til pårørende.

Samlet sett finner likevel utvalget at bildebruken var innenfor det presseetisk akseptable. Til vurdering kommer det da at utvalget ikke oppfatter bildet som spekulativt, usaklig eller åpenbart identifiserende for en videre krets. Utvalget registrerer klagers anførsler om at det ikke er det nøyaktige ulykkesstedet som er avbildet, men utvalget kan ikke se at bildet gir seg ut for å være noe det ikke er, eller at det gir et misvisende inntrykk av saken.

Etter en samlet vurdering har Askøyværingen ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. februar 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug,
Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff, Marit Breivik