NN via advokat mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 241/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:  

Klagen gjelder en artikkel i Fredriksstad Blad om en mann som ble nektet innreise i et annet land fordi han er dømt for seksuelle overgrep mot barn i Norge. I artikkelen stod det at mannen «er dømt for overgrep mot barn fire ganger». Avisen publiserte også pikselerte bilder av mannen.

Klager er den omtalte mannen, som klager via advokat. Klager mener at Fredriksstad Blad har identifisert ham gjennom å publisere bilder som riktignok var sladdet, men som kunne brukes til å søke opp de samme bildene uten sladd i utenlandske medier. Klager mener også at avisen har publisert en uriktig opplysning: det stemmer ikke at mannen er domfelt fire ganger. Slik klager ser det, burde Fredriksstad Blad tatt kontakt for å gi mannen mulighet til samtidig imøtegåelse før publisering.

Fredriksstad Blad kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen mener at mannen er tilstrekkelig anonymisert; avisen kan ikke ta ansvar for hva utenlandske medier har valgt å publisere. Videre avviser Fredriksstad Blad at han hadde krav på samtidig imøtegåelse eller at avisen har publisert noe uriktig. At setningen om fire overgrep både kan forstås som at mannen er domfelt fire ganger og at han er dømt for fire tilfeller av overgrep, er ikke et brudd på Vær Varsom-plakaten (VVP), slik Fredriksstad Blad ser det.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Fredriksstad Blad var i sin fulle rett til omtale saken, som hadde offentlig interesse.

PFU merker seg at Fredriksstad Blad publiserte en tvetydig setning. Slik PFU forstår det, er mannen domfelt én gang for overgrep mot fire barn, og utvalget mener det ikke var et presseetisk brudd at setningen kunne oppfattes som at dette utgjorde fire domfellelser. En eventuell upresishet i dette tilfellet var ikke stor nok til at VVP 3.2, om opplysningskontroll, slår inn.

PFU mener videre at artikkelen ikke inneholdt opplysninger som utløste retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Å opplyse at mannen er dømt for seksuelle overgrep mot barn, var i seg selv ikke noe han hadde krav på å få imøtegå. Pressen plikter normalt ikke å innhente samtidig imøtegåelse ved gjengivelse av rettsavgjørelser, ettersom den anklagede part har fått komme til orde under rettsprosessen.

Mannen er ikke navngitt i artikkelen, og det er heller ikke, slik utvalget ser det, publisert andre opplysninger i teksten som identifiserer ham. PFU merker seg at klager mener avisen har brutt god presseskikk gjennom å publisere sladdede bilder som kan brukes til å søke seg frem til mannens identitet i andre medier. Utvalget mener imidlertid at Fredriksstad Blad i dette tilfellet ikke kan ta ansvar for koblinger til det utenlandske medier har publisert.

Derimot mener PFU at Fredriksstad Blad ikke sørget for god nok redigering av kommentarfeltet da avisen publiserte artikkelen på Facebook. I kommentarfeltet skrev en leser hvordan man kunne søke seg frem til mannens identitet via Google, og utvalget mener at denne kommentaren raskt burde vært slettet, jf. VVP 4.17, som ber mediene snarest mulig fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

Fredriksstad Blad har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. februar 2019

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Nina Hernæs, Marit Breivik,
Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes