NN mot Finansavisen

PFU-sak 193/19


Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder en artikkel i Finansavisen om en forretningskvinne som ble beskyldt for svindel. Hun ble anklaget for å ha lurt flere personer til å investere i hennes selskaper, og ble beskyldt for å putte penger i egen lomme. Avisen skrev også at en person begikk selvmord etter å ha havnet i økonomisk ruin på grunn av investeringer i kvinnens selskap. Kvinnen var avbildet og navngitt.

Klagen er den omtalte kvinnen, som klager via advokat. Klager mener Finansavisen har skrevet en ubalansert artikkel som forhåndsdømmer kvinnen. Hun er hverken siktet eller tiltalt, og anmeldelsene mot henne er blitt henlagt, opplyser klager. Klager mener kvinnen ikke har ikke fått komme godt nok til orde – avisen har begrenset hennes imøtegåelse til en «grå firkant» til slutt i artikkelen. Avisen har gjennomgående utelatt opplysninger som taler hennes sak, skriver klager. Ifølge klager burde heller ikke Finansavisen identifisert kvinnen, all den tid hun ikke er dømt. Klager reagerer også på artikkelens presentasjon.

Finansavisen avviser at god presseskikk er brutt. Avisen opplyser at redaksjonen har hatt en omfattende korrespondanse med klager før publisering. Kvinnen kommer godt til orde og har fått god tid til å tilbakevise påstander, noe hun med få unntak ikke har gjort, skriver Finansavisen. Videre mener Finansavisen at omtalen er basert på et omfattende kildegrunnlag, at artikkelen er saklig, og at det var riktig å identifisere kvinnen fordi hun selv har søkt offentlighet og forsøkt å hente penger til sine selskaper. Avisen opplyser at omtalen av selvmordet er gjort i samråd med avdødes familie.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at artikkelen inneholder en rekke sterke anklager, og utvalget fastslår at klager hadde rett til samtidig imøtegåelse av disse, jf. punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP). PFU har forståelse for at klager gjerne skulle sluppet til fortløpende i hovedartikkelen, men utvalget påpeker at det ikke er et presseetisk krav. Utvalget mener avisens håndtering, der hoveddelen av kvinnens samtidige imøtegåelse var lagt i en egen undersak i direkte tilknytning til hovedartikkelen, var presseetisk akseptabel.

Utvalget merker seg videre at klager mener artikkelen er forhåndsdømmende, jf. VVP 4.5. PFU kan imidlertid ikke se at Finansavisen har brutt dette punktet. Avisen skrev at kvinnen var blitt politianmeldt flere ganger, og det kom frem at en av disse anmeldelsene var blitt henlagt. Utvalget kan ut ifra det som er forelagt i tilsvarsrunden ikke se at flere av anmeldelsene var henlagt på publiseringstidspunktet. PFU mener Finansavisen ikke har utelatt sentrale opplysninger, jf. VVP 3.2, om kildebredde.

PFU har stor forståelse for at klager opplever det rammende å bli identifisert. Samtidig understreker PFU at det kan være presseetisk akseptabelt å identifisere en person selv om identifiseringen utgjør en belastning. Utvalget mener identifiseringen i dette tilfelle må aksepteres. Anklagene om svindel hadde stor offentlig interesse. Klager hadde gjentatte konkurser bak seg og søkte kapital fra private investorer. Offentligheten måtte kunne få vite om klagers identitet da de alvorlige anklagene mot henne ble omtalt. PFU viser til VVP 4.7, der det står at identifisering kan være berettiget når omtaltes samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales.

Samtidig ser PFU at artikkelen er rammende for klager. Utvalget mener artikkelens presentasjon bidrar til dette. Det ble publisert bilder av klager både på forsiden og inni avisen, og ordbruken var sterk i tittel og ingress. Klager ble koblet til et selvmord. PFU mener at selvmordet måtte kunne omtales, men utvalget mener koblingen i tittel og ingress, kombinert med bildebruken, var unødvendig rammende. Utvalget viser til VVP 4.1, som ber pressen vektlegge omtanke i innhold og presentasjon.

Finansavisen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. februar 2020

Alf Bjarne Johnsen
Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg
Kristin Taraldsrud Hoff, Nine Fjeldheim, Øyvind Kvalnes