Reinert Svanberg mot Sunnhordland

PFU-sak 180/20


SAMMENDRAG:

Sunnhordland publiserte en artikkel på nett torsdag 27. august 2020 som handlet om en interpellasjon (et spørsmål) kommunestyrerepresentant i Stord kommune, FrP-politiker, Reinert Svanberg, hadde sendt inn til kommunen, for behandling i kommunestyremøtet i slutten av september.

Kl 09.39 ble artikkelen publisert med titttelen: «Frp-politikar på Stord forsvarar retten til hatefulle ytringar.»  Ingressen:

«Frp-politikar frå Stord har sendt interpellasjon til kommunestyret, etter demonstrasjonen til den islamfiendtlege organisasjonen Sian i Bergen laurdag.»

I artikkelen stod det:

«- Eg meiner det er viktig at me politikarar understrekar at det må vera lov å ytra seg. Kor vidt ytringar som blir framsette er straffbare eller ikkje er det rettsvesenet som skal vurdera – ikkje mobben, seier Svanberg til Sunnhordland.

Han skriv i interpellasjonen:

I ljos av hendingar den siste tida ber eg om at kommunestyret vedtek følgjande uttale: «Kommunestyret i Stord fordømmer fysiske åtak på personar som nyttar seg av ytringsfridomen. Eventuelle ytringar i strid med lov skal handsamast av rettsvesenet, ikkje med valdelege åtak. Vald mot meiningsmotstandarar er alltid, og utan unnatak, uakseptabelt, og høyrer ikkje heime i eit sivilisert, demokratisk samfunn».»

[…] Reinert Svanberg er ikkje bekymra for å bli sett i samanheng med ein organisasjon med rasistiske haldningar. Eg trur folk er så oppegåande at dei skjønar at det å støtta retten til å koma med ei ytring, ikkje er det same som å støtta ytringa, seier Svanberg. – Du fryktar ikkje at du og Frp på Stord no står i fare for å bli skulda for å forsvara rasisme og islamhat? – Nei, det gjer eg ikkje.

Kl 10.06 ble tittelen endret til «Frp-politikar på Stord forsvarar islamfiendlige ytringar».

12.44 endres tittelen på ny, og etter hvert, klokken 14.30, endres tittelen til: «Vil fordømma angrep på Sian» som ble stående, både på nett og  apir som publiseres 28. august.

Artikkelen ligger også på nett: https://www.sunnhordland.no/nyhende/frp-politikar-pa-stord-forsvarar-retten-til-hatefulle-ytringar/

KLAGEN:

Klager er Reinert Svanberg. Han reagerer ikke på artikkelens innhold, da han er sitert korrekt. Han reagerer sterkt på de to første titlene, også den siste, og mener de er feil/ikke dekning for.

Klager ble oppringt av en journalist i Sunnhordland den 27. august: «Vi hadde en kort samtale, der han tar opp og spør om blant annet SIAN. Jeg er sitert korrekt i artikkelen. Jeg uttalte også at jeg ikke vet hva som ble sagt av SIAN i Bergen, og at det ikke vedkommer saken. Jeg sa ikke noe som kan uttrykkes som støtte til SIAN, kun at alle har rett til ytre seg uten å bli utsatt for vold.»

Klager reagerer derfor sterkt når han ser den første tittelen, at han forsvarer retten til hatefulle ytringer. Klager mener avisen ikke hadde grunnlag for den overskriften, «da jeg eksplisitt er sitert på at det ikke er mobben som skal avgjøre om en ytring er lovlig eller ikke, men rettsvesenet. Hatefulle ytringer rammes av straffeloven, og det er dermed gitt implisitt at jeg ikke støtter retten til dette».

Det blir tatt kontakt med avisen, både via Facebook og telefon gjennom gruppeleder, da klager var på befaring. Avisen endrer deretter endret tittelen til at han «forsvarar islamfiendlige ytringar». Men også denne tittelen reagerer klager på: «Igjen, dette har de etter mitt syn ikke dekning for å skrive, og er verre enn den første overskriften. Det oppleves i alle fall som et overtramp. Jeg anser dette som en direkte løgnaktig overskrift; jeg har ikke på noe vis støttet islamfiendlige ytringer – kun retten til å komme med ytringer. Det er ikke det samme […],» Igjen ble det tatt kontakt med avisen. Ifølge klager er redaktøren nå avvisende, men endret likevel overskriften. Denne gang til “Vil fordømma angrep på SIAN.”

 Klager mener fortsatt tittelen er feil: «Hverken i interpellasjonen eller i min samtale med journalisten, eller i det jeg er sitert på, kommer det fram at det er angrepet på SIAN jeg ønsker at kommunestyret fordømmer. Jeg er helt tydelig på at det er angrepet på ytringsfriheten, og vold mot de som fremsetter en ytring, som skal fordømmes.»

Klager tok selv kontakt med redaktøren klokken 15, men redaktøren vil ikke endre tittel.

Det er ingen forståelse for at klager mener at også denne tittelen er misvisende og feilaktig. Tittelen blir stående, og også publisert i papiravisen dagen etter.

Klager mener avisen både ved første, andre og tredje gangs publisering har brutt VVP 3.7, 4.1, 4.4. I andre og tredje også 4.14.

Klager opplyser at SIAN-medlemskap kan føre til eksklusjon fra Fremskrittspartiet, «noe jeg forsåvidt mener burde borge for at hverken partiet eller dets tillitsvalgte støtter SIAN – og iallefall ikke uten at det er eksplisitt uttalt».

Det er i tillegg ekstra uheldig, skriver klager, at det som er sterkt misvisende overskrifter lenker til en artikkel bak betalingsmur. «Inntrykket avisen skaper er feilaktig, og for de som ikke er abonnenter umulig å gjennomskue.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

«Vi har tilbudt Reinert Svanberg minnelig ordning. 8 sept. Her tilbød vi en beklagelse som gjelder de to første titlene, som stod på nettsida vår i en kort periode 27. august. De to er: «Frp-politikar på Stord forsvarar retten til hatefulle ytringar», den andre «Frp-politikar på Stord forsvarar islamfientlege ytringar».»

TILSVARSRUNDEN:

Sunnhordland skriver om bakgrunnen for saken:

Lørdag 22. august blir SIAN-leder Lars Thorsen angrepet under en markering i Bergen. Angrepet og politiets håndtering av demonstrantene er en stor sak i alle medier. 23. august går blant annet Frp- nesteleder Sylvi Listhaug ut og reagerer kraftig på angrepet. I en sak i NTB kaller hun dette for «Totalt uakseptabelt». – Selv om de aller fleste av oss ikke er enige i hva Sian står for, så har de sin fulle rett til å ytre sine meininger. Det at personer i Norge går til fysisk angrep på folk som bruker en av de grunnlovfestede rettighetene våre, nemlig ytringsfriheten, er totalt uakseptabelt, sier Listhaug i saken.

Mandag 24. august skriver Reinert Svanberg, Frp- politiker, på Stord en interpellasjon som ble sendt til Stord kommune. Den får en journalist i Sunnhordland innsyn i og intervjuet Frp-politiker Reinert Svanberg.

Det opplyses: «Journalisten oppfattet at Svanberg mente det var svært vide grenser for ytringsfriheten. I intervjuet konfronterte han blant annet Svanberg med et utsagne  Sian-leiar Lars Thorsen tidligere er dømt for. […] [Journalisten] spør om Svanberg mener at dette er en ytring som han mener er innenfor, og han svarer   «Det er verken du eller eg eller nokon andre som skal bestemma kva som er innanfor eller utanfor. Det er opp til rettsvesenet».

Journalisten lager deretter en sak med tittel «Frp-politikar på Stord forsvarar retten til hatefulle ytringar» som ble publisert klokka 09.39. Sunnhordland viser til at Svanberg ikke mener seg feilsitert i saken og reagerer utelukkende på tittel.

Kort tid etter publisering oppdager avisen at mange kommenterer tittelen, blant annet Svanberg selv. «Vi ser at hatefulle ytringer kan tolkes som lovstridige ytringer og endre tittel til «Frp-politikar på Stord forsvarar islamfiendlige ytringar». Endringen skjer kl 10.06.

Kontakten (fra gruppeleder) med avisen skjer etter at avisen på eget initiativ endret den første tittelen. Da gruppeleder får se den andre tittelen, reageres det også på denne, det pekes «mellom anna på at Svanberg er langt fra enig i synet til Sian».

Avisen mener imidlertid ikke at det er det som står i tittelen, «og stiller oss spørrende til hvordan den leses slik», men endrer tittelen igjen 12.44 til «Frp-politikar på Stord forsvarar ytringsfriheten», en tittel som ikke er omstridt.

Klokka 14.30 blir tittelen endret til det som nå blir stående, og som også ble stående i papir: «Vil fordømma angrep på Sian».

Klager kontaktet avisen og opplyste at han reagerer på de to foregående titlene. Han mente han var tillagt meninger han ikke hadde.  «Det blir en diskusjon om hvordan titlene kan/skal leses.» Det blir en diskusjon knyttet til disse to titlene, som da allerede var endret.

Videre var klager også uenig i den siste tittelen.

«[…] Slik vi oppfatter det mener han at ordet Sian ikke kan stå i tittel på saka fordi han ikke har skrevet dette i interpellasjonen.

Han mener at i tittel bare skal stå at han forsvarer retten til ytringsfrihet, det vil si at konteksten ikke skal komme fram i tittel.  Tittelforslaget fra Svanberg blir avvist av redaktør, og samtalen avsluttet.»

Avisen skriver at den i ettertid ser at det innledningsvis var en del misforståelser. «Den første tittelen ble laget ut fra svarene til Svanberg i intervjuet.  Den andre for å modifisere «hatefulle ytringer.»  Avisen mener den har dekning for tittelen som nå står: «Vil fordømma angrep på Sian».

Vær Varsom-plakatens påståtte brudd 3,7, 4,1, 4,4, og 4,14

Når det gjelder VVP 3.7 så mener avisen den ikke er relevant fordi det er titlene der et snakk om, ikke et sitat. Svanberg har ikke klaget på sitatene i artikkelen.

VVP 4.14 som går på samtidig imøtegåelse som avisen mener ikke er relevant her.

Når det gjelder VVP 4.1 så handler det om saklighet og omtanke i presentasjonen. [….]

Avisen minner her om at de to første titlene stod på nett i kort tid. «Tiden ville trolig ytterligere blitt forkortet dersom Svanberg hadde kontaktet oss direkte.  Der titlene har stått i lang tid og står fremdeles, er på Facebook-sida Frp-leder på Stord, Sigbjørn Framnes. Dersom en mener at disse titlene var så belastende for politikeren, så er det for oss et paradoks at det eneste stedet de nå finnes er her.»

Når det gjelder VVP 4.4 som handler om at det er dekning for tittelen i stoffet, mener avisen at det er dekning for tittelen «Vil fordømma angrep på Sian».

Avisen skriver: «Vi mener at selv om Svanberg ikke nevner ordet Sian i interpellasjonen, så er det ingen tvil om at hendelsen i Bergen er det som er det bakenforliggende. Dette skjedde to dager før han satt seg ned og skrev interpellasjonen.»

Avisen viser også til en utdyping klager gir til ordføreren 13. september, der han peker på støtten til politiets håndtering, som i ettertid har vært omstridt. Hans utdyping gir full støtte til avisens tolkning, skriver Sunnhordland.

Stord Ordførar Stord Gaute S.  Epland (AP) har i ettertid bedt Svanberg om  å utdype sin mening med interpellasjonen. Dette har Reinert Svanberg gjort i en mail som er sendt til kommunen 13.09. Her står det:

«I ljos av siste tids hendingar er det viktig at me som eit ansvarleg politisk miljø står fast på at ytringsfridomen særskild gjeld for ytringar dei fleste av oss ikkje likar og tar avstand frå. Dette trur eg gjeld uavhengig av politisk ståstad. Det er også viktig å stø opp om norsk politi, som beskyttar ytringsfridomen. Dei stod i vanskelege situasjonar fleire stader i landet, der dei har vore atterhaldne med bruk av makt. Politifolka i gata har handtert utfordringane godt, og dei fortener politisk støtte. Det er naudsynt å agere med fast hand når einskildgrupper kjem ut av kontroll. Vald mot politiet er sjølvsagd uakseptabelt. Åtak på demonstrantar som lovleg nyttar seg av retten til å uttrykke sine eigne meiningar er ikkje akseptabelt. At grupper tyr til vald mot dei som nyttar seg av sin legitime rett til å halde ein demonstrasjon for sine meiningar, og mot andre sine meiningar, er urovekkande. Det bør me samla stå fast på, sjølv me er sterkt ueinige i ytringane som blir satt fram.

Avisen: «Dersom politikerne på Stord slutter seg til interpellasjonen så vil de utvilsomt også fordømme angrepet på Sian.»

Avisen skriver at den aldri har skrevet at Svanberg støtter Sian.  Tittelen er heller ikke en sitattittel.

«Når en Frp- politiker velger å bruke saka med Sian-bråket i Bergen til å få et politisk vedtak om ytringsfriheten på Stord, så må en også tåle at konteksten kommer fram. At Sian-medlemskap kan føre til ekskursjon fra partiet, er et moment som Svanberg må ta hensyn til i sin vurdering av om det er en sak han skal fremme eller ikke, og på hvilket tidspunkt han skal fremme dem.

Det kan etter vårt syn ikke være slik at en skal bruke «timingen» til å slå politisk mynt på noe og sikre oppmerksomhet, mens en i ettertid ikke tåler at «timingen» blir regnet som kontekst til utspillet.»

Klager takker for et grundig skriv fra redaktøren. Klager skriver at Sunnhordland fremdeles har tittelen, Frp-politikar på Stord forsvarar retten til hatefulle ytringar, som lenketekst på artikkelen https://www.sunnhordland.no/nyhende/frp-politikar-pa-stord-forsvarar-retten-til-hatefulle-ytringar/ Se også vedlegg.

Videre mener har at faksimiler av saken som ligger på lokallaget og hos gruppeleder er uproblematisk på grunn av kontekst.  «Kva slags relevans det har for denne saka ser eg eigentleg ikkje, med mindre bladet Sunnhordland ynskjer at ein skal sensurere kritikk av avisa.»

Klager kan ikke «erindre at journalisten kom med spørsmål om det spesifikke straffbare sitatet frå SIAN-leiaren i sjølve intervjuet.»

Videre mener klager at det som kommer frem i den oppdaterte interpellasjonen kommmer lenge etter artikkelen var publisert.  Klager mener det er irrelevant for klagen, «Dog skal det seiast at heller ikkje her brukar eg tid på SIAN».

Klager reagerer også på at avisen bruker som argument at han skal gi tilbakemelding på sak og overskrifter personlig og raskere enn det han klarte. Dette mener han er urimelig:

«Eg forventar at avisa ikkje publiserer noko dei ikkje har dekning for, og ikkje at ein som omtala må gjere redaktøren sin jobb.»

«Når det gjeld avisa si orsaking, der ein seier at overskriftene “kan lesast slik” ville det vore interessant å vite på kva anna måte avisa ser for seg at dei kan lesast. Presumptivt arbeidar det folk med språkleg forståing i ei avis.» Det vises også til hvordan klager avslo forslaget til minnelig ordning.

Sunnhordland påpeker lenketittelen, som er en Url-link og skriver: «Vi klarer ikke å endre disse uten å ompublisere artikkelen. Vi har aldri tidligere fått tilbakemelding om at folk leser disse kodene som titler eller for så vidt at noen «leser» disse som tekst overhodet. Jeg regner med at dette gjelder så godt som samtlige aviser i landet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Sunnhordland om en FrP-politiker og kommunestyrerepresentant som ba kommunestyret om å fordømme vold mot personer som benytter seg av ytringsfriheten, og at lovstridige ytringer måtte håndteres av rettsvesenet. Bakgrunnen var hendelser som handlet om vold i forbindelse med en Sian-markering noen dager tidligere. Artikkelen ble på nett først publisert med tittelen «Frp-politikar på Stord forsvarar retten til hatefulle ytringar», deretter tittelen, «Frp-politikar på Stord forsvarar islamfiendtlege ytringar», og til slutt tittelen: «Vil fordømma angrep på Sian», som ble stående, både på nett og i papir. Nettartikkelens url har følgende tekst: https://www.sunnhordland.no/nyhende/frp-politikar-pa-stord-forsvarar-retten-til-hatefulle-ytringar/. I papirutgaven ble den siste tittelen brukt.

Klager er den omtalte FrP-politikeren. Han reagerer kun på tittelbruken, og mener det ikke er dekning for titlene i stoffet. Han har ikke uttalt noe sted at han forsvarer hatefulle eller islamfiendtlige ytringer. Han har heller ikke uttalt at kommunen skal fordømme angrepet på Sian. Han nevner ikke Sian, skriver han. Det fremgår klart av artikkelen at han mener det er rettsvesenet som skal avgjøre om en ytring er lovlig eller ikke, ikke mobben. Det er vold mot de som fremsetter en ytring han fordømmer.

Sunnhordland har beklaget de to første titlene, og også tilbudt klager å trykke en beklagelse. Det opplyses at de to titlene stod på nettsiden i kun noen timer. Den siste tittelen mener imidlertid avisa det er dekning for. Selv om klager ikke nevner ordet Sian i interpellasjonen, er det ingen tvil om at hendelsen i Bergen er det som er det bakenforliggende, skriver avisen. Når en Frp-politiker velger å bruke saken med Sian-bråket i til å få et politisk vedtak om ytringsfriheten, så må en også tåle at konteksten kommer fram, skriver avisen. Når det gjelder Url-lenken, skriver avisen at denne ikke lar seg endre. Avisen har aldri tidligere fått tilbakemelding om at disse kodene leses som titler eller som tekst overhodet.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) ser at klager har vist til flere punkter, men mener det sentrale i denne saken er punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP), der det blant annet står: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.» Titler skal gi et korrekt og dekkende bilde av det saken handler om.

I dette tilfellet mener PFU, uten tvil, at titlene, spesielt de to første, ikke har dekning i stoffet. At en førstegangspublisering også får konsekvenser for url-teksten, forsterker overtrampet på nett.

Den siste tittelen kan diskuteres, men sett i lys av innvendingene og de mange forsøk på å få tittelen korrekt, mener utvalget at avisen skulle anstrengt seg mer for å få et større samsvar mellom tittel og innhold.

Sunnhordland har brutt god presseskikk på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 16. desember 2020

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys