NN mot Nationen

PFU-sak 177/21


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Nationen publiserte en nyhetsartikkel der det het at en av veterinærene som ble anmeldt etter avliving av en ku, hadde sagt opp sin stilling i Mattilsynet. Artikkelen var illustrert med et bilde av kua.

Klager er den omtalte veterinæren. Han opplyser at han ble oppringt av avisen før saken ble publisert. Ifølge klager presiserte han da at oppsigelsen ikke hadde noe med avlivingssaken å gjøre, og han mener han var tydelig på at han ikke ønsket å medvirke i artikkelen. Klager anfører at Nationen likevel la ut en artikkel om saken, med fullt navn på klager. Navnet ble fjernet etter fire timer. Klager mener artikkelen fortsatt urettmessig identifiserer ham for avisens lesere, jf. punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om bruk av navn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige forhold.

Videre viser klager til VVP 4.12, om aktsomhetskrav for bilder. Klager mener bildet av kua er et sterkt virkemiddel, som forsterker inntrykket av at oppsigelsen har en sammenheng med anmeldelsen.

Nationen påpeker at når en av veterinærene som er under etterforskning sier opp sin stilling i Mattilsynet, er det relevant for avisen å ta kontakt for å få begrunnelsen for oppsigelsen. Avisen fremholder at klager ble sitert på at oppsigelsen ikke hadde noe med etterforskningen å gjøre.

Ifølge avisen ble navnet på klager brukt fordi han selv sa aktivt ja til å bli sitert og medvirke i saken. Da pressevakten i Mattilsynet ringte og opplyste om at klager likevel var svært ukomfortabel med å bli navngitt, ble navnet hans tatt ut, påpeker avisen. Redaksjonen mener klager etter dette ble anonymisert tilstrekkelig til at en vanlig leser av Nationen ikke kunne finne ut hvem klager er.

Redaksjonen mener bildet i seg selv ikke er et sterkt virkemiddel for avisens lesere, og at det er relevant for saken som omtales.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det var relevant for Nationen å omtale at en av Mattilsynets veterinærer som var under etterforskning hadde sagt opp sin stilling. Slik utvalget ser det, er heller ikke koblingen mellom anmeldelsen og oppsigelsen omtalt på en presseetisk klanderverdig måte. Utvalget registrerer også at klager ble sitert på at oppsigelsen ikke hadde noen direkte sammenheng med etterforskningen.

Videre mener PFU at bildet av den avlivede kua også er relevant for saken som omtales. Utvalget kan ikke se at dette er et spesielt sterkt virkemiddel, og heller ikke at det forsterker inntrykket av at oppsigelsen har sammenheng med anmeldelsen.

Slik utvalget ser det, var bruken av navn på klager i den første publiseringen mer problematisk. Utvalget kan ikke se at det var berettiget å bruke navnet for å opplyse saken, jf. VVP 4.7, om bruk av navn i omtale av klanderverdige forhold. Klager var tydelig på at oppsigelsen ikke hadde sammenheng med anmeldelsen. Utvalget registerer også at klager mener han var tydelig på at han ikke ville medvirke i saken, selv om Nationen har en annen oppfatning av samtalen mellom klager og journalisten.

Selv om Nationen fjernet navnet, mener PFU dette ikke fullt ut veier opp for det presseetiske overtrampet i den opprinnelige artikkelen.

Nationen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 25. november 2021
Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Melissa Lesamana