Joel Berger Stølen mot Politiforum

PFU-sak 085/23


SAMMENDRAG:

Politiforum publiserte torsdag 27. april 2023 en nyhetsartikkel med tittelen:

«Politibetjent tiltalt for vold»

Artikkelen handlet om en at en politibetjent var tiltalt for å ha øvet vold mot en annen person og grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt. Tiltalen kom etter en voldshendelse utenfor en bensinstasjon på Kongsberg høsten 2022.

 

KLAGEN:

Klager er Joel Berger Stølen, som klager med samtykke fra en av de fornærmede i saken, Kevin Simensen.

Klager anfører brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):
2.1 – om redaktørens ansvar for mediets innhold
2.2 – om å verne om sin uavhengighet
2.3 – om åpenhet om bakenforliggende forhold
3.2 – om opplysningskontroll og kildebredde
3.9 – om å opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet
4.1 – om saklighet og omtanke
4.2 – om skille mellom fakta og kommentar
4.4 – om dekning i stoffet for titler, ingress og bilder
4.13 – om å rette feilaktige opplysninger så fort som mulig

Klager skriver:
«Artikkelen fremstår som en partsinndelt og ensidig fremstilling av hendelsene, og er dermed et klart brudd på god journalistisk praksis og etiske retningslinjer.Politiforum skriver i sin artikkel at flere av kameratene til vedkommende som politibetjenten prøver
å skaffe kontroll på går inn i situasjonen og forsøker å hindre politifolkene i sitt arbeid. Dette er en klar forsøk på å skape en narrativ der politiet fremstår som ofre i situasjonen, og deres handlinger rettferdiggjøres.

Artikkelen unnlater å nevne de alvorlige og kritikkverdige handlingene utført av politiet, som er dokumentert og gransket av Spesialenheten for politisaker. Ifølge Spesialenhetens funn har politimannen som utførte volden og politifolkene som hjalp ham ved å holde offeret nede brutt loven.
(…)
Politiforums artikkel unnlater å nevne disse faktiske forholdene, og dermed bryter den med Vær Varsom-plakatens bestemmelser om kildebruk og kildekritikk, samt åpenhet og saklighet i nyhetsformidlingen. En slik fremstilling av hendelsen bidrar til å forvrenge bildet av hva som faktisk har skjedd og skaper et falsk inntrykk av politiets rolle i saken.
(…)
Offentlig interesse: Saken omhandler politivold og påfølgende forsøk på å dekke over urettmessige handlinger. Dette er et alvorlig samfunnsproblem som berører hele samfunnet, ettersom det utfordrer tilliten mellom politiet og befolkningen. Offentligheten har en legitim interesse i å få korrekt og balansert informasjon om slike hendelser for å kunne danne seg et informert syn på politiets opptreden og ansvar.

Journalistisk integritet: Ensidig og vinklet fremstilling av en sak som involverer politivold kan bidra til å forvrenge den offentlige debatten og opprettholde en skjev maktbalanse mellom politiet og befolkningen. Dette er en prinsipiell sak som handler om journalistisk integritet og ansvar i forhold til samfunnets krav om informasjon. uimotsagt kan skape presedens for lignende tilfeller i fremtiden. Det kan føre til en normalisering av vinklet og partsinndelt journalistikk, og svekke pressens rolle som den fjerde statsmakt.»

Videre viser klager til VVP 2.2, og skriver:
«Ved å unnlate å presentere Spesialenhetens funn og skape et narrativ som favoriserer politiet, kan det oppstå spørsmål om Politiforums uavhengighet og integritet i denne
saken.»
Klager viser også til VVP 4.4, og mener det er viktig at Politiforum sikrer at overskrifter og annen presentasjon av artikkelen ikke skaper et uriktig bilde av saken, spesielt når det gjelder et så alvorlig og følsomt tema som politivold.
Klager viser videre til VVP 4.13: «Hvis det viser seg at Politiforum har publisert feilaktige opplysninger i artikkelen, er det viktig at de korrigerer og eventuelt beklager dette så snart som mulig for å opprettholde sin troverdighet og unngå å spre feilinformasjon.»

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:
Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført frem.

 

TILSVARSRUNDEN:

Politiforum avviser brudd på god presseskikk, og skriver:
«Utgangspunktet for Politiforums sak, er NTBs første melding om tiltalen mot en polititjenestemann etter en hendelse ved en bensinstasjon i Kongsberg i oktober i fjor. I sin melding har NTB sitert Dagbladets første omtale av hendelsen, publisert klokka 17.44 den 26. april. I Dagbladets sak blir både tiltalen mot polititjenestemannen og en overvåkningsvideo av hendelsen omtalt offentlig for første gang.

Politiforum publiserte den innklagde saken klokka 09.58 den 27. april, med utgangspunkt i NTBs da ferskeste nyhetsmelding om saken, publisert klokka 23.14 kvelden i forveien. På dette tidspunktet var hendelsen fortsatt relativt fersk i nyhetsbildet, og vi satt ikke på noen annen informasjon enn den som var publisert i andre medier/NTB.

Da Politiforum publiserte sin sak, utvidet vi selv NTB-meldingen med en kort beskrivelse av hendelsesforløpet fra overvåkningsvideoen, samt informasjon hentet fra Spesialenhetens tiltale mot polititjenestemannen – begge deler siteringer fra Dagbladets sak.»

Politiforum skriver videre:
«Mange av detaljene klager peker på at Politiforum ikke har omtalt, kan vi ikke se var offentlig kjent da Politiforum publiserte den innklagde saken. For eksempel kan vi ikke se at andre medier på publiseringstidspunktet hadde omtalt at en annen polititjenesteperson slettet et mobilopptak av hendelsen. Å kritisere Politiforum for å ikke publisere informasjon vi ikke har, og som heller ikke er offentlig kjent gjennom andre medier, framstår i våre øyne som useriøst.

Politiforum hadde ikke da, og har ikke nå, tilgang til tiltalen i sin helhet. Vi har derfor basert denne delen av vår dekning på informasjon fra NTB og andre medier, med de presseetiske forbehold og den varsomheten vi da er forpliktet til å ta.

Da den innklagde saken ble publisert, hadde vi i praksis kun tilgang til informasjon fra Dagbladets artikkel. Vi gjorde da et redaksjonelt valg om å trekke ut ekstra faktainformasjon fra Dagbladets sak, for å utdype og bygge ut NTB-meldingen om at en polititjenestemann var tiltalt for vold. Dette gjorde vi innenfor sitatrettens rammer, og på en måte som vi mener bidro til en sterkere opplysning av saken enn NTBs opprinnelige melding.

På dette grunnlaget mener vi derfor at påstandene om brudd på de overstående punktene i Vær varsom-plakaten faller på sin egen urimelighet, og må avvises.»

Om det påståtte bruddet på VVP 4.2, skriver redaksjonen:
«Klager uttrykker innledningsvis kritikk mot at ‘Politiforum skriver i sin artikkel at flere av kameratene til vedkommende som politibetjenten prøver å skaffe kontroll på går inn i situasjonen og forsøker å hindre politifolkene i sitt arbeid’.

Overvåkningsvideoen viser med stor tydelighet hvordan flere av kameratene, ved forskjellige tilfeller, forsøker å gripe inn i situasjonen som utspiller seg mellom den tiltalte polititjenestemannen og personen på bakken. Dette går klart fram av Dagbladets redigerte versjon av overvåkningvideoen, noe også Dagbladet selv bemerker i tekstingen på videoen:
(…)

Dette kan også sees med enda større tydelighet i NRKs senere publisering av videoopptaket, som bringer et større utsnitt av området der hendelsen fant sted:
(…)
Politiforum kan vanskelig se hva som skal være kritikkverdig ved å omtale også denne delen av videoen.

Hvorvidt retten senere kommer til å slå fast at polititjenestemannens maktanvendelse er ulovlig, er det ikke riktig av Politiforum å spekulere i på redaksjonell plass. Likeledes om kameratenes synlige forsøk på inngripen kan ha vært hjemlet i eventuelle nødvergebestemmelser, i den grad retten vil mene disse kan komme til anvendelse mot politiet.»

«Både hovedfornærmedes og kameratenes opptreden vil imidlertid være et relevant punkt i den juridiske vurderingen av hendelsen. Spesialenhetens egne vurderinger viser at det er full dekning for Politiforums formulering om opptredenen til hovedfornærmedes kamerater, at dette er relevant informasjon, og at dette spørsmålet kan få rettslig betydning for vurderingen av skyldspørsmålet for den tiltalte politibetjenten, helt eller delvis,» anfører redaksjonen.

Politiforum avviser at tittel og ingress på artikkelen skaper et uriktig bilde av saken.

Redaksjonen kan heller ikke se at klager peker på feilaktige opplysninger som burde vært rettet og beklaget.

Avslutningsvis viser Politiforum til at redaksjonen etter den første meldingen har publisert en rekke artikler om Kongsberg-hendelsen, der temaene klager kritiserer redaksjonen for, blir belyst.

«Etter vår mening er PFU-klagen preget av dårlig begrunnede påstander, kritikk og synsing om Politiforums redaksjonelle valg, som på ingen måte hensyntar konteksten og tidspunktet for publiseringen av den innklagde saken», skriver redaksjonen.

 

Klager viser til sin innledende klage, men legger til: «Gjennom sitt tilsvar har motparten utvist en markant mangel på selvkritikk. Dette er bekymringsfullt, tatt i betraktning vår bransjes grunnleggende behov for selvrefleksjon og forbedring.»

 

Politiforum hadde ikke ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble avsluttet.

 

Politiforum brøt ikke god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at Politiforums beskrivelse av innholdet i en video av den mye omtalte politiaksjonen på Kongsberg ikke var kommenterende i favør av politiet, men innenfor det presseetiske akseptable.

 

Politiforum publiserte en nyhetsartikkel om at en politibetjent var tiltalt for å ha øvet vold mot en person og grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt. Tiltalen kom etter en politiaksjon utenfor en bensinstasjon på Kongsberg høsten 2022.

Klager:
Joel Berger Stølen klaget med samtykke fra en av de fornærmede i saken. Klager mente artikkelen ga en ensidig fremstilling av hendelsen. Redaksjonen unnlot å nevne de alvorlige og kritikkverdige handlingene utført av politiet, som er dokumentert og gransket av Spesialenheten for politisaker, anførte klager.
Videre reagerte klager på at Politiforum skrev at flere av kameratene til vedkommende som politibetjenten prøvde å skaffe kontroll på, gikk inn i situasjonen og forsøkte å hindre politifolkene i sitt arbeid. Dette var et klart forsøk på å skape et narrativ der politiet fremstod som ofre i situasjonen, slik at deres handlinger ble rettferdiggjort, mente klager.

Mediet:
Politiforum avviste brudd på god presseskikk. Redaksjonen påpekte at opplysningene klager viste til ikke var offentlig kjent da Politiforum publiserte den innklagede artikkelen. Redaksjonen kan heller ikke se at andre medier hadde disse opplysningene på publiseringstidspunktet.
Politiforum anførte at artikkelen bygget på de første nyhetsmeldingene om tiltalen i Dagbladet og fra NTB. Videoen Dagbladet publiserte viste tydelig at flere av kameratene forsøkte å gripe inn i situasjonen som utspilte seg mellom den tiltalte polititjenestemannen og personen på bakken, anførte redaksjonen.

 

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at innklaget artikkel dreier seg om en hendelse som har fått stor offentlig oppmerksomhet, og som også er rettslig behandlet i tingretten, og anket til lagmannsretten. PFU vil imidlertid behandle klagen ut fra det som var kjent på publiseringstidspunktet.

Slik PFU ser det, er det relevante presseetiske spørsmålet i denne saken om redaksjonen i tilstrekkelig grad sørget for å skille mellom hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer i nyhetsmeldingen, jf. Vær Varsom-plakatens 4.2.

Viste politiet i arbeid
Utvalget forstår at uttrykket «forsøker å hindre politifolkene i sitt arbeid» kan oppfattes som kommenterende. Samtidig er det ingen tvil om at dette var en politiaksjon, og at videoen viste politiet i arbeid. Om dette ble utført i tråd med politiets instruks, er det opp til retten å vurdere, og ikke relevant for den presseetiske vurderingen.

Faktiske beskrivelser
Selv om det er uenighet mellom politiet og fornærmede om hendelsesforløpet, er det i påklaget artikkel etter utvalgets mening faktiske beskrivelser av det som ble vist på videoen, som redaksjonen måtte kunne bringe videre.

 

Politiforum har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 30. august 2023

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Øyvind Kvalnes,
Ellen Ophaug, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Lesamana