NN mot Glåmdalen

PFU-sak 060/23


Glåmdalen brøt god presseskikk

Avisen tok ikke tilstrekkelig hensyn til konsekvensene som omtalen kunne få for barnet, da de omtalte en hendelse på en skole. Glåmdalen ble felt for brudd på god presseskikk i Pressens Faglige Utvalg (PFU).


Glåmdalen
publiserte i september 2022 en artikkel om en påstått episode ved en ungdomsskole. En far uttalte at han sendte sin sønn på skolen med stikksikker vest og selv holdt vakt utenfor etter det som skal ha skjedd. Motparten avviste at det ble utøvd vold eller fremsatt trusler. Avisen skrev at saken ble anmeldt til politiet og at det ble sendt bekymringsmelding til barnevernet.

Klager:
Foresatte til motparten var kritisk til at avisen valgte å skrive om saken, da det handlet om en enkeltstående hendelse mellom to unge gutter. Klager anførte også at anmeldelsen ble henlagt, og at avisen i stor grad har vektlagt motpartens versjon. Det var ifølge klager lett å identifisere sønnen fordi det var mange vitner til hendelsen. Klager anførte at guttene ikke ble hørt, og at omtalen var svært rammende for sønnen. Klager viste til at omtalen og anmeldelsen fikk negative konsekvenser for gutten.

Mediet:
Glåmdalen avviste brudd på god presseskikk. Avisen viser til at det ikke er påpekt konkrete feil, og anfører at den ga klagers advokat god plass i artikkelen. Redaksjonen publiserte også klagers synspunkt om at saken var blåst ut av proporsjoner. Avisen fastholder at det var riktig og viktig å omtale det som skjedde, og anfører at omtalen er anonymisert: verken barnas alder eller klassetrinn ble nevnt, og faren som uttalte seg ble heller ikke navngitt eller avbildet.

 

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) anerkjenner pressens rett til å skrive om problemer i skoleverket. Uro og hendelser i skolen kan ha offentlig interesse og være relevant for mange av innbyggerne.

Flere kilder kom til orde
Det er helt sentralt i all journalistikk å utøve kildekritikk og opplysningskontroll, i tråd med VVP 3.2. Når påstander om alvorlige forhold fremkommer, er det i tillegg viktig å la de omtalte partene komme til orde.

I den påklagede publiseringen konstaterer PFU at begge parter i konflikten, samt sentrale kilder som skole og politiet, kommer til orde. Etter utvalgets mening har Glåmdalen vært i kontakt med de relevante kildene, i tråd med VVP 3.2 om kildebredde. Utvalget vil samtidig påpeke at det er viktig å ikke bare velge relevante kilder, men også kontrollere hva kildene viderebringer av informasjon. Kildebredde i seg selv, innebærer ikke at solid kildekritikk er utført.

Rammende konsekvens for sårbart barn
PFU merker seg at den ene parten slipper til orde med relativt detaljerte beskrivelser. Utvalget konstaterer også at det handler om påstander om klanderverdige forhold, og en sak på et tidlig stadium.

Spesiell varsomhet skal utvises når barn omtales; da er det også god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Selv om de omtalte ikke er direkte identifisert, kan detaljene som formidles føre til at flere får vite mer om hvem som var involvert. Dette var et sårbart barn, og PFU merker seg at det dreide seg om en enkeltstående hendelse. I slike tilfeller skal mediene i tråd med VVP 4.8 utvise ekstra varsomhet. Det er verdt å merke seg at dette gjelder også når foresatte har gitt samtykke til eksponering.

Utvalget forstår at omtalen var rammende for klager, og vurderer det slik at Glåmdalen skulle tatt større hensyn til konsekvensene som omtalen kunne få for barnet.

Glåmdalen har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 21.06.2023.

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,
Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim