Forandringsfabrikken mot Fædrelandsvennen

PFU-sak 049/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:  

Klagen gjelder en artikkel i Fædrelandsvennen om en 15 år gammel jente som drepte en tilfeldig 17-åring. Avisen beskrev hvordan 15-åringen forut for drapet gjentatte ganger forsøkte å begå selvmord, eller truet med å gjøre det, samt hvordan hun utagerte og var voldelig. Jentas kontakt med barnevernet og andre offentlige institusjoner ble omtalt.

Klager er Forandringsfabrikken, en organisasjon for barnevernsbarn. Den omtalte jenta har samtykket til at det klages på publiseringen. Slik klager ser det, har Fædrelandsvennen brutt god presseskikk ved å omtale jentas problemer på en altfor detaljert måte. Klager reagerer også på at avisen har beskrevet jentas selvmordsforsøk. Videre mener klager at jenta er blitt identifisert, og at avisen ikke har vært kritisk nok til sine kilder.

Fædrelandsvennen avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener at omtalen har tatt hensyn til jenta; en rekke opplysninger er utelatt for å gjøre artikkelen varsom. Videre understreker Fædrelandsvennen at det har vært viktig for pressen å undersøke hvordan et slikt drap kunne skje. Både jentas selvmordsforsøk og utagerende oppførsel måtte kunne omtales, ifølge avisen. Avisen kan ikke se at det finnes opplysninger i artikkelen som gjør det mulig å identifisere jenta.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kan ikke se at artikkelen inneholdt opplysninger som identifiserte den omtalte jenta utover en krets som allerede var kjent med saken. Slik PFU ser det, er hun blitt anonymisert i tråd med Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.7, om identifisering.

Utvalget kan videre ikke se at det er gjennomført mangelfull opplysningskontroll eller kildekritikk, jf. VVP 3.2. Det sentrale i denne klagen, slik PFU ser det, er hvor vidt Fædrelandsvennen har utvist tilstrekkelig varsomhet med tanke på VVP 4.8, om omtale av barn, og VVP 4.9, om omtale av selvmord.

I artikkelen fremkom en rekke detaljer om jentas kontakt med barnevernet og fosterforeldre. Avisen omtalte også jentas oppvekst forut for barnevernets omsorgsovertagelse. Slik omtale krever særlig varsomhet. VVP 4.8 ber mediene vurdere hvilke konsekvenser omtalen kan få for barnet.

Bakteppet for artikkelen i dette tilfellet er imidlertid et drap. En mindreårig hadde drept en annen tilfeldig mindreårig. Det er av stor offentlig interesse å forstå hvordan et slik drap kan skje. For å belyse saken, er det i utvalgets øyne nødvendig å omtale jentas historie, noe som inkluderer hennes handlinger og kontakt med barnevernet. Videre merker PFU seg at Fædrelandsvennen, trass i detaljene, har gjort grep for å gjøre omtalen varsom. Utvalget viser til avisens anonymisering og at flere opplysninger er blitt utelatt. På generelt grunnlag ber PFU mediene vise varsomheten slik at detaljnivået ikke fører til utilsiktet identifisering.

Stor varsomhet kreves også ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. VVP 4.9 ber pressen unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov, og om å unngå beskrivelse av metode som kan føre til flere selvmordshandlinger. I artikkelen beskrev avisen hvordan jenta en rekke ganger forsøkte å begå selvmord og truet med å hoppe fra navngitte broer. Hun var avbildet på broer, i anonymisert form. PFU påpeker imidlertid at VVP 4.9 ikke innebærer et absolutt forbud mot å omtale metode, noe utvalget også har uttalt tidligere.

I dette tilfellet mener PFU at det allmenne informasjonsbehovet må veie tungt. Omtalen var viktig å ettergå systemet som skulle ivareta jenta. Avisen måtte kunne sette søkelys på det eventuelle ansvaret som offentlige myndigheter har for det som skjedde. Dette er i tråd med VVP 1.5, som slår fast at pressen har som oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot forsømmelser fra myndighetene. Broene var en sentral del av jentas historie, og utvalget vektlegger at omtalen var nøktern og faktaorientert.

Fædrelandsvennen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. mars 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug
Øyvind Kvalnes, Marit Breivik, Kristin Taraldsrud Hoff