NN mot Bodø Nu

PFU-sak 039/23


Bodø Nu brøt god presseskikk

Bodø Nu ble felt av Pressens Faglige Utvalg (PFU) for ikke å ha tatt nok hensyn til at omtalen rammet mindreårige, da avisen publiserte flere artikler om en angivelig voldsepisode. Ungdommer ble utsatt for sterke beskyldninger uten at de fikk forsvare seg, og avisen fulgte ikke opp kommentarfeltene godt nok.


Bodø Nu
publiserte flere artikler om en påstått voldshendelse, der noen ungdommer skulle ha overfalt en mindreårig gutt. Det kom frem hvilken skole de omtalte skulle tilhøre. Artiklene hadde åpne kommentarfelt, og de ble delt på Bodø Nus Facebook-side.

Klager:
En foresatt til en av de omtalte ungdommene mente Bodø Nu ga en ensidig fremstilling, og at artiklene aldri skulle vært publisert. Slik klager så det, hadde Bodø Nu ikke kontrollert saken godt nok. Ifølge klager var hendelsesforløpet noe helt annet enn det som ble fremstilt. Videre påpekte klager at det handlet om mindreårige barn, som ikke fikk muligheten til å avkrefte og imøtegå påstander. Klager reagerte også kraftig på at artiklene ble delt på avisens Facebook-side, og at publiseringene lå med åpne kommentarfelt.

Mediet:
Bodø Nu anførte at de involverte var anonymisert, og at redaksjonen snakket med politiet og mor til gutten som skal ha blitt overfalt. Begge skal ha bekreftet hendelsen. Avisen opplyste at den også forsøkte å finne frem til motparten før første publisering, men uten hell, og medga at redaksjonen kanskje burde gjort en større innsats i dette arbeidet. En motpart ble imidlertid kontaktet før oppfølgende artikler, men ville ikke uttale seg. Bodø Nu erkjente også at det ble publisert kommentarer som burde blitt fjernet raskere. Avisen opplyste at kommentarfeltene ble stengt, og at redaksjonen, etter dialog med klager, også fjernet Facebook-delingene.

 

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er en del av pressens oppgave å informere om det som skjer i samfunnet, jf. punkt 1.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Det innebærer at også hendelser som involverer barn, må kunne omtales. I slike tilfeller må pressen imidlertid være særlig aktsomme, fordi barn har et særskilt presseetisk vern gjennom VVP 4.8: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.»

Sterke beskyldninger og manglende forbehold
I dette tilfellet har Bodø Nu omtalt en angivelig voldshendelse kort tid etter at den skal ha skjedd, noe som i seg selv skulle tilsi varsomhet, blant annet i form av forbehold om hendelsesforløpet. PFU merker seg at Bodø Nus første omtale derimot er svært konstaterende. Det som formidles om hendelsen i første publisering fremstår som fakta, før saken er etterforsket, og uten at en helt sentral kilde, motparten, har fått mulighet til å gi sin versjon. Utvalget viser til VVP 3.2, om kravet til kildebredde og opplysningskontroll.

Her handlet det om ungdommer som ble utsatt for sterke anklager om at de skal ha utøvd vold mot en yngre gutt. Utvalget påpeker at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, ikke bare er en sentral kilde for opplysningskontroll, men også skal få mulighet til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. PFU understreker at denne retten også gjelder barn og ungdom. Det er heller ikke slik at retten nødvendigvis bortfaller fordi en part ikke er navngitt. I dette tilfellet merker utvalget seg at barnas skoletilhørighet ble omtalt i oppfølgende artikler, og utvalget utelukker derfor ikke at de omtalte kan ha blitt identifisert for sitt nærmiljø.

Utvalget registrerer at redaksjonen skal ha funnet frem til én motpart etter første publisering. Dette skal imidlertid ikke være klager, og utvalget minner om at imøtegåelsesretten gjelder for hver og én av dem som blir utsatt for sterke beskyldninger. Utvalget påpeker at innhenting av imøtegåelse dessuten ikke bare handler om at angrepne skal få forsvare seg, men at det også handler om at en sak skal bli best mulig opplyst for publikum. I dette tilfellet gikk det heller ikke frem av noen av publiseringene at de anklagede på noe vis var forsøkt kontaktet. Etter utvalgets mening har Bodø Nu åpenbart ikke tatt tilstrekkelig hensyn til hvordan omtalen her rammer mindreårige, jf. VVP 4.8.

Åpne kommentarfelt krever årvåkenhet
Slik utvalget ser det, skulle Bodø Nu også utvist større aktsomhet da redaksjonen valgte å dele artiklene på Facebook og publisere med åpne kommentarfelt.

Det ligger i redaktøransvaret å avgjøre hva som skal omtales, og hvordan publisere, men på generelt grunnlag oppfordrer PFU mediene til å tenke nøye gjennom hvilke temaer som egner seg for åpne kommentarfelt og deling i sosiale medier. Utvalget viser videre til redaksjonenes selvstendige ansvar for å følge opp kommentarfeltene og sørge for nødvendig moderering, slik at innlegg som bryter med god presseskikk, fjernes så snart som mulig, jf. VVP 4.17.

I dette tilfellet konstaterer PFU at Bodø Nu erkjenner at kommentarer skulle vært fjernet raskere. Utvalget merker seg også at det ble publisert kommentarer barna burde vært forskånet for, jf. VVP 4.8.

Bodø Nu har brutt god presseskikk på punktene 3.2, 4.8, 4.14 og 4.17.

Oslo, 31. mai 2023

Ellen Ophaug,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Tove Lie,
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Ylva Lindberg