Per Harald Aronsen, Fresh bar & restaurant mot Finnmark Dagblad

PFU-sak 008/19


SAMMENDRAG:

Finnmark publiserte fredag 25. januar 2019 en artikkel på nett med tittelen:

«Utestedet er én prikk fra å stenge kranene – hevder varsler lyver om hva som skjedde natt til 1. juledag»

Ingressen var:

«Fresh kan få fire nye prikker av Hammerfest kommune, etter å ha arrangert privat listefest på julaften. Her skal det ifølge en varsler ha blitt servert alkohol ulovlig. Fra før har stedet elleve prikker for lignende brudd på skjenkeloven.»

Samme artikkel ble publisert på papir i Finnmark Dagblad (FD) fem dager senere (30. januar) med forsidehenvisningen «Utested kan miste skjenkebevilling».

Det gikk frem at Hammerfest kommune hadde mottatt et varsel om ulovlig salg av alkohol etter klokken 01.00. Det fremgikk også at varsleren var en nabo som tidligere hadde klaget på støy fra utestedet. Videre ble det gjort rede for varslerens versjon av hendelsesforløpet, mens det ble vist til hva innehaverne av utestedet hadde svart kommunen i forbindelse med saksbehandlingen. Innehaverne avviste påstanden om alkoholsalg etter kl. 01.00.

Under mellomtittelen «Har elleve prikker fra før» sto:

«Kommunen minner også om forhåndsvarsel av 18. desember i fjor der det til sammen vurderes tildeling av ni prikker. Fresh Bar & Restaurant har fra før to prikker. Totalt har utestedet dermed pådratt seg elleve prikker for ulike forhold.»

Det fremgikk at skjenkebevillingen inndras for én uke dersom et utested pådrar seg 12 prikker innenfor en toårsperiode.

 

KLAGEN:

Klager er Per Harald Aronsen, den ene eieren av det omtalte utestedet. Han påpeker at artikkelen inneholdt faktafeil, da det flere steder i teksten, blant annet i tittelen, ble fremstilt som om utestedet alt hadde pådratt seg elleve prikker for brudd på skjenkeloven. Klager påpeker at det korrekte tallet var to prikker, mens det forelå et forhåndsvarsel om ytterligere ni prikker. Klager skriver:

«Et forhåndsvarsel er ikke et endelig vedtak. Det vil si at vi ikke har de nevnte prikkene som iFinnmark har skrevet i sin artikkel. Forhåndsvarselet er påklaget, og et endelig vedtak vil komme senere. […] Vi har drevet i snart 1,5 år uten hendelser, før vi fikk et forhåndsvarsel. Noe som kan bevise at vi driver generelt forsvarlig. Vi mener dette er brudd på pkt. 4.1, 4.4 og 4.13 og 3.2, fordi dette handler om redaksjons plikt til å kontrollere opplysninger før publisering [.]»

Klager er også kritisk til timingen for publiseringen, ettersom utestedets søknad om skjenkebevilling skulle opp i kommunestyret 31. januar, seks dager etter publisering av den påklagede artikkelen. Klager mener det er åpenbart at varsleren, som også er nabo til utestedet, hadde en agenda. I klagen argumenteres det for at dette var et brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 2.3 om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

Klager er kritisk til bildebruken i artikkelen. Bildet som ble brukt, var tatt i en annen sammenheng. Etter klagers syn tar det seg dårlig ut at han og den andre eieren står og gliser i denne sammenhengen. Klager viser til VVPs punkt 4.10 om bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. 

 

TILSVARSRUNDEN:

Finnmark/Finnmark Dagblad (FD) avviser å ha brutt VVPs punkt 2.3, 3.2, 4.1, 4.13 og 4.10, men medgir at klager kan ha et poeng når det gjelder anførselen knyttet til punkt 4.4. Redaksjonen skriver:

«Før vi mottok klagen fra PFU var vi ikke kjent med klagers sterke reaksjon på omtalen. Vi var heller ikke oppmerksom på faktafeil. Straks vi ble kjent med dette, rettet vi feil opplysninger i bildetekst, en mellomtittel og et sted i brødteksten, samt i tittel på saken hvor det sto at Fresh var tildelt 11 prikker.  Det korrekte er at 9 av prikkene var forhåndsvarslet og ikke tildelt. Vi tok også initiativ til et møte med klager, og avholdt dette 5.2.2019. Her var vi enige om at vi skal rette opp dette punktet, og det gjorde vi i avis 07.02.2019 (også med forsidehenvisning), samt på nettartikkel. Vi tilbød også på nytt klager å komme til orde med sin versjon av saken. Vi vil understreke at feilen kun sto i den første artikkelen om sakskomplekset, og at det i påfølgende omtale var riktig begrepsbruk.»

Redaksjonen anfører at den har strukket seg langt for å rette og beklage punktet som var feil i de påklagede publiseringene, og mener av den grunn at den har rettet opp inntrykket godt synlig og tydelig med forsidehenvisning på både nett og papir (se vedlagte publiseringer som følger tilsvaret, sekr. anm.). Videre viser redaksjonen til at de påklagede publiseringene innledet en større dekning av utestedet.

Med henvisning til klagers påstand om brudd på VVPs 4.10, påpeker redaksjonen at daglig leder for utestedet avslo å la seg intervjue, og at det derfor ble brukt arkivbilde. Redaksjonen viser til at det gikk frem av bildeteksten at dette var nettopp et arkivbilde. Klagers påstand om brudd på VVPs 2.3 om bakenforliggende forhold er urimelig etter redaksjonens syn, da varsleren ikke bidro direkte i artikkelen. Omtalen var basert på offentlige dokumenter.

Oversikt rettelser/beklagelser:

– Forsidehenvisning nett 6. februar: «iFinnmark beklager feil i omtale av Fresh»

– Nettartikkel iFinnmark 6. februar med beklagelse av faktafeil samt intervju med klager og flere.

– Forsidehenvisning  papir 7. februar: «Finnmark Dagblad beklager feil i omtale av Fresh – side 6»

– Artikkel Finnmark Dagblad 7. februar med beklagelse av feil og intervju med klager og flere.

– Rettelser i opprinnelig nettartikkel:

Ny tittel: «Utestedet har fått varsel om prikker – hevder varsler lyver om hva som skjedde natt til 1. juledag»

Ny ingress (Fjernet siste setning om elleve prikker, sekr. anm.): «Fresh kan få fire nye prikker av Hammerfest kommune, etter å ha arrangerte privat listefest på julaften. Her skal det ifølge en varsler ha blitt servert alkohol ulovlig.»

Ny mellomtittel (Tidligere «Har elleve prikker fra før»): «Kan få flere prikker»

Nytt avsnitt i brødtekst: «Kommunen minner også om forhåndsvarsel av 18. desember i fjor der det til sammen vurderes tildeling av ni prikker. Fresh Bar & Restaurant har fra før to prikker. Totalt kan utestedet dermed pådra seg elleve prikker for ulike forhold.»

Ny bildetekst: «FIKK VARSEL: Fresh har fått forhåndsvarsel om at de kan få fire nye prikker.»

Infotekst under brødtekst: «iFinnmark hadde opprinnelig skrevet at Fresh har fått 11 prikker. Dette er ikke korrekt, da prikkene kun er forhåndsvarslet og ikke tildelt. Dette er korrigert i saken.»

 

Klager ønsket å knytte følgende kommentarer til iFinnmarks/FDs tilsvar:

«Har egentlig ikke noe mer å tilføye. Jeg håper bare ikke den heksejakten som ble satt i gang har skadet omdømmet vårt i slik grad at det vil gå utover økonomien i selskapet. Jeg kan jo poengtere at unnskyldningen som ble lovet på forsiden av avisa var av en meget slu karakter. Det er ingen som egentlig har fått det med seg. Teksten er i samme farge og skrifttype som logoen deres, og kan nesten forveksles med et slagord eller lignende hvis man ikke leser nøye. Men de har beklaget seg muntlig og skriftlig.»

 

iFinnmark/FD hadde ikke ytterligere kommentarer.

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel publisert på iFinnmark.no og i Finnmark Dagblad (FD). Artikkelen omtalte et varsel mot et utested for brudd på skjenkeloven, og det ble oppgitt at utestedet hadde elleve prikker for lignende brudd på skjenkeloven fra før.

Klager er en av eierne bak utestedet. Han viser til at de kun hadde to prikker på seg fra før, men at det forelå et forhåndsvarsel om ytterligere ni prikker. Klager påpeker at forhåndsvarselet er påklaget, og at det ikke er å anse som et endelig vedtak. I tillegg er klager kritisk til redaksjonens bruk av et arkivbilde, og i klagen argumenteres det for at artikkelen manglet informasjon om bakenforliggende forhold som kunne ha vært relevant for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet. Klager viser til Vær Varsom-plakatens (VVPs) 2.3, 3.2, 4.1, 4.4, 4.10 og 4.13.

iFinnmark/FD erkjenner at den påklagede artikkelen inneholdt en faktafeil, men mener at redaksjonen i ettertid har rettet opp og beklaget i en slik utstrekning at den har korrigert inntrykket for publikum. Videre viser redaksjonen til at den var nødt til å bruke arkivbilder i saken, da de ansvarlige for utestedet ikke ville stille til intervju. Redaksjonen kan heller ikke se å ha utelatt vesentlig informasjon om bakenforliggende forhold.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil først slå fast at iFinnmark/FD måtte kunne omtale forhåndsvarslene mot utestedet selv om kommunen skulle behandle en søknad om skjenkebevilling fra samme utested kort tid etter. Det er naturlig for en lokalavis å dekke forhold i det lokale utelivet, og etter utvalgets syn er det ingenting ved det forelagte materialet som gir inntrykk av at avisen utelot vesentlig informasjon om bakenforliggende forhold. Det gikk frem av omtalen at vedkommende som hadde sendt inn et varsel, var en nabo som var kritisk til utestedet. PFU finner heller ingenting kritikkverdig ved redaksjonens bruk av arkivbilder.

Redaksjoner må ha et høyt presisjonsnivå når de omtaler rettslige forhold eller andre prosesser som leder frem mot offentlige sanksjoner. Selv om forhåndsvarsler kan gi grunnlag for et kritisk søkelys i seg selv, er det et viktig poeng at forhåndsvarsler er foreløpige vurderinger, ikke endelige vedtak. I den forbindelse registrerer også utvalget at iFinnmarks/FDs opprinnelige publiseringer inneholdt faktafeil.

Samtidig mener utvalget at iFinnmark/FD har overholdt VVPs 4.13 etter at redaksjonen ble oppmerksom på den feilaktige fremstillingen. Utvalget oppfatter at redaksjonen har gått bredt ut for å korrigere og beklage, og da i en slik grad at det står i forhold til det opprinnelige overtrampet.

Etter en samlet vurdering har iFinnmark/Finnmark Dagblad ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Lars Helle
Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff