Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Initiativrett

I tillegg til den ordinære klageadgangen har Norsk Presseforbunds generalsekretær en initiativrett.

Det vil si at generalsekretæren på eget initiativ kan be utvalget behandle saker av stor prinsipiell interesse, eller saker hvor det er rimelig å gi den eller dem saken gjelder, bistand til å fremme den.

Generalsekretæren utformer et brev som formidles til publikasjonen/-mediet, med spørsmål som ønskes drøftet. Også i disse sakene skal det, så sant dette er praktisk mulig, foreligge samtykke fra berørt part.

Tilbake til "Slik klager du til PFU"