Kari Agerup, mot Demokraten

PFU-sak 98-045


SAMMENDRAG:
Fredrikstad-avisen Demokraten hadde søndag 15. mars 1998 en førsteside-henvisning med tittelen » Skulkeversting » og portrettbilde av nestlederen i SVs bystyregruppe, Kari Agerup. Henvisningsteksten lød:
» SVerne i Fredrikstad-politikken skulker mest. Best ut kommer Venstre og Bymiljølista «.
Inne i avisen ble det meste av en nyhetsside brukt på saken, under hovedtittelen » SV skulker mest «. I et fem-spaltet bilde av Kari Agerup var en negativ undertittel lagt inn – » 6,33 forfall per representant i kommunestyret » – og det het i bildeteksten:
» MYE FRAVÆR: SV-politikerne i kommunestyret har ut fra en gjennomsnitts-beregning størst fravær – med 6.33 forfall pr. person. Nestleder i SV-gruppa, Kari Agerup, har vært borte fra 11 av 26 møter «.
Av artikkelen, som ifølge Demokraten var basert på avisens egen «gjennomgang av samtlige møteprotokoller fra kommunestyret siden 12. oktober 1995», framgikk det at «bare» 11 av 63 representanter hadde deltatt på samtlige møter. Seks av disse var også avbildet.
Under mellomtittelen » I embeds medfør » het det dessuten:
» Tilbake til SV – partiet som hyppigst må ty til vararepresentanter. På spørsmål om årsaken til bunnplasseringen, sier nestleder i SV-gruppa Kari Agerup (11 forfall) på telefon fra Kypros:
– Jeg visste ærlig talt ikke at vi i SV ligger an som vi gjør. Men for å svare for mitt eget vedkommende så er jeg travelt opptatt som leder av Kultur- og Næringsutvalget. Ved flere anledninger har jeg reist i embeds medfør for dette utvalget, mens kommunestyret har hatt sine møter. For syk har jeg nemlig aldri vært, sier Agerup».
Neste dag, mandag 16. mars , brakte Demokraten en rammeartikkel nederst på side 4, med tittelen » Skulk og forfall – to ulike begreper «. Her opplyste avisen:
» Kari Agerup, nestleder i SVs kommunestyregruppe, mener hun ble uthengt som uredelig i Demokraten søndag. I artikkelen om fravær i politikken ble det i førstesidehenvisningen og tittelen inne i avisa brukt begreper som ‘skulker’ og ‘versting’.
– Jeg reagerer meget sterkt på ordvalget og vil gjerne få presisere at det er forskjell på å melde gyldig forfall og å bedrive skulk. Som jeg sa under intervjuet lørdag så er det de mange oppdragene jeg har som leder i Kultur- og Næringsutvalget som har forhindret meg å møte i kommunestyret, sier Agerup til Demokraten». KLAGEN:
Klageren, Kari Agerup, betegner Demokratens reportasje 25. mars som » misbruk av min person «, ved på førstesiden å bli «fremstilt som skulker og versting med stort fargebilde. En sjikanøs og usann påstand! Avisen fortsetter med en helside hvor bildet av meg fortsatt preger oppslaget, ved siden av bilder av de som aldri har hatt fravær. Versting mot besting! Selve teksten er grei, og gjengir nakne fakta og en liten kommentar fra meg til slutt».
Videre opplyser klageren at hun, etter å ha lest oppslaget, umiddelbart tok kontakt med avisen. «Jeg snakket først med journalisten som ringte meg. Han beklaget meget sterkt den vinklingen oppslaget hadde fått. Han beklaget det sogar meget sterkt, samtidig som han presiserte overfor meg at han ikke hadde medvirket til vinklingen, noe som heller ikke hadde vært hans intensjon «.
Klageren opplyser at hun deretter fikk «ansvarshavende» i tale. «Denne var meget ordknapp da jeg konfronterte han med oppslaget, og han hadde lite å si til sitt forsvar ang. layout og bruken av meg spesielt. Han la imidlertid til at han hadde delt noen av mine tanker da han så oppslaget på trykk. Her er det tydeligvis handlet først og tenkt etterpå . Jeg ba derfor avisen om at de måtte beklage de usanne framsatte påstandene». Klageren viser til vedlagt kopi av telefax hun, på bakgrunn av samtalen, sendte avisen».
Her anfører klageren imidlertid: «Demokratens oppfølging mandag 16. ds var ikke i tråd med det jeg hadde forventet. Bare en knapp kommentar fra meg, uten den utdyping jeg hadde ønsket, var å lese, og ingen beklagelse fra avisen. Dessuten var oppslaget lite og svært ubetydelig plassert».
Og klagebrevet avsluttes slik:
«Jeg er en hardt arbeidende politiker som prioriterer mitt kommunale verv meget høyt, og derigjennom bruker veldig mye av min fritid på dette arbeidet. At min familie må leve med mitt stadige fravær er mye verre enn at kommunestyret må det! Jeg reagerer altså kraftig på at Demokraten fremstiller meg, til og med på førstesiden, som en uhederlig person som jukser «. TILSVARSRUNDEN:
Avisen kan i sitt tilsvar ikke si seg enig i klagerens kritikk, og anfører:
«Nestleder i SV-gruppa i Fredrikstad, Kari Agerup har høyest fravær fra kommunestyret i den perioden Demokraten har sjekket. Med dette mener vi at begrepet ‘versting’ kan forsvares. Når det gjelder ordet ‘skulker’, så blir det påstand mot påstand. Kari Agerup vil ikke dokumentere fraværene sine og siden Fredrikstad kommunes praksis ikke er den mest presise på området, kan det være dekning for at Kari Agerup har skulket. Hun har vært mye borte og det finnes ingen statistikk som forteller om hun har hatt andre kommunale oppgaver de dagene det har vært kommunestyremøter».
Her viser Demokraten til vedlagt kopi av lederartikkel 19. mars, der avisen «understreket» at klageren » ville hatt en bedre sak om hun hadde lagt fram nøyaktige fakta «. «Nå blir det ord mot ord om fraværet er gyldig eller ikke. Uansett er det alvorlig at en lederskikkelse og en høyt profilert lokalpolitiker har et så høyt fravær som Agerup har . Spesielt alvorlig blir det når fraværet ikke kan dokumenteres fra noen. Vi har også hatt kommentarer fra kommunalt hold i denne saken». (Kfr. vedlegg).
For øvrig mener avisen: «Ved at Kari Agerup har fått komme til orde dagen etter at den første artikkelen har stått og at hun har fått sjansen til å tilbakevise/forklare og dokumentere høyt fravær, kan vi ikke se at vi har brutt reglene for god journalistikk».
Klageren hevder i sitt tilsvar at «Demokraten har anvendt det inkvisitatoriske prinsipp som journalistisk metode. Det aksepteres ikke lenger i det norske samfunnet. Avisen har fremsatt påstand om at mitt fravær skyldes ‘skulk’ og overlater til den påstanden rettes mot å dokumentere det motsatte «.
Dessuten mener klageren at det ikke finnes sammenheng mellom betegnelsen «skulke-versting» og innholdet i den påklagede artikkelen. Klageren påpeker også at påstanden om «skulk» ikke ble forelagt henne under telefonintervjuet forut for oppslaget 15. mars.
Avisen har ikke hatt noe å tilføye. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje der avisen Demokraten satte søkelys på folkevalgtes fravær fra kommunestyremøter i Fredrikstad. På førstesiden ble nestlederen i SVs gruppe avbildet i tilknytning til tittelen «Skulkeversting» og inne i avisen omtalt som den som hyppigst hadde hatt forfall. Nestlederen påklager at avisen, ved sin karakterisering av henne, har framsatt en sjikanøs og usann påstand. Klageren viser til andre politiske oppgaver som gyldig grunn til fravær fra kommunestyremøter.
Demokraten mener bruken av begrepet «versting» kan forsvares, siden klageren vitterlig har hatt flest forfall. Når det gjelder berettigelsen av ordet «skulker», finner avisen at påstand står mot påstand, siden klageren ikke har villet dokumentere årsakene til sine fravær. Uansett ser Demokraten alvorlig på at en høyt profilert lokalpolitiker som klageren ikke er oftere til stede i kommunestyret.
Pressens Faglige Utvalg mener avisen var i sin fulle rett til å omtale hvem som hyppigst hadde vært fraværende fra kommunestyremøtene.
Utvalget har flere ganger uttalt at det i den politiske reportasjen og kommentaren, må kunne anvendes et kraftigere språk og mer tilspissede formuleringer enn hva som er vanlig i andre sammenhenger. I det påklagede tilfellet kan utvalget forstå klagerens reaksjon på bruken av det odiøse ordet «skulk», men konstaterer at hun i to omganger har kommet til orde med forklaring på sitt fravær fra kommunestyret. Utvalget mener derfor at måten klageren ble presentert på, ligger innenfor grensene av hva en politiker må tåle.
Demokraten har ikke brutt god presseskikk.
Fredrikstad , 21. april 1998
Sven Egil Omdal,
Ingrid Andersgaard, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Nils Ole Oftebro