Lauritz Godøy mot TV-Romsdal

PFU-sak 98-025


SAMMENDRAG:
TV-Romsdal presenterte 23. januar 1998 PFUs uttalelse i en klagesak mot TV-stasjonen, etter en reportasjeserie som satte kritisk søkelys på ulike roller forbrukerkontorsjef Lauritz Godøy i Møre og Romsdal hadde eller hadde hatt. Av PFU-uttalelsen framgikk det at TV-Romsdal på flere punkter ikke hadde brutt god presseskikk, mens utvalget «felte» TV-stasjonen på ett punkt: «Utvalget vil likevel påpeke at klageren skulle ha fått anledning til samtidig å kommentere opplysningene i det første reportasjeinnslaget, idet disse måtte oppleves som sterke anklager».
Offentliggjøringen av uttalelsen var lagt inn i TV-Romsdals ordinære «Lokalnytt»-sending på kveldstid, og ble introdusert slik:
» TV-Romsdal vant Godøy-saken i Pressens Faglige Utvalg, men får kritikk for ikkje å ha sluppet Godøy raskt nok til «.
Deretter ble, i henhold til PFU-vedtektene, utvalgets kortversjon av uttalelsen lest av programlederen.
Innslaget fortsatte imidlertid med en «oppsummering» av reportasjeserien som lå til grunn for den opprinnelige klagen. Det het bl.a.:
» Godøy er altså pr. i dag sjef for Forbrukerkontoret i Møre og Romsdal. Han har også starta Forbrukerklubben, som skal skaffe sine medlemmer billigst mulig strøm. Godøy var, inntil vi avdekka forholdet, forretningsfører og regnskapsfører for Forbrukerklubben. Dette ifølge Forbrukerklubbens daværende formann, Gerd Huse «.
I innslaget ble TV-Romsdals ansvarlige redaktør intervjuet. Han uttaler at man i redak-sjonen er «veldig glade» for at PFU «i all hovedsak ga oss medhold i at vi har gjort en solid journalistisk jobb, dokumentert det vi la fram og i all hovedsak da var til pluss for oss. Og så tar vi jo selvsagt også da til etterretning at vi burde lagt meir vinn på å få Godøy i studio den første dagen, i forhold til å ta han i sending etterpå».
Til slutt opplyser programlederen: » Lauritz Godøy har i dag fått tilbud om tilsvarsrett på denne reportasjen, i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, men Godøy avsto fra dette «. KLAGEN:
Klageren, forbrukerkontorsjef Lauritz Godøy, mener TV-redaksjonen igjen har brutt god presseskikk ved å presentere PFUs uttalelse i hans første klagesak (117/97) som en » seier til TV-Romsdal » og TV-stasjonen som » vinner «. (…) «TV-Romsdal presenterte også kjennelsen med en polemisk ‘hale’ , igjen rettet mot undertegnede. I denne ‘halen’ ble det presentert alvorlige feilaktige påstander som mange ganger er tilbakevist, og som TV-Romsdal nå burde ha forstått er feil».
Her viser klageren til at han i intervju med TV-Romsdal 08.09.97 skal ha tilbakevist påstanden om at «Godøy, gjennom Bruker AS, er forretningsfører for Forbrukerklubben». Etter klagerens mening har TV-stasjonen derfor » mot bedre vitende » gjentatt påstanden «i flere reportasjer senere».
Vedlagt klagen er en «erklæring fra interimsstyret i Forbrukerklubben som skriftlig bekrefter at ‘Bruker AS aldri har vært engasjert som forretningsfører og regnskapsfører for Forbrukerklubben'». TILSVARSRUNDEN:
TV-Romsdal viser i sitt tilsvar til at redaksjonen i første omgang fikk referert PFUs uttalelse i sak 117/97 over telefon og at man var «tilfreds med tilbakemeldingen». TV-stasjonen opplyser at man «hadde tenkt å vente med offentliggjøring til brevet fra PFU hadde kommet oss i hende fysisk», fordi «formen på offentliggjøringen skulle også være relativt kort og ‘refererende'».
Og TV-Romsdals redaktør fortsetter:
«I mellomtiden hadde vår motpart fått faxet over resultatet og satt igang et eget informasjonsarbeid overfor den lokale pressen (pressemelding på Forbrukerrådets brevpapir torsdag 22.1.98 – se vedlegg A) der han – etter vårt syn – snur kjennelsen helt på hodet og bl.a. titulerer skrivelsen med ‘TVRomsdal dømt i pressens faglige utvalg’. Videre har hans pressemelding en vektlegging og vinkling som er totalt forskjellig fra det vi oppfattet av samtalen med PFU dagen før».
TV-Romsdal viser til at NRK Møre og Romsdal og Sunnmørsposten gjenga pressemeldingen «helt og holdent etter Godøys vinkling» innen TV-stasjonen selv rakk å offentliggjøre PFUs uttalelse. » Dermed følte vi oss tvunget til å offentliggjøre uttalelsen i sak 117/97 ut fra oversendt fax fra PFU fredag 23.1.98, selv om det offentlige brevet ennå ikke hadde kommet i postboksen «.
Her legger TV-stasjonen vekt på at redaksjonen kontaktet klageren for samtidig kommentar, men at han ikke ville stille opp «der og da». Det framgår at klageren skal ha uttrykt ønske om i stedet å «ta opp igjen hansken senere». Og redaktøren opplyser videre:
«I ettertid har så Godøy kontaktet meg og krevd å få komme til orde på nytt. Det er forsåvidt greit nok. Men når kravet var å redegjøre for hele saken en gang til ‘fra A til Å’, som han sa, med ham selv nærmest som ‘regissør’, ba jeg om å få tenke nærmere over saken og evt. vurdere den journalistiske framgangsmåten nøyere. Formelle feil dokumentert i ettertid sa jeg meg imidlertid villig til å diskutere / se på «.
TV-Romsdal tilbakeviser imidlertid at man i innslaget 23.01.98 på ny kom med påstand om klageren som forretningsfører, men at det dreide seg om å gjengi hva som framkom i den opprinnelige reportasjeserien, med Forbrukerklubbens daværende leder som kilde. » Om senere klareringer og dokumenter tilsier en presisering av akkurat dette punktet, er vi selvsagt med på å vurdere det nå, som sagt. Men vi er like selvfølgelig nødt til å gi den en holdbar journalistisk behandling».
Dessuten anfører TV-Romsdal at det ikke bare var klagerens «formelle posisjon eller ikke-posisjon som forretningsfører for Forbrukerklubben» som var avgjørende for å sette søkelys på hans roller. «Like mye var det hans føringer/anvisninger i retning av å bruke Bruker AS som betalingskanal for evt. bidragsytende kraftselskaper».
Klageren går i rette med at han i sin pressemelding om PFUs uttalelse » snur kjennelsen på hodet «. Han viser for øvrig til Romsdals Budstikkes presentasjon av PFU-uttalelsen i en annen klagesak (vedlagt), der klageren mener det også er spørsmålet om avisen brøt de etiske reglene eller ikke som fremheves. » PFU er tross alt ikke noen domstol over publikum som klager «.
Angående TV-Romsdals opplysning om at «Godøy avsto fra kommentar», hevder klageren: «Realiteten er at jeg satt opptatt i en direktesending på NRK (annen sak) og at jeg muntlig og skriftlig bad om at TV-Romsdal opplyste om at ‘ Lauritz Godøy hadde ikke anledning til å delta her i dag, men han vil komme tilbake med en grundig redegjørelse for saken senere » (Kopi av telefax vedlagt).
Det framgår at klageren igjen kontaktet TV-Romsdal 27.01.98, for å drøfte hvordan «en grundig redegjørelse» skulle skje, men at redaktøren først ville snakke med journalisten som kjente saken. «Siden har han ikke gitt lyd fra seg». Klageren tilbakeviser å skulle ha sagt til TV-Romsdal at han «aktet å presentere saken ‘fra A til Å'».
Her viser klageren til en skriftlig redegjørelse (kopi vedlagt) han noen dager senere sendte «andre media»… » for å oppnå min rett til å informere saklig om bakgrunnen for at jeg står oppført som forretningsfører i et selskap og samtidig fungerer som kontorsjef i Forbrukerrådet «.
Klageren tilbakeviser også TV-Romsdals tilleggsbegrunnelse for den opprinnelige reportasjeserien, dvs. «påstanden» om at klageren aktet å bruke Bruker AS som betalingskanal for bidragsytende kraftselskaper.
TV-Romsdal fastholder i sine siste kommentarer at klageren «snur PFUs kjennelse på hodet» og «vektlegger kjennelsen annerledes i sin pressemelding».
Når det gjelder reportasjeseriens opplysning om «Bruker AS som ‘foreløpig betalingskanal'», viser TV-Romsdal til intervjuet med klageren 08.09.97, der » han selv bekreftet at Bruker AS var ‘foreløpig eneste alternativ som betalingskanal’ «.
Og redaktøren tilføyer: «Vi har ikke nektet Godøy å korrigere dokumenterte feil-opplysninger. Det var tvert imot det jeg i telefonen 27.1.98 sa vi kunne diskutere nærmere . Det jeg var skeptisk til, var å kjøre hele historien en gang til». PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder TV-Romsdals offentliggjøring av Pressens Faglige Utvalgs uttalelse i en klagesak som omhandlet nyhetsreportasjer der TV-stasjonen satte søkelys på ulike roller kontorsjefen ved Forbrukerkontoret i Møre og Romsdal hadde eller hadde hatt. I sin uttalelse konkluderte PFU med at TV-Romsdal på de fleste punkter ikke hadde brutt med god presseskikk, mens utvalget mente TV-stasjonen brøt god presseskikk på ett punkt: Klageren skulle ha fått anledning til samtidig å kommentere opplysningene i det første innklagede reportasjeinnslaget. Forbrukerkontorsjefen mener TV-Romsdal på ny har brutt god presseskikk ved å presentere uttalelsen som en seier til TV-stasjonen, og med polemisk «hale» som gjentok feilaktige påstander han gjentatte ganger har tilbakevist.
TV-Romsdal mener å ha offentliggjort uttalelsen i henhold til PFU-vedtektene, og opplyser for øvrig at klageren allerede hadde sendt ut pressemelding som fortalte at TV-stasjonen var «dømt» i Pressens Faglige Utvalg. Etter TV-Romsdals mening var pressemeldingen gitt en vektlegging og form som var totalt forskjellig fra TV-stasjonens forståelse av uttalelsens konklusjoner. Dessuten anfører TV-Romsdal at redaksjonen kontaktet klageren for å gi ham mulighet til samtidig kommentar, men at han ikke ville stille opp der og da.
Pressens Faglige Utvalg tar til etterretning at partene har ulik oppfatning av hvordan konklusjonene i utvalgets uttalelse skulle forstås. Utvalget konstaterer imidlertid at TV-Romsdal ordrett har presentert den versjon av uttalelsen som man i henhold til PFU-vedtektene var forpliktet til å bringe. Seerne ble dermed gitt mulighet til selv å vurdere hvor tyngdepunktet i uttalelsen lå.
For øvrig kan ikke utvalget se at de tilleggsopplysninger som ble gitt om sakens bakgrunn, framsto som en polemisk «hale» fra TV-stasjonens side. Under alle omstendigheter ble klageren kontaktet for samtidig kommentar, uten at han benyttet seg av muligheten.
TV-Romsdal har ikke brutt god presseskikk.
Oslo , 17. mars 1998
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Kari Saastad,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen