Erkki Kivilohkare mot Trønder-Avisa

PFU-sak 98-020


SAMMENDRAG:
Trønder-Avisa brakte 29. desember 1997 et leserinnlegg med tittelen » Messias » og undertegnet » Erkki Kivilohkare, kristen, Steinkjer «. I innlegget het det bl.a. at «jødenes internasjonale makt er nå så stor at ingen historieskriver våger å fortelle om disse historiske fakta». Her viser innsenderen til at «mange kristne tror at nåfortidens jøder nedstammer fra bibelsk(e) hebreere, men så tror de feil». Ifølge brevskriveren skal jødene derimot stamme fra khazarene, som «var et bestialsk tyrkisk folk».
Og til slutt i innlegget:
«Det er ingen hemmelighet at jødene behersker nå internasjonal media og finans samt har kjempestor politisk innflytelse gjennom frimurerorganisasjonen. Det er også nå snakk blant jøder om Messias ankomst som jødisk herredømme på jorden. Men vi kristne kan være i ro: Messias har kommet som Jesus Kristus og ved Hans andre ankomst skal Han utrydde jødisk folk og frelse menneskene fra denne djevelen ifølge Matteus 21:41».
8. januar 1998 ble innlegget besvart av en annen innsender (Helge Juul, Steinkjer) under tittelen » Kristelig rasisme! «. Juul henvendte seg direkte til den navngitte forfatteren av det første leserbrevet, og om innlegget hans het det bl.a.: «Her ser vi nok et eksempel på kristelig rasisme, og vi får enda et bevis på at antisemittismen har blomstret opp i takt med kristendommens utbredelse». (…) «Jeg håper inderlig at du går bort fra denne nazistiske ideologi og prøver å innse at ulike folkeslag kan leve sammen i fred og fordragelighet. Kristendommen vil ikke hjelpe deg med dette».
Samtidig brakte Trønder-Avisa en redaksjonell ramme, med tittelen «Messias», og med følgende tekst:
» Vi har mottatt reaksjoner på et leserinnlegg med tittel ‘Messias’ som sto på trykk i T-A mandag 29. desember. Vi innser at de historiske opplysningene i stykket er omstridt, og vi går ikke god for de holdningene innsenderen gir uttrykk for.
TA-red».
21. januar ble ytterligere en redaksjonell ramme om saken publisert i Trønder-Avisa, denne gang med tittelen » Jøde og kristen «. I teksten het det:
» Erkki Kivilohkare, Steinkjer, som for en tid siden fikk på trykk et innlegg om jødedommen og Jesus gjenkomst, føler seg stemplet som rasist og nazist. Det er ikke minst et svar-innlegg fra Helge Juul, Steinkjer med tittel ‘Kristen rasisme’, som har gitt han en slik opplevelse.
Erkki Kivilohkare ønsker å gi uttrykk for at han hverken er nazist eller rasist, men at han bygger sin oppfatning på Bibelen og egen oppfatning av Herrens ord.
Dermed anser Trønder-Avisa debatten som avsluttet. Red.» KLAGEN:
Klager er Erkki Kivilohkare, som viser til at Trønder-Avisas redaktør «nekter meg å forsvare meg mot et leserinnlegg som beskylder meg for ‘kristelige rasisme’ og ‘nazistiske ideologi'». Vedlagt klagen er kopi av to versjoner av et nytt innlegg klageren har sendt avisen, uten å få noen av dem på trykk. I den siste versjonen, med tittelen » Jeg er ikke rasist eller nazist «, skrev klageren bl.a.:
«Jeg grunner alt på Herrens ord. Men jeg liker ikke jødenes internasjonal politikk. Jeg synes at nåfortidens jøder, som 90 % er av tyrkisk-mongolsk ras (khazarer) og ikke nedstammer fra bibelsk hebreere (dette kan bevises vitenskaplig), har ingen rett å befolke Palestina. Kristen som støtter Israels aggresjon mot palestinske folket begår en enorm synd».
Vedlagt klagen er også kopier av korrespondanse med Trønder-Avisa. I brev fra redaktøren 14.01.98 bekreftes det at avisen «finner ikke å kunne trykke dette innlegget med den form og innhold som det har. Vi vil imidlertid tilby deg å få et sluttinnlegg på saken. Det må i såfall være formulert slik:
» Enkelte har oppfattet meg som rasist på bakgrunn av mitt tidligere leserinnlegg i TA. Jeg vil derfor understreke at jeg tar avstand fra både nazisme og rasisme. Jeg beklager dersom mitt innlegg har gitt noen grunn til å forstå dette annerledes «.
Og redaktøren tilføyde: «Dersom du aksepterer dette vil vi for vår del tilføye: » Debatten vedrørende denne saken er med dette avsluttet. Red. «.
I brev til avisen 15.01.98 svarte klageren at han kunne akseptere forslagets to første setninger, men ikke den tredje, «fordi den stemmer ikke med min tankemåte». «Jeg synes at det er ikke min feil at noen oppfatter meg som rasist eller nazist hvis jeg skriver negativt om jødene. Feilet er i hans eget hode som beskylder slikt og det kan jeg ikke beklage. Desverre finnes det mange tarvelige mennesker som er ferdige å stemple alt som kritiserer Israel eller jøder som nazisme eller rasisme. Som kompromiss forslår jeg denne setningen istedet: ‘ Jeg grunner min oppfatning på Herrens ord og på historiske fakta ‘. Slikt tenker jeg eksakt».
Etter dette skal redaktøren ha ringt klageren og sagt at han kunne akseptere » Jeg grunner min oppfatning på Herrens ord «, men ikke » og på historiske fakta «. En slik løsning kunne til gjengjeld ikke klageren akseptere, og avisen skal dermed ha sagt seg ferdig med saken.
Klageren understreker i sitt brev til PFU at han synes redaktøren har behandlet ham feil, ved å nekte ham å skrive at han » grunner sin oppfatning på historiske fakta «. I tillegg viser klageren til den redaksjonelle rammen 21.01.98, og skriver: » I denne artikkelen lyger redaksjonen i mitt navn! Jeg har aldrig sagt at jeg bygger min oppfatning på ‘egen oppfatning av Herrens ord’. Jeg bruker Emanuel Swedenborgs tolkning om bibelen «.
Som vedlegg til klagen følger også en lengre oversikt over «historiske fakta om jøder», undertegnet «Erkki Kivilohkare, Herrens tjener, Steinkjer». FORENKLET SAKSBEHANDLING:
Sekretariatet meddelte klageren at saken ville bli forelagt PFU med forslag om forenklet behandling, bl.a. under henvisning til «Redaktørplakaten» og redaktørens rett til å bestemme hva som skal publiseres. «I det påklagede tilfellet har avisen meddelt leserne at De tar avstand fra karakteriseringer som ble brukt i innlegget ‘Kristelig rasisme!’. Dessuten har avisen tilbudt Dem ytterligere en presisering, ut fra hva redaktøren kan akseptere. Etter vår mening har avisen med dette strukket seg så langt som man med rimelighet kan forvente».
Klageren skriver i svarbrev: «Jeg synes at sekretariatets forslag om forenklet saksbehandling er latterlig «. «Jeg stresser at jeg ikke ga lov til redaksjonen å gi ut min uttalelse uten disse tre ord: og historiske fakta . Redaksjonen løy i mitt navn. Er dette normal presseetikk i Norge?». SEKRETARIATETS INNSTILLING:
«Pressens Faglige Utvalg viser til ‘Redaktørplakaten’, som fastslår at det er det enkelte presseorgans redaktør som har ansvaret for alt som står på trykk og derfor også er i sin fulle rett til å bestemme hva som skal publiseres. I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at avisen har meddelt leserne at klageren tar avstand fra karakteriseringer som ble brukt i innlegget ‘Kristelig rasisme!’. Utvalget konstaterer dessuten at avisen har tilbudt klageren ytterligere en presisering, ut fra hva redaktøren kan akseptere å stå ansvarlig for. Etter utvalgets mening har avisen med dette strukket seg så langt som klageren med rimelighet kan forvente. Utvalget konkluderer med at Trønder-Avisa ikke har brutt god presseskikk». VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.