Adelsten AS v. adv. Morten Steenstrup mot Lokalavisen Tønsberg

PFU-sak 97-139


SAMMENDRAG:
Lokalavisen Tønsberg brakte onsdag 26. november 1997 en omtale av en uttalelse fra Pressens Faglige Utvalg. Bakgrunnen var en klagesak fra Adelsten-konsernet på Lokalavisen Tønsbergs omtale av forhold knyttet til hendelser under andre verdenskrig. Adelsten fikk medhold i at Lokalavisen Tønsberg på ett punkt hadde brutt god presseskikk. Omtalen av PFUs uttalelse hadde stikktittelen «’Benkow og Adelsten drøftet jøde-erstatning’» og hovedtittelen «Adelstens versjon burde kommet bedre frem».
Ingressen lød:
«Pressens Faglige Utvalg slår fast at Lokalavisen Tønsberg var i sin fulle rett til å rette søkelys på forhold knyttet til salget av Tønsberg-jøden Plesanskys klesforretning til Kjølners under krigen.»
I neste avsnitt heter det videre:
«’Sammen med oppslag i andre aviser bidro disse artiklene til å belyse viktige og ubehagelige sider ved vår historie, noe som er en sentral oppgave for en kritisk presse’, slår PFU fast som allikevel mener at Lokalavisen Tønsberg i langt større grad burde bestrebet seg på også å få frem Adelstens versjon.»
Resten av artikkelen er en ordrett gjengivelse av PFUs uttalelse i saken. Omtalen er ledsaget av PFUs vignett, med adresse og telefonumre. KLAGEN:
Klager er Adelsten AS, via advokat. Klageren mener avisen har brutt både med god presseskikk og vedtektene for Pressens Faglige Utvalg «ved å presentere en fellende dom mot avisen på en slik måte at det nærmest fremstår som avisen har fått medhold.»
Klageren mener tittelen «tilslører det faktum at avisen er dømt» og at man ved å ta et avsnitt «ut av sin sammenheng…gir det feilaktige inntrykk at avisen har fått støtte av Pressens Faglige Utvalg i det som er det avgjørende spørsmålet; om avisen har brutt god presseskikk eller ikke.» Klageren mener Vær Varsom-plakatens pkt. 4.1 og 4.4 er brutt. TILSVARSRUNDEN:
Lokalavisen Tønsberg mener presentasjonen av PFU-uttalelsen er i overenstemmelse med utvalgets egne retningslinjer. Avisen anfører at uttalelsen er gjengitt i sin helhet og at tittelen gjengir hovedinnholdet i uttalelsen. Det første avsnittet spesifiserer dette til tre hovedelementer, nemlig avisens rett til å belyse saken, at dette bidro til å få frem viktige sider ved vår historie, men samtidig at klagerens versjon burde kommet bedre frem.
Klageren holder i sitt tilsvar fast ved at avisen, ved «å foreta en redaksjonell behandling av selve uttalelsen», har brutt PFUs egne regler og retningslinjer og at avisens behandling «har gitt et skjevt bilde av innholdet i den fellende uttalelsen.»
Avisen har meddelt at den ikke har ytterligere kommentarer. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Lokalavisen Tønsbergs presentasjon av PFUs uttalelse i en klagesak hvor Adelsten-konsernet fikk medhold i at avisen på ett punkt hadde brutt god presseskikk. Klageren, som igjen er Adelsten-konsernet via sin advokat, mener avisen tilslører det faktum at den ble felt. Klageren viser til at dette ikke fremkommer hverken i tittel eller ingress og at ingressen er et avsnitt i PFUs uttalelse tatt ut av sin sammenheng.
Lokalavisen Tønsberg mener gjengivelsen er i tråd med utvalgets egne retningslinjer. Avisen anfører at uttalelsen er gjengitt i sin helhet og at tittelen gjengir hovedinnholdet i uttalelsen. Det vises også til at det første avsnittet i brødteksten refererer de tre hoved-elementene i uttalelsen.
Pressens Faglige Utvalg vil generelt understreke betydningen av at de medier som blir felt for brudd på god presseskikk, lojalt følger de retningslinjer som er gitt for offentliggjøring av utvalgets uttalelse. PFU-vedtektenes intensjon er at det skal gjøres klart for publikum at det foreligger et brudd på god presseskikk.
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at uttalelsen er gjengitt i sin helhet, med utvalgets faste vignett og logo. Likevel mener utvalget at den redaksjonelle bearbeiding Lokalavisen Tønsberg har gjort, ikke kan sies å tilfredsstille den intensjon som ligger bak PFUs vedtekter. Hverken i tittel eller ingress fremgår det at avisen er felt for brudd på god presseskikk. Spesielt i ingressen kan det se ut som om konklusjonen gikk i avisens favør.
Lokalavisen Tønsberg har brutt god presseskikk.
Oslo , 17. februar 1998
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Gunhild Støver, Jan Vincents Johannessen