Lauritz Godøy mot TV-Romsdal

PFU-sak 97-117


SAMMENDRAG:
TV-Romsdal sendte i september-oktober 1997 en serie nyhetsreportasjer der det ble satt søkelys på ulike roller kontorsjefen ved Forbrukerkontoret i Møre og Romsdal, Lauritz Godøy, hadde eller hadde hatt.
I det første innslaget, 5. september , ble det opplyst at Godøy var daglig leder av og hadde eneprokura i firmaet Bruker AS, som også førte regnskap for den lokale Forbruker-klubben . For å dokumentere opplysningene ble det brakt faksimiler av firmaattest og avtaler, samt bekreftende uttalelse fra Forbrukerklubbens leder.
I samme reportasje ble dessuten direktøren for et lokalt kraftselskap intervjuet, for å fortelle om tidligere kontakt med Godøy og Forbrukerklubben, som » ytterligere bekreftelse på koblinga «. Det ble bl.a. opplyst at et mulig samarbeid bortfalt, da det ble klart for kraftselskapet at det skulle betales et beløp pr. klubbmedlem og at innbetaling skulle skje via firmaet Bruker AS . Direktøren uttalte også: «Jeg har ikkje følelsen av at Lauritz Godøy har vært helt nøytral i dette spillet her».
For øvrig het det i innslaget at » det er opplysninger som TV-Romsdal har gravd fram i dag som har fått direktøren i Forbrukerrådet til å reagere » og at » Godøy skal nu granskes av Forbrukerrådet «.
Tre dager senere, 8. september , var Godøy hovedgjest i TV-Romsdals magasinprogram «Kryss i margen». Her ble Godøy konfrontert med opplysningene om «koblinga» som framkom i den tidligere reportasjen. I det ca. åtte minutter lange studiointervjuet forklarer
Godøy om sitt forhold til Bruker AS at han » er daglig leder i et firma som har vore passivt i tre år » og at » dei gongene det har vore aktivt, så har jeg alltid gått ut og gjort det i henhold til min avtale som jeg har med Forbrukerrådet «. Godøy uttaler at det er «skapt en situasjon der det det ser ut som om jeg driv kommersiell virksomhet. Det er absolutt ikkje tilfelle «.
I intervjuet går Godøy dessuten i rette med måten «media» har framstilt saken, og uttaler at han «likte ikkje den vrien som TV-Romsdal gjorde». Godøy «håper folk har tiltru til det som jeg som jeg seier her…». Han innrømmer imidlertid å «gjort ei tabbe» ved «i den situasjonen» å ha blitt sittende som daglig leder av og med eneprokura i Bruker AS.
På direkte spørsmål om han vil trekke seg ut av firmaet, svarer Godøy først noe unnvikende, men deretter: » Ja, så fort som mulig, så fører jeg over… så vil noken andre ta over og gå inn… «. Godøy understreker at han ikke har tjent penger på virksomheten, og viser ellers til at direktøren i Forbrukerrådet har bedt ham meddele: » Det er ikke korrekt at Lauritz Godøy granskes, slik TV-Romsdal hevder «.
10. september fulgte TV-Romsdal opp med ytterligere en reportasje om «Godøy-saken», der det dennegang het at » Direktør i Forbrukerrådet, Per Anders Stalheim, ser på koblinga mellom Godøy, Bruker AS og Forbrukerklubben som uheldig » og at Godøy «på bakgrunn av dette… trekk seg fra stillinga som daglig leder i Bruker AS…».
Her bringer reportasjen opptak fra studiointervjuet to dager før, og reporteren opplyser: » Her trekk Godøy seg fra ei stilling han ikkje har, og ikkje har hatt sia 5. mai i år «. Det vises faksimile av protokoll fra generalforsamling i Bruker AS, der det framgår: «Gerd Huse går inn som daglig leder av Bruker as med prokura».
Og videre fra reporteren: » Gerd Huse sier til TV-Romsdal at dette er ukjent for ho og ser alvorlig på at hennes navn er misbrukt på denne måten «. Godøy skal på telefon ha uttalt at han » Glemte å spørre Gerd Huse om ho ville være med » og at han » hadde glemt endringen han gjorde i firmaet «. (…) «Det Lauritz Godøy også glemte var å rapportere endringa til Foretaksregistret», hvilket styreformannen i Bruker AS innrømmer er lovbrudd.
11. september opplyste TV-Romsdal at «alle pressemeldinger om Forbrukerklubben er sendt ut fra Forbrukerkontoret i Møre og Romsdal, med Forbrukerkontorets brevhode og utalelsa fra forbrukerkontorsjef Lauritz Godøy».
Dessuten vises det til årsmeldingen for Bruker AS 1996, «datert 12.04.96″, der » Godøys vanskelige posisjon som daglig leder i firmaet og som forbrukerkontorsjef » omtales.
«Videre står det også om et større internett-prosjekt med prislapp på 350 000 kroner som firmaet arbeider med å finne samarbeidspartnere og finansiering til».
Samme reportasje viser for øvrig til at årsmeldingen omtaler Godøy som eneste kreditor i Bruker AS, mens en tidligere avtale oppgir at en annen navngitt person skal ha lånt firmaets styreformann 50 000 kr. til aksjekapital. Ifølge TV-Romsdal kan den omtalte personen først ikke huske dette, men «fire tima etterpå» kan vedkommende likevel huske lånet.
Til slutt i innslaget het det at » Direktør i Forbrukerrådet, Per Anders Stalheim, har også bedt Lauritz Godøy om full redegjørelse om hans rolle i Forbrukerklubben via firmaet Bruker AS… «.
12. september rapporterte TV-Romsdal fra pressekonferanse på Forbrukerkontoret, der Godøy meddelte at han tok permisjon. Samtidig uttaler Godøy at «det er ikkje heilt avklart» om han har brutt noen regler ved å sitte som forretningsfører i «et sovande selskap».
Det framgår av samme innslag at Gerd Huse har trukket seg som Forbrukerklubbens leder, og i telefonintervju uttaler hun at årsaken er mistillit til Godøy. Hennes personlige mening er for øvrig at hun ikke kan forstå at det øvrige styret vil fortsette.
Et medlem av interimstyret uttrykker forståelse for Huses valg, men mener ellers det er viktig å videreutvikle Forbrukerklubben.
I et annet nyhetsinnslag samme dag konfronterte TV-Romsdal den tidligere omtalte kraftselskap-direktøren med påstander Godøy skulle ha kommet med. I introduksjonen het det at Godøy skulle ha beskyldt det navngitte kraftselskapet for » å ha betalt TV-Romsdal for å lage reportasjen og at TV-Romsdal hadde lagt seg flate for press fra ledelsen «. Godøy skal samme dag ha betegnet det hele som «en fleip». Direktøren ser imidlertid alvorlig på beskyldningen, og betegner den i intervjuet som det «groveste» han har opplevd.
14. oktober meddelte TV-Romsdal at lederen av Forbrukerutvalget i Møre og Romsdal ikke hadde kjent alle sider ved «Godøy-saken», da hun dagen før hadde sendt ut en pressemelding som fastslo at » Godøy ikke kan klandres for rolleblanding i sitt arbeid «. TV-Romsdal opplyste at lederen og utvalget «nå vil se nærmere på saken». Deretter ble innholdet i pressemeldingen ytterligere referert. KLAGEN:
Klageren, forbrukerkontorsjef Lauritz Godøy, mener det alvorligste presseetiske bruddet TV-Romsdal har begått er at redaksjonen » ikke har latt meg slippe til med min versjon av saken, selv om de hadde god anledning til det «. Han betegner det som » manglende tilsvarsrett » at han ikke ble gitt anledning til samtidig å kommentere saken allerede 5. september.
Videre hevder klageren at det har vært » mange andre underlige ting i kjølvannet av denne saken «. Her viser han til et «nært og godt» samarbeid med media i 23 år, og skriver: «Aldri har jeg møtt en journalist med slik mangel på journalistisk redelighet og en ansvarlig redaktør som tar så lite ansvar for kvalitetssikring…». Ved én anledning skal TV-Romsdals medarbeider ha sagt noe klageren oppfattet som » en dulgt trussel «, idet journalisten fortalte «at han hadde informasjoner som ville legge Forbrukerklubben død».
Den avsluttende oppsummeringen av det omfattende klagematerialet lister opp ti hovedpunkter, som i det alt vesentlige er klagerens tilbakevisning av påstander som TV-Romsdal skal ha kommet med i de påklagede innslagene. Blant disse nevnes påstanden «Godøy granskes», der klageren viser til det klare «nei» fra Forbrukerådets direktør. » Når slikt skjer er det en redaksjonell plikt til å korrigere feilen så fort og korrekt som mulig «.
Klageren påpeker også at en feiltolkning fra journalistens side ble tatt som bevis på at han (klageren) skulle ha mottatt «personlig provisjon», og hevder at den feilaktige opplysningen ble brakt videre «til en tredje persons overordnede».
Om en angivelig påstand fra klagerens side, og som Istad Krafts direktør kommenterte i innlag 12. september, skriver klageren: «Det er dårlig journalistikk bruke en privat samtale og spøk på en slik måte». Også her mener klageren at alvoret i utsagnet burde vært undersøkt nærmere og at han hadde fått mulighet til å svare på motanklagene.
Klageren mener likeledes at han, etter intervjuet med Forbrukerklubbens leder Gerd Huse og i samme innslag som opptakene fra pressekonferansen 12. september, burde ha sluppet til med samtidig kommentar til de «nye» anklagene fra Huse.
Som en sammenfatning skriver klageren at han » har opplevd TV-Romsdals ‘journalistikk’ som et mareritt » og » et slags fanatisk hat som jeg ikke har forstått grunnen til. Sakens avklaring viser også at det ikke var saklig grunn for slik omtale «. Klageren viser her til Forbrukerutvalgets konklusjon, om at «rolleblanding» ikke hadde funnet sted.
I en egen redegjørelese, om «TV-Romsdals holdning etter reportasjene», synes klageren «det virker som om TV-Romsdal ikke inntar en nøytral og saklig holdning til saken». Han «opplever det som om det er gått prestisje i saken, og at TV-Romsdal har bestemt seg for å få siste ord». Klageren viser her til den vedlagte dokumentasjonen som » påviser en rekke feilaktige påstander som aldri er rettet, på tross av iherdige forsøk «.
Her opplyser klageren for øvrig at TV-stajonen «brukte over en måned på å utlevere opptak», slik at klageren «kunne få sjanse til å imøtegå anklagene og også klage TV-Romsdal inn for Pressens Faglige Utvalg». Han nevner også at han fikk regning på over 600 kr. for kopien.
Vedlagt er også klagerens beskrivelse av «Bakgrunn for saken», «Kronologisk fremstilling» av egen og andres kontakt med TV-Romsdal i den aktuelle perioden. TILSVARSRUNDEN:
TV-Romsdals «hovedreaksjon» er at klagerens ankepunkter er » dels misvisende, dels overdrevne og dels totalt uakseptable «. Blant annet påpekes det i tilsvaret at man aldri har gått ut med påstander om at klageren skulle motta «personlig provisjon». «Det av vi sjekker opplysninger er ikke det samme som at vi går ut med de samme opplysningene».
Om bruken av ordet «granske», ved gjengivelse av uttalelse fra Forbrukerrådets direktør, framkommer det at direktøren brukte uttrykket » undersøke gjennom intern kontroll «. TV-Romsdal kan ikke se at begrepene er så langt fra hverandre.
Angående klagerens påpekning av manglende samtidig imøtegåelse, viser TV-stasjonen til at klageren selv «tidlig i prosessen bedyret» at han » ikke ville stille til intervju i TV-Romsdal heretter «.
Redaktøren oppsummerer sitt detaljerte tilsvar slik:
«Det var saken omkring Lauritz Godøys roller som var foranledningen til oppslaget i TV-Romsdal fredag 5. september 1997. Vi mener å ha påvist slike roller og innhentet synspunkter på disse. Til og med Godøy selv har bl.a. innrømmet at det kunne virke uheldig å være daglig leder i Bruker AS og samtidig forbrukerkontorsjef (se sendingen 8.9.97).
Det var beklagelig at Godøy av ulike praktiske og tekniske årsaker ikke var direkte representert, men bare referert den dagen saken ble presentert. Men han fikk til gjengjeld slippe til uvanlig mye i den neste sendingen (8.9.97).
Ettersom saken utviklet seg, er det forståelig at Godøy føler ubehag i forhold til søkelyset som ble satt på ham (bl.a. ved forglemmelser, mangel på meldinger til Brønnøysund, osv). Men vi mener de ulike synspunkt har kommet fram , uten at de samme synspunktene alle er «den endelige sannhet». Således er ikke Godøys «korrigernger» alltid automatiske rettesnorer for videre behandling av saken, men snarere synspunkter og vurderinger fra hans side.
Vi har erkjent det famøse ordet «granskes». Vi har erkjent å ha vært for snar med å kreve godtgjøring for kopiene som etter hvert ble levert Godøy. Ellers avventer vi PFUs vurdering om vi har gjort flere presse-etiske overtramp i denne saken.
Vi har etter beste evne forholdt oss saklig til Godøy og ikke gått til angrep på ham som person . Det er hans posisjon som offentlig ansatt kontorsjef i Forbrukerrådet som har aktualisert våre innslag.
At han derimot føler en personlig belastning fra oppslagene, er vi med på å beklage uten videre . Noe av det er en følge av hans offentlige posisjon. Noe av det kan komme av utvetydige og direkte uttalelser fra ulike hold i innslagene. Det er også forståelig.
Jeg har selv framført beklagelser overfor Godøy dersom han føler seg belastet som person gjennom innslagene i TV-Romsdal, uten at jeg fikk følelsen av at beklagelsene nådde fram. Ansvaret for belastningene må flere dele , etter vårt syn».
Klageren hevder at også TV-Romsdals tilsvar inneholder «mange feilaktige påstander», og går detaljert inn på disse. Han kan heller ikke akseptere at begrepet «undersøke saken» uten videre kan erstattes med «Godøy granskes». For øvrig kan ikke klageren huske at han kategorisk skulle ha sagt at han «ikke vil stille til intervju i TV-Romsdal heretter».
Han skriver videre:
«Mitt ‘problem’ i Forbrukerrådet har vært at jeg fulgte et råd fra tidligere direktør som den nåværende ledelse i Forbrukerrådet ikke kjente til (forsvunnet fra arkivet). Hadde TV-R gitt meg mulighet til å komme fram med disse opplysningene, ville det være god journalistikk å sette søkelyset på saken. Men når media til de grader opptrer ensidig og ukritisk, blir slike reportasjer et tillitsproblem for media».
Klageren fastholder at han burde ha kommet til orde allerede i første reportasje, og at han var «fysisk tilgjengelig». Likeledes fastholder klageren at han burde ha vært kontaktet for samtidig kommentar etter Gerd Huses uttalelser i innslaget 12. september.
Angående det siste påklagede innslaget, om «frifinnelsen» av klageren, mener han «TV-Romsdal burde la Forbrukerutvalget få presentert sitt budskap uten kommentarer og nye ukorrekte påstander. Når TV-R da gjentar gamle feilaktige påstander, må dette oppfattes som en avledningsmanøver for å slippe å innrømme offentlig egne feilvurderinger i denne saken «.
TV-Romsdal påpeker i sitt siste formelle tilsvar bl.a. at «undersøke saken», slik klageren bruker det, er et langt mildere uttrykk enn «undersøke saken gjennom intern kontroll», slik Forbrukerrådets direktør uttalte. TV-stasjonen begrunner dessuten ytterligere hvorfor man oppfattet klageren som umulig å få tak i for kommentar til den første påklagede reportasjen.
Klageren har – etter avsluttet tilsvarsrunde – sendt PFU enda et brev, der han bl.a. igjen tilbakeviser at han forut for reportasjen 05.09.97 skulle ha vært utilgjengelig.
TV-Romsdal har respondert også på klagerens tilleggsbrev, og fastholder at man ikke «farer med usannheter» angående oppfatningen av klagerens tilgjengelighet i første omgang. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en serie nyhetsreportasjer i TV-Romsdal høsten 1997, der søkelys ble satt på ulike roller kontorsjefen ved Forbrukerkontoret i Møre og Romsdal hadde eller hadde hatt. Den navngitte kontorsjefen påklager at han ikke fra første stund fikk komme til orde med sin versjon av saken og at det underveis ikke ble gjort korreksjoner, til tross for flere forsøk fra hans side. Klageren viser spesielt til en feilaktig gjengitt uttalelse fra Forbrukerrådets direktør om at han skulle «granskes». Dessuten mener klageren at den avsluttende reportasjen, basert på en pressemelding der det lokale Forbrukerstyret «frikjente» ham, inneholdt nye, ukorrekte påstander.
TV-Romsdal finner klagerens ankepunkter dels misvisende, dels overdrevne og dels totalt uakseptable. Redaksjonen viser til at klageren tre dager etter første reportasje fikk anledning til å presentere sin sak i et lengre magasinintervju. Ifølge TV-Romsdal skal klageren senere ha bedyret at han heretter ikke ville stille til intervju. For øvrig mener TV-stasjonen å ha påvist forhold som klageren selv har innrømmet var uheldige. Redaksjonen beklager det dersom reportasjene har vært en personlig belastning for klageren, og erkjenner den upresise bruken av ordet «granskes».
Pressens Faglige Utvalg mener TV-Romsdal var i sin fulle rett til å sette søkelys på klagerens mulige rolleblanding. Offentlige personer i framtredende ansvarposisjoner må tåle å bli utsatt for kritisk granskning fra pressens side, slik pressens oppgave er. I det påklagede tilfellet finner utvalget dessuten at de påklagede reportasjene bygger på vel dokumentert materiale, og konstaterer at klageren etter det første innslaget fikk rikelig anledning til å forklare og forsvare seg. Langt på vei må klageren selv bære ansvar for at de avdekkede forholdene måtte framstå som rot.
På disse punkter har TV-Romsdal ikke brutt god presseskikk.
Utvalget vil likevel påpeke at klageren skulle ha fått anledning til samtidig å kommentere opplysningene i det første reportasjeinnslaget, idet disse måtte oppleves som sterke anklager. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».
På dette punkt har TV-Romsdal brutt god presseskikk.
Oslo , 20. januar 1998
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen FOR OFFENTLIGGJØRING I NYHETSSENDING:
» Pressens Faglige Utvalg har behandlet en klage på TV-Romsdal fra kontorsjef Lauritz Godøy ved Forbrukerkontoret i Møre og Romsdal etter omtale av ham i en rekke reportasjeinnslag høsten 1997. PFU mener TV-Romsdal var i sin fulle rett til å sette søkelys på klagerens mulige rolleblanding, og påpeker at offentlige personer i ansvars-posisjoner må tåle å bli utsatt for kritisk granskning fra pressens side. Dessuten finner PFU at reportasjene bygde på vel dokumentert materiale, og konstaterer at klageren fikk anledning til å forklare og forsvare seg i et lengre intervju etter den første reportasjen. Men på ett punkt mener Pressens Faglige Utvalg at TV-Romsdal brøt god presseskikk: Klageren skulle ha fått anledning til samtidig å kommentere opplysningene i det første reportasjeinnslaget».