Ove Bengt Berg mot Drammens Tidende

PFU-sak 97-109


SAMMENDRAG:
Drammens Tidende – Buskeruds Blad publiserte torsdag 28. august 1997 – på sin lederside – et leserinnlegg «Av Ove Bengt Berg, fagforeningsleder i NTL/LO», med den fire-spaltede tittelen » Kast Ap-regjeringen «. Som illustrasjon brukte avisen et én-spaltet arkivbilde (portrett) av innsenderen, og for egen regning hadde redaksjonen laget følgende bildetekst:
» Ove Bengt Berg, kommunistisk fagforeningsformann, ser liten forskjell på Ap og Frp. » KLAGEN:
Klageren, Ove Bengt Berg, skriver i sitt klagebrev:
«Jeg mener selvfølgelig ikke at mine innlegg eller min presentasjon skal stå uimotsagt verken av andre lesere eller redaksjonen. Men jeg krever at mitt innlegg – som alle andres innlegg – skal få stå uten innblandende kommentarer av redaktøren om min person og mine meninger før, inne i eller etter innlegget . Jeg mener det finnes en rekke presseetiske regler som kan tas til inntekt for mitt syn».
Klageren refererer her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, til punkt 4.2, om å gjøre klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer, samt til punkt 4.15, om at tilsvar ikke skal utstyres med redaksjonell, polemisk replikk. Likeledes viser klageren til «Redaktørplakaten», der det bl.a. heter at «redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for leseren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er avisas egne meninger og vurderinger».
For øvrig framgår det at klagen til PFU skjer som følge av det «prinsipielle syn» DT-BBs sjefredaktør gir uttrykk for i et svarbrev til klageren (08.09.97), etter at han overfor avisen hadde framført sin misnøye både med den påklagede bildeteksten og behandlingen av tidligere innlegg. I sjefredaktørens svarbrev, som er vedlagt klagen, heter det at det er » en normal rutine å presentere innsendernes bakgrunn når dette er naturlig, som en service overfor leserne når de skal vurdere leserbrevenes innhold «.
Klageren kan ikke se at avisen har vært konsekvent på dette punkt, siden to andre fagforeningsledere samme dag hadde fått sine innlegg på trykk – uten at de hadde fått sin «bakgrunn» på publisert.
Når det gjelder den påklagede formuleringen, hevder klageren at det var DT-BBs politiske redaktør som » forlangte å få med i en bildetekst at jeg var ‘kommunist’ «. Klageren mener dette fra redaktørens side «åpenbart» ikke var ment som «saklig opplysning»,.. «men som en opplysning som skal bidra til å svekke min troverdighet og mine standpunkter overfor leserne. Det må redaktøren ha full rett til, men ikke i mitt innlegg «.
Klageren viser også til at sjefredaktøren, i sitt svarbrev, anfører at det aktuelle innlegget «ikke målbar LOs offisielle syn». «Det har jeg da heller ikke gjort noe som helst krav på». (…) » Et av pressens mest grunnleggende kritiske oppgaver er jo nettopp å få fram ulike syn innad i organisasjoner, trass i formelle flertallsvedtak «.
Samtidig tilbakeviser klageren en påstand i DT-BB-redaktørens brev, om at han (klageren) skal ha vært redaktør av Arbeidernes Kommunistiske Partis ideologiske tidsskrift. » Jeg er ikke en gang medlem av partiet «.
Vedlagt klagen er også kopier av reportasjer avisen i annen sammenheng har brakt om klageren. » Da valgte DT-BB ikke å presentere meg som ‘kommunist’… Hvor er logikken? «. TILSVARSRUNDEN:
Avisens sjefredaktør viser i sitt tilsvar til det brev han 08.09.97 sendte klageren, «der vårt syn på saken framgår klart». I brevet til klageren fastslo sjefredaktøren at » Din klage avvises blankt «, og han skrev dessuten om «kommunist»-opplysningen:
» Dette er et ledd i våre bestrebelser på å informere leserne så godt det er mulig, og ikke legge opp til gjettekonkurranse i de tusen hjem. Selv om du til tider har vært en lokal kjendis, er det bare et fåtall av DT-BBs lesere som har oversikt over din bakgrunn «.
I brevet het det for øvrig: «Vi mislikte i og for seg ikke innlegget, men vi misliker alltid at leserbrevskribenter forsøker å seile under falsk flagg. Så får du heller se det som ‘smålig’ at vi setter ditt og andres innlegg inn i den rette referanseramme».
DT-BB har vedlagt tilsvaret «et knippe utklipp» som skal illustrere avisens praksis når det gjelder «å gi svar på lesernes mulige spørsmål om ‘hvem er hun/han egentlig?'» i forbindelse med leserbrev. » Vi kan ikke se at vi gjør det på en måte som bryter med noen av Vær Varsom-plakatens påbud «. (…) » Vi passer oss vel for å benytte polemisk replikk i forbindelse med tilsvar til avisen «.
Dessuten skriver sjefredaktøren i avisens tilsvar: «Selv om Berg ifølge egen opplysning ‘ikke en gang er medlem’ av Arbeidernes Kommunistiske Parti, har han i en årrekke markert seg som kommunist. Som det fremgår av hans egen dokumentasjon var han leder for AKPs avdeling i Drammen 1994. Senere har han bl.a. vært redaktør av Rød Valgallianses blad ‘Opprør’ «.
Klageren mener klippene DT-BB har vedlagt sitt tilsvar, viser at avisen «ikke er i stand til å følge sitt presseetiske program» og at sjefredaktøren «avslører at hans opplysningsprogram rammer ulikt». Dessuten finner klageren det «svært vanskelig for andre å vite om disse utklippene er representative eller ikke».
For øvrig har klageren merket seg at DT-BBs redaktør «nå helt riktig [kan] konstatere at jeg har vært redaktør for en medlemsavis i et annet parti». Klageren finner det dermed «klart» at bruken av betegnelsen «kommunist» ikke var «en saklig opplysning og informasjon», men «et forsøk på å diskreditere meg og mine meninger».
Og klageren tilføyer:
» Jeg vil fastholde at det bør regnes som i strid med god presseskikk å komme med motpresentasjoner og utdrag som kan svekke hovedbudskapet i innlegget direkte i tilknytning til innlegget «. (…) » Enhver avis har nok av muligheter til andre steder i sin avis enn i tilknytning til innlegget både til å tilbakevise skribentenes egenpresentasjoner og deres meninger «.
Avisen avviser i sine siste kommentarer at den skulle ha til hensikt å drive «uthenging» av leserbrevskribenter. DT-BB anfører dessuten at dens praksis med «etterskrifter» ikke er unik, og viser til vedlagt kopi av debattside fra Dagsavisen Arbeiderbladet. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en bildetekst Drammens Tidende-Buskeruds Blad utstyrte klagerens leserinnlegg med under stortingsvalgkampen høsten 1997. Klageren hadde selv undertegnet innlegget som fagforeningsleder, mens avisen i teksten til et ledsagende portrettbilde betegnet ham som «kommunistisk». Etter klagerens mening må det være god presseskikk å la et innlegg bli publisert uten innblandende kommentarer fra redaksjonen.
Avisen ser den påklagede bildeteksten som et ledd i redaksjonens bestrebelser på å informere leserne om hvem innsenderne er, for ikke å legge opp til gjettekonkurranser i de tusen hjem. Ut fra dette avvises klagen blankt, og det vises til en generell praksis på egne debattsider og eksempler fra andre aviser.
Pressens Faglige Utvalg vil generelt advare redaksjoner mot å utstyre leserinnlegg med selvvalgte karakteristikker av innsendere, hvis slike beskrivelser går ut over rammen for hva som kan kalles saklig og nøktern informasjon om vedkommendes bakgrunn.
I det påklagede tilfellet kan utvalget, på prinsipielt grunnlag, ha forståelse for klagerens reaksjon. Likevel finner utvalget at avisen, ut fra dens kjennskap til klagerens politiske ståsted og engasjement, ikke brøt pressetiske normer ved å formulere den påklagede bildeteksten slik det ble gjort. For øvrig kan ikke utvalget se at klageren har avvist å ha en «kommunistisk» tilhørighet.
Etter en samlet vurdering har Drammens Tidende-Buskeruds Blad ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 18. november 1997
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen