Tromsø Eiendomsmegling AS, v. Rolf H. Pedersen mot Nordlys

PFU-sak 97-104


SAMMENDRAG:
Avisen Nordlys hadde mandag 11. august 1997 et hovedoppslag på førstesiden med tittelen «Saksøkt for 3,5 millioner» og undertittelen «- etter salg av finske ferdighus». Av henvisningsteksten fremgikk det at en navngitt ferdighusforhandler i Tromsø var gått konkurs og at huskjøpere, leverandører, entrepenører og håndverkere satt igjen med store tap. Og mens «stevningene fra kunder og kreditorer hagler», hadde forhandleren gått over til salg av tømmerhytter «i luksusklassen». Henvisningen var illustrert med et bilde av den nevnte forhandlerens eget hus.
Oppslaget inne i avisen dekket to hele sider og hadde tittelen «Saksøkt for millioner etter boligbygging i rekordtempo». Av brødteksten fremgår det at forhandleren, i løpet av fire år, skal ha solgt tilsammen 30 ferdighus i Tromsø. Tidlig i brødteksten heter det dessuten:
«Pengene har strømmet inn på kontoen til Rolf Pedersen i Tromsø eiendoms- megling, som sto for salget av husene. I tilsvarende tempo har pengene også gått ut av kontoen, og nå sitter leverandører og snekkere igjen med milliontap. Huskjøperne opplevde at husene ikke ble ferdigstilt, og pengene de hadde deponert er gått tapt.»
Artikkelen bygger i hovedsak på intervjuer med leverandører, entrepenører og håndverkere, og dreier seg i hovedsak om deres forhold til den omtalte forhandlerens prosjekter og arbeidsmetoder. I fem avsnitt omtales imidlertid også Tromsø Eiendomsmegling og Rolf Pedersen.
» To av (…) huskjøperne har nå tatt ut stevning mot Trond Jørgensen (forhandleren
– sekr. anm.) og megler Rolf Pedersen med krav om tilbakebetaling av 700.000 kroner. I april tok Nord-Troms herredsrett arrest i kontoen hos Tromsø Eiendomsmegling.»
(…)
«Ferdighusprodusenten Teri-Hus AB i Finland har også et erstatningskrav mot Jørgensen og megler Pedersen på 800.000 finske mark (1,2 millioner kroner.)»
(…)
«- Han (Jørgensen – sekr. anm.) skulle ha tomten, koste hva det koste ville. Han ba melger Pedersen kjøpe tomten for ham. Ofte sa han; ‘by høyere enn de andre, for den tomten skal vi ha’.»
(…)
«Lagstrøm (adm. dir. i det finske produsentselskapet – sekr. anm.) forteller at Rolf Pedersen ved Tromsø Eiendomsmegling garanterte for Jørgensens kreditt. Da vi møtte Jørgensen første gang i Tromsø høsten 1993, var Pedersen der og Ernst Myrbakk som fungerte som Jørgensens personlige rådgiver.»
(…)
«I april tok Teri-Hus AB ut stevning mot Trond Jørgensen og Rolf Pedersen for pengene de skylder, rundt 1,2 millioner kroner.»
Artikkelen er blant annet illustrert med et bilde av Tromsø Eiendomsmeglings lokaler, med firmanavnet lett synlig og med følgende bildetekst:
«Rolf Pedersen i Tromsø Eiendomsmegling sto for salget av Teri-husene. Sammen med Trond Jørgensen er megleren nå saksøkt for millionbeløp av både huskjøpere og den finske leverandøren.»
Dagen etter, tirsdag 12. august, følger avisen opp saken, blant annet ved å sette søkelyset på Tromsø kommunes behandling av den omtalte forhandlerens byggesøknader. Dessuten er det i tillegg et intervju med Rolf Pedersen i Tromsø Eiendomsmegling AS, under tittelen «- Jørgensen har ansvaret». Her imøtegår Pedersen påstandene fra oppslaget dagen før vedrørende hans egen og Tromsø Eiendomsmeglings rolle.
Pedersen sier i intervjuet at han kun har drevet «vanlig melgervirksomhet» for den omtalte forhandleren, og «slett ikke stilt noen personlig garanti» eller vært delaktig i finansieringen av prosjektene. Han mener det er feil adresse når det rettes krav mot Tromsø Eiendomsmegling, og avviser at det skal være tatt ut stevning mot firmaet. «- Det er tatt arrest i et beløp på vår konto inntil retten avgjør hvem som kan disponere det, men det betyr absolutt ikke det samme som at det er sperret noen konto hos oss», sier Pedersen. Han understreker at Tromsø Eiendomsmegling har tatt meglerprovisjoner på oppdrag for Jørgensen, men at firmaet ikke er insolvent. KLAGEN:
Klager er Tromsø Eiendomsmegling AS, ved Rolf Pedersen. Han anfører at «Dersom journalisten hadde tatt kontakt med oss, hadde han ikke hatt noe å skrive om oss i det hele tatt.» I klagen heter det at «nåværende» Tromsø Eiendomsmegling AS kjøpte navnet og meglervirksomheten «medio 1996» , med oppstart ved årsskiftet 1996/97. «Firmaet har derfor ikke solgt et eneste hus for Teri-Nord v/Trond Jørgensen. Undertegnede var også ansatt som daglig leder i tidligere Tromsø Eiendomsmegling AS…som idag etter salget av navnet heter Rotro Invest AS.»
Klageren anfører at det i «tidligere Tromsø Eiendomsmegling» var en egen saksbehandler som håndterte oppdragene for Teri-Nord og Trond Jørgensen. På denne bakgrunn avviser
klageren at det skal ha gått noen penger inn på hans konto, at det er tatt ut søksmål eller stilt personlige garantier, at han skal ha kjøpt tomter for Jørgensen, eller deltatt i det omtalte møtet. Klageren skriver at det heller ikke er tatt ut noen stevning mot firmaet, hverken
nåværende eller tidligere Tromsø Eiendomsmegling AS (nå Rotro Invest AS), og at det heller ikke er sperret noen konti.
Klageren hevder at artikkelen har ført til store skadevirkninger for hans firma og at han muligens må legge ned virksomheten. «Ingen husselger går vel til et en megler hvor kontoen er sperret, og som har slike søksmål mot seg», heter det i klagen.
Vedlagt klagen følger et brev fra Kredittilsynet til Tromsø Eiendomsmegling, et brev som blant annet refererer til nyhetsoppslaget i Nordlys. Vedlagt følger også kopi av firmaattest for Tromsø Eiendomsmegling AS og Rotro Invest AS. TILSVARSRUNDEN:
Nordlys skriver i sitt tilsvar at avisen forsøkte å få Tromsø Eiendomsmegling og Rolf Pedersen i tale, «men fikk beskjed om at Pedersen var opptatt resten av dagen». Avisen anfører imidlertid at den kontaktet Pedersen samme dag som artikkelen sto på trykk. Når det bare var Jørgensens navn som ble nevnt på trykk i forhold til forsøk på innhenting av kommentarer, så skyldtes det at det i hovedsak var ham og Teri Nord artikkelen dreide seg om.
Når det gjelder de konkrete påstander som fremmes i artikkelen, og som klageren har imøtegått, mener avisen å ha dekning for disse, og at man har drevet tilstrekkelig opplysningskontroll og kildekritikk. I tilsvaret henviser avisen til at én navngitt advokat har tatt ut søksmål «på vegne av huskjøpere» og at disse sakene er berammet for retten. Avisen anfører at det finske selskapet, etter nærmere undersøkelser, » skal ta ut søksmål» . Når det gjelder arrest i kontoen hos Tromsø Eiendomsmegling, viser avisen til vedlagt kopi av panteattest fra Løsøreregisteret i Brønnøysund, hvor det fremgår at arrest er tatt.
Påstandene om tomtekjøp referere seg til en navngitt snekker i Jørgensens firma, og påstanden om garantier for Jørgensens kassakreditt mener avisen dokumenteres gjennom vedlagt kopi av transporterklæring til det finske produsentfirmaet.
I forhold til spørsmålet om kjøp og salg av firmanavn og meglervirksomhet, skriver avisen at dette er «uinteressant så lenge Rolf Pedersen er/har vært daglig leder og styreformann i begge selskaper og har utført samme funksjon. Det er heller ingen forskjell i hva selskapene har holdt på med. Overfor kundene har firmaet operert med samme firmaskilt som avbildet i artikkelen 11. august.»
Klageren mener det må være en «usannhet» når avisen påstår at den fikk beskjed om at han var opptatt hele dagen, «da vi lever av å være tilgjengelig». Klageren mener han kun var opptatt to timer den angjeldende dagen og anfører dessuten at «Ingen ved vårt kontor har forøvrig registrert at Nordlys har ringt» Som fast rutine hos oss, tar vi mot beskjed, slik at den som er opptatt kan ringe tilbake. Forøvrig var undertegnede tilgjengelig hele lørdag.» Klageren mener også det er «direkte usant» at Nordlys tok kontakt på mandag, og at det tvertimot var han som tok kontakt med avisen. «Svaret jeg fikk var at han (journalisten – sekr. anm.) hadde så gode kilder at han ikke hadde følt noe behov for å kontakte oss».
Når det gjelder de omtalte påstandene, skriver klager at hans firma er trukket inn i et søksmål som gjelder én huskjøper, og at poenget i den saken er disponeringen av et beløp på 300 000 kroner. Klageren stiller seg uforstående til at avisen på dette grunnlaget kan
konkludere med at firmaet er «saksøkt for millionbeløp». I forhold til arresten skriver klageren at dette kun gjelder en klientkonto og at beløpet tilhører Trond Jørgensen. Vedlagt klagen følger kopi av kjennelsen fra Nord-Troms herredsrett, hvor det fremgår at Tromsø Eiendomsmegling ikke er part i saken. Klageren har dessuten klare synspunkter på verdien av den omtalte snekkeren som kilde.
Klageren mener avisen har feiltolket den nevnte transporterklæringen fullstendig, og at det ikke er snakk om noen «garanti», men kun en «notifisering» som bekrefter at Trond Jørgensen har stående et beløp på klientkonto hos Tromsø Eiendomsmegling.
Avisen skriver i sin siste kommentar at den kopi av rettens slutning som klageren viser til ikke er datert og at det på bakgrunn av det tilgjengelige materialet er vanskelig å si hvorvidt rettens slutning forelå før eller etter at reportasjen sto på trykk. Utover det har ikke avisen ytterligere kommentarer. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder avisen Nordlys’ omtale av forholdene rundt salg av en rekke importerte ferdighus i Tromsø-distriktet. Klageren, en navngitt eiendomsmegler, var megler for den forhandleren som solgte husene. Klageren mener han urettmessig er trukket inn i forhold som gjelder forhandleren av husene, og at Nordlys’ omtale inneholder en rekke faktiske feil som han ikke fikk anledning til å imøtegå før den påklagede artikkelen sto på trykk. Dette til tross for at han var tilgjengelig i dagene forut for omtalen. Klageren hevder at uriktige opplysninger om sperrede konti og millionsøksmål har ført til store skadevirkninger for ham og hans firma.
Nordlys anfører at avisen forsøkte å kontakte klageren, men at man fikk beskjed om at han var opptatt resten av dagen. Avisen anfører dessuten at artikkelen primært ikke omhandler klageren, og at han dessuten fikk komme til orde i en fyldig artikkel i neste dags avis. Forøvrig tilbakeviser avisen påstandene om faktiske feil i artikkelen og anfører at den bygger på et grundig kildearbeid og til dels skriftlig dokumentasjon.
Pressens Faglige Utvalg mener Nordlys var i sin fulle rett til å sette søkelys på omstendighetene rundt salget av importerte ferdighus i Tromsø-distriktet, og at det også var relevant å undersøke og omtale klagerens rolle i saken.
Utvalget vil imidlertid minne om kravene til kildekritikk og samtidig imøtegåelse når det fremsettes såvidt sterke og belastende påstander som i det påklagede tilfellet. Uten at utvalget kan ta stilling til rett og galt i avisens omtale, illustrerer tilsvarsrunden at det uansett var muligheter for å misforstå den dokumentasjon avisen la til grunn for sine karakteristikker.
På denne bakgrunn, og sett i lys av de åpenbare skadevirkninger omtalen kunne få for klageren og hans firma, mener utvalget avisen hadde en klar forpliktelse til å innhente klagerens samtidige kommentar. Utvalget konstaterer at avisen mener å ha gjort et forsøk på dette, tre dager før artikkelen sto på trykk. Sett i lys av sakens omfang og alvor, mener utvalget imidlertid at avisen burde gjort adskillig større anstrengelser for å innhente klagerens samtidige imøtegåelse.
Nordlys har brutt god presseskikk.
Oslo, 18. november 1997
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen