Res. kap. Jens T. Johnsen mot TV 2

PFU-sak 97-102


SAMMENDRAG:
TV 2-nyhetene brakte søndag 14. september 1997 et reportasje-innslag om narkotika-smugling fra Danmark til Norge. Innslaget ble introdusert med plakaten » Heroin til bygde-Norge «, og programlederen innledet slik:
» Stadig flere bakmenn i herointrafikken flytter fra storbyene til bygde-Norge. I år har politiet avslørt mange store heroinsaker der mottakerne bor i små lokalsamfunn «.
I tilknytning til bilder fra fergehavnen i Larvik opplyste reporteren at «Ei av de største heroinsakene i Norge starta med funn av 15 kg. heroin i ein bil som kom til Larvik med Danmarksferga sist tirsdag. Det kroatiske paret som kjørte bilen valgte å samarbeide med politiet».
Og videre i reportasjen:
» Med et ti-talls spanere fra Oslo Politikammer på hjul gikk ferda til Tjørvåg i Herøy kommune på Sunnmøre. Her vart to av dei angivelige mottakerne av stoffet pågripne av politiet «.
Etter bilder fra en bils ombordkjøring på ferge, zoomet kamera inn nærbilde på et bolighus. Via oversiktsbilder fra et tettsted ble det fra et bilvindu fokusert på veiskilt med steds-navnet Tjørvåg.
Reporteren opplyste samtidig:
» I nabokommunen Hareid vart to andre arrestert. Alle fire er fra det tidligere Jugoslavia. Tre av dei hadde fast adresse her på Sunnmøre. Politikjelder bekrefter overfor TV 2 at det er en klar trend at narkobakmenn styrer herointrafikken frå bygde-Norge. Dei oppsøker bevisst plassar der politiet har små ressursar og held seg unna byer der politiet har eigne narkotika- og spaningsavdelinger «.
Her fulgte eksteriørbilder av Herøy lensmannskontor og opptak av «godtfolk» i prat utenfor et kjøpesenter, mens reporteren fortsatte:
» Herøy er ein typisk gøymeplass for utenlandske narkobosser. På en så liten plass skaffer dei seg fort oversikt over folka som bur her, også politiets tjenestemenn. Spaning er lettere å oppdage på en slik plass. Nettopp derfor vart truleg Herøy valgt som mellomlager for dei 15 kiloa med heroin, som i brukerdoser representerer ein verdi på minst 75 mill. kr. «.
Deretter vistes bl.a. bilder fra sentrum i Hareid kommune. KLAGEN:
Klageren – res. kap. Jens T. Johnson i Herøy, med samtykke fra direkte berørte i saken – skriver:
«I reportasjen vart omtala ein heim der narkopolitiet skulle ha gjort eit narkotikabeslag. Det vart vist bilete av heimen og frå bygda, og langing vart omtala til bilete av folk på sykkel som møttes utanfor Samvirkelaget på staden . Poenget var å vise det nye mønsteret som no skal ha teke form i landet der narkotikaen vert frakta direkte ut i distrikta for vidare omsetnad i staden for dei større sentra som er meir utsett for etterforsking.
Det eg reagerar på i reportasjen er den førehandsdøming som finn stad på denne måten. Sjåarane kunne neppe vere mykje i tvil om at vedkomande familie på ein eller annan måte hadde noke å gjere med rekordbeslaget av heroin på Color-Line-ferga i forrige veke, eller i kvart fall med omsetning av narkotika».
Klageren mener reportasjen «bryt med grunnleggande prinsipp for norsk rettsmedvit. Ein person er ikkje å rekne for skuldig før det er ført prov for dette i retten. Og sjølv då har han krav på vern og er slett ikkje fritt vilt for media og kvarmann . For alt det media og kvarmann til no veit, kan vedkomande ektepar vere like uskuldig som nokon annan. Uheldige omstende kan faktik føre mistanke over heilt uskuldige menneske, og det kan vere vanskeleg å verta reinvaska. Dess større grunn til å visa varsemd frå media si side».
Ifølge klageren dreier det seg i dette tilfellet om » flyktningar med betydelege problem av helsemessig og annan art «. «Dei har berre i minimal utstrekning høve til å føre noka form for forsvar utad, korkje mot bygdespekulasjonar eller i media. Men eit slikt forsvar kunne dei no verkelig ha trong for».
Og klageren spør:
» Kva tenkjer TV2 om dei mange borna og dei blikk og kommentarar desse naturleg nok vil få etter at huset deira, og dermed foreldra deira vart uthengd i alle heimar til alles fordøming? Var det ikkje galt nok for born flykta frå ein valdeleg politistat å oppleve ti politifolk like inn i stova og røva mor og far frå dei i dagevis utan nærare forklåring? Og kan hende er desse foreldra like uskuldige som naboane! «.
Til slutt anfører klageren at «det er godt å sjå at skulen stiller opp med forståing og mot i denne vanskelege tida og hevdar individet sine rettar like imot sjølvbestalta maktstrukturar». TILSVARSRUNDEN:
TV 2 oppfatter klagen som «særlig rettet mot den bildedekningen som ble benyttet i saken», og «spesielt avbildningen av det aktuelle huset hvor pågripelsen i Herøy foregikk. Såvidt vi forstår er synspunktet at avbildningen av bygningen og de opplysningene som ble gitt innebærer en uakseptabel belastning for husstandsmedlemmene «.
TV-stasjonen anfører imidlertid at «utgangspunktet for denne reportasjen, var å vise at det utenlandske miljøet som mer eller mindre styrer heroinomsetningen i de største norske byene, bevisst har valgt å plassere seg i ‘bygdenorge’, for lettere å kunne kontrollere omgivelsene sine, og gjøre politiets arbeid vanskeligere».
Tilsvaret legger vekt på at » den aktuelle saken er en av de største smuglersaker i Norge noen gang «. TV 2 viser til at «det beslag som ble gjort hadde en gateverdi på omkring 75 millioner kroner», og at «strafferammen er 21 år dersom man blir funnet skyldig i slike forhold».
Det redegjøres ellers detaljert for sakens bakgrunn, fra to kurerer ble stoppet av Tollvesenet i Larvik til pågripelsene i det aktuelle huset i Tjørvåg. Også etterfølgende pågripelser og beslag omtales. » Det opplyses nå fra politiet at 6 personer er siktet, 4 er varetektsfengslet, 2 er ikke varetektsfengslet «.
Og tilsvaret fortsetter:
» De bildene TV 2 viste inneholdt ikke noen personbilder. De viste alene bygden og det konkrete åsted for pågripelsen. Det ble heller ikke sagt noe om hvem som ble pågrepet . TV 2 har i hovedsak vist åstedet for den store politiaksjonen på Sunnmøre. Vi har i tillegg informert om at to personer ble pågrepet i huset. Beboerne ble ikke identifisert og det ble heller ikke sagt at det var beboerne som ble arrestert. Det er heller ikke gitt andre identifiserende opplysninger som alder og/eller kjønn. Opplysningene om de pågrepnes nasjonalitet er det sentrale punkt i reportasjen og kunne ikke utelates dersom man skulle dekke sakens mer generelle betydning slik TV 2 ønsket «.
TV 2 påpeker dessuten at det i reportasjens formuleringer ble tatt klare forbehold, som f. eks. » angivelige » mottagere av stoff. » Det er også vesentlig… å slå fast at lokalsamfunnet selvsagt uten TV 2s reportasje uansett var kjent med aksjonen og målet for den. Det var selvsagt også kjent hvem som var pågrepet «. Her vises det til at Aftenposten hadde brakt øyenvitneskildringer fra naboer forut for TV 2-innslaget.
For øvrig er TV-stasjonen «selvsagt ikke uenig i at alle som involveres i en kriminalsak kan ha nære pårørende eller slektninger som føler det ubehagelig eller belastende at saken omtales. Vi tar da også gjennomgående hensyn til dette i utformingen av alle innslag. Vi kan imidlertid ikke se at vi ved formen og innholdet i det påklagede innslag konkret har gått ut over god presseskikk».
TV 2 gjør selv oppmerksom på at det påklagede nyhetsinnslaget også ble sendt kl. 18.30 samme dag, «men da satt inn i sammenheng med en lignende sak fra Bergen».
Klageren kommenterer primært TV 2s framstilling av «hendingsforløpet i pågripinga av dei fire jugoslavane på Sunnmøre» og mener denne » sannsynliggjer at familien i Tjørvåg er skuldige i narkotikasmuglinga. Dei vert framstillte som sjølve målet for reisa frå Danmarksferga til Sunnmøre. Denne versjonen vert vidare halde fram som sjølvsagt i TV2s tilsvar…».
Ifølge klageren var hendelsesforløpet et annet, og han viser til kontakt med «Narkotika-avsnittet i Oslo Politi». Her skal klageren ha fått vite «at dei førebels ikkje har høve til å seie noke om desse tinga. Dei hevdar også med ettertrykk at dei opplysningane TV2 gjev til beste, ikkje kjem frå politiet. Politiet har førebels berre gjeve opp det førebels tal på sikta personar «.
Klageren skal imidlertid ha opplysninger om at de to pågrepne i det fotograferte huset i Tjørvåg, ikke tilhørte beboerne, men at «de pressa seg på under falskt formål». Likevel skriver han:
» For det eg veit, kan den uthengde familien i Tjørvåg vere like uskuldig som eg sjølv i denne saka. Men dei er langt tyngre råka enn eg ville vore, sidan eg har namn og posisjon og evne til å føre eit forsvar for meg og mine. Alt dette saknar desse menneska. Og dette kjennest grunnleggjande urettferdig «.
For klageren virker det for øvrig som om «TV2 vil gøyme seg bak det faktum at naboar så det som gjekk føre seg». «Ein del naboar såg at mystiske ting gjekk føre seg i flyktninge-bustaden, men ingen såg kva . Det som soleis for gjennom bygda som eit rykte vart med eitt gjenom TV2 stadfest som sanning: Desse flyktningane var narkotikasmuglarar, og det i høgaste klassa! Brått ‘visste’ folk ein heil del, også detaljar som TV2 i ettertid ikkje kan dokumentere «.
TV 2 finner det i sitt siste tilsvar vanskelig å kommentere «de synspunkter, opplysninger og den mening klageren har om selve hendelsesforløpet». «TV 2 kan ikke gjøre annet, slik saken står, enn å rapportere det våre kilder og øvrige undersøkelser har klarlagt, i lys av egne undersøkelser og i lys av de både etiske og rettslige retningslinjer som foreligger».
TV-stasjonen bekrefter imidlertid «at politiet, av etterforskningshensyn, har ‘lagt et lokk på saken'», og at man derfor har «vansker med å gå nærmere i detalj». TV 2 fastholder imidlertid: «Situasjonen er etter det opplyste fortsatt at to personer ble pågrepet på Herøy og to på Hareid i tillegg til de to kurerene. (…) Vi finner ikke grunn til at vi ikke skulle feste lit til de opplysninger som man har bygget på i reportasjen «. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et reportasjeinnslag i TV 2-nyhetene om narkotikasmugling fra Danmark til Norge, med forgrening til en navngitt bygd på Sunnmøre. Klageren, som er prest i bygden, mener TV 2 brøt god presseskikk ved å bringe nærbilde av et bolighus der politiet angivelig skulle ha pågrepet personer som sto i ledtog med smuglerne. Presten har fått beboernes samtykke til å påklage at TV 2 med bildene av huset har bidratt til å forhåndsdømme en flyktningefamilie med barn for noe den mener seg uskyldig innblandet i.
TV 2 oppfatter klagen dit hen at avbildningen av bygningen, og opplysningene som ble gitt, innebærer en uakseptabel belastning for husstandsmedlemmene. TV-stasjonen påpeker imidlertid at det dreier seg om en av de største smuglersaker i Norge noen gang, og at en rekke personer ble siktet og varetektsfengslet. Etter TV 2s vurdering kunne ikke de pågrepnes nasjonalitet utelates, men TV 2 kan ikke se at noen personer er identifisert. TV-stasjonen tilføyer at det heller ikke ble sagt at det var husets beboere som var arrestert.
Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 var i sin fulle rett til å omtale opprullingen av den omfattende smuglingen av narkotika via utkantkommuner, og også opplyse om de mistenktes opprinnelige nasjonalitet.
Utvalget viser imidlertid til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje. Vis særlig omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning, og i saker som gjelder unge lovovertredere. Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav».
I det påklagede tilfellet finner utvalget at TV 2 burde ha avstått fra å bringe bilder av huset der mistenkte personer ble pågrepet. Utvalget kan ikke se at denne bildebruken var nødvendig ut fra berettigede informasjonskrav, selv om det kan anføres at det i en liten bygd uansett ville bli raskt kjent hvem som var berørt av den aktuelle saken.
På dette punkt har TV 2 opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 18. november 1997
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen FOR OFFENTLIGGJØRING I NYHETSSENDING:
«I september i år brakte TV 2-nyhetene et reportasjeinnslag om narkotikasmugling fra Danmark til Norge, med forgrening til en navngitt bygd på Sunnmøre. I reportasjen ble det vist nærbilde av et bolighus der politiet angivelig skulle ha pågrepet personer som sto i ledtog med smuglerne. Bildebruken ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg, som konkluderer med at TV 2 på dette punkt har opptrådt kritikkverdig. PFU viser i sin uttalelse til punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten, som advarer mot identifisering i kriminal- og rettsreportasje. Utvalget kan ikke se at den påklagede bildebruken var nødvendig ut fra berettigede informasjonskrav».