Petter Samuelsen mot Lokalavisen Tønsberg

PFU-sak 97-090


SAMMENDRAG: Lokalavisen Tønsberg hadde onsdag 25. juni 1997 et førstesideoppslag med stikktittel «Drikk så mye du vil» og hovedtittel «Full fyllefest på Feelix». Oppslaget var illustrert med et bilde av Kristelig Folkepartis gruppeleder i Tønsberg bystyre, Jon Åsheim (KrF), og ledsaget av følgende tekst: «- Inndra Feelix’ bevilling! tordner gruppelder Jon Åsheim (KrF). På Tønsberg-dagen var det fri flyt av øl og rene fyllefesten på restaurantens uteservering på taket.» Innsideomtalen var delt i tre artikler. Hovedartikkelen hadde «banner» med teksten «Ubegrenset med øl for 150 kroner på Feelix» og tittel «Ølkrig og fyllefest». I ingressen het det: «På uteserveringen på taket av restauranten Feelix hadde gjester ølkrig på Tønsberg-dagen. For 150 kroner fikk man servert så mye øl man ville, og pils ble drukket, sprutet med og brukt til å bade i.» I brødteksten omtales arrangementet blant annet som «fylleslag», og det heter at arrangementet, som startet ved to-tiden om ettermiddagen, begynte å «flyte ut» ved åtte-tiden. Det heter videre at «Det gikk sport i å hive øl på hverandre blant ravende fulle ungdommer. Sanseløst berusede løp omkring som gale. Flere datt oppi en liten vanndam fylt med vann og øl og fortsatte alkoholkrigen der. Bare når fyllerøret utviklet seg til de reneste slåsskamper grep personalet inn.» Det heter også at «Servitører sto parat til å fylle opp glassene når alt ølet var sølt vekk. Og det var nok ikke få litre øl som gikk med til beruselse, tilgrising og bading.» I en underartikkel har avisen intervjuet Kristelig Folkepartis gruppeleder i Tønsberg bystyre, Jon Åsheim. Artikkelen har «banner» med teksten «Tordner mot ordføreren» og tittelen «- Trekk bevillingen!» I ingressen er Åsheim blant annet sitert på at «- Hvis det ikke forekom vold i dette fyllekalaset, så skyldtes det ren flaks.» KrF-politikeren uttaler seg deretter mer generelt om skjenkepolitikken i Tønsberg. Han avslutter med å henvise til at bystyret har oppfordret utestedene til å favorisere alkoholsvake og alkoholfrie drikker rent prismessig. «- Skrekkeksemplet på Tønsbergdagen tyder på at Petter Samuelsen ikke har fått med seg noen av våre oppfordringer», sier Åsheim. Artikkelen er illustrert med et bilde av Jon Åsheim. I nok en underartikkel er Tønsbergs ordfører Hans Kristian Hogsnes intervjuet, under tittelen «- Billig cola gir ikke mindre vold!» Ifølge avisen syntes ordføreren – med avisens ord – det var «trist å høre om det klissvåte drikkegildet på Feelix.» Ordføreren sier videre at «- Jeg reagerte da jeg fikk høre om det spesielle Feelix-tilbudet fra barna mine, men har ikke detaljopplysninger om hva som skjedde i løpet av kvelden. Det høres ut som om Feelix ikke har tatt det ansvaret som en skjenkebevilling innebærer alvorlig.» I ytterligere to underartikler er skjenkekontrolløren fra Næringsmiddeltilsynet, samt konstituert politimester, intervjuet. Avisen skriver blant annet at da skjenkontrolløren ankom, «skal alt ha vært ryddet etter fyllekalaset». Kontrolløren sier at han husker den omtalte kvelden, men at han ikke kan si noe og at rapporten ikke er offentlig ennå. Politi-mesteren hadde vakt den aktuelle kvelden, men hørte ikke noe om episoden på Feelix. Under tittelen «Innehaveren i Spania» fremgår det at avisen, ved henvendelse til Feelix, har fått opplyst at innehaveren er på ferie i Spania «og derfor ikke tilgjengelig for kommentar». Det heter dessuten at «Vedkommende som tok telefonen ønsket ikke å oppgi navnet sitt og fortalte at ingen andre kan uttale seg om arrangementet på Feelix.» Onsdag 9. juli fulgte avisen opp saken, i en artikkel med banner «Forsvarer Feelix’ fyllefest:», og med hovedtittelen «- Funksjonshemmede – IKKE FULLE». Ingressen lød: «I et oppsiktsvekkende brev til Tønsberg kommune avfeier restauranten Feelix’ innehaver, Petter Samuelsen, alle påstander om fyllefest. Ingen har vært fulle, hevder han og mener at de ‘ustøe’ personene skjenkekontrollørene observerte må ha vært funksjonshemmede.» I brødteksten, hvor det forøvrig i stor grad siteres fra det omtalte brevet, heter det ellers at «Til tross for at han selv var bortreist og ikke var i restauranten da fyllefesten utspant seg på taket av Feelix, hevder han at avisen ikke var tilstede.» Blant sitatene fra brevet til kommunen, gjengir avisen også følgende avsnitt: «Vi er det eneste diskoteket med heis, og vi har alltid gjester som har forskjellige former for funksjonshemming både fysisk og psykisk. Det kan meget gjerne ha vært en av disse kontrolløren hadde observert.» I en underartikkel med tittelen «- Ingen kommentar» har avisen «etter mange forsøk… endelig fått kontakt med innehaver av Feelix, Petter Samuelsen», som kort sier at han ikke ønsker «å uttale meg til en avis som farer med så mange usannheter». Onsdag 30. juli har avisen nok en oppfølgende artikkel, denne gang i form av et intervju med Bjørn Segerstrøm i Epilepsiforeningen i Vestfold. Under banneret «- Gir en svak gruppe skylden for egne synder» og hovedtittelen «- Krampaktig forsøk», uttaler Segerstrøm i ingressen at «- Petter Samuelsen henger ut funksjonshemmede i et krampe-aktig forsøk på å redde skjenkebevillingen sin». Av artikkelen fremgår det ellers at Segerstrøm, som er engasjert i Veiledningstjenesten for funksjonshemmede, har sendt et brev til Fylkesrådet for funksjonshemmede i Vestfold, og sier at «denne saken må gripes fatt i.» Avslutningsvis uttaler Segerstrøm at «- Jeg skjønner at Samuelsen gjør alt for å redde skjenkebevillingen sin, men å gi en svak gruppe skylden, går ikke an.» I en «faktaramme» med tittelen «Dette er saken» heter det om det omtalte arrangementet at «Det ble tilbudt ubegrensede mengder alkohol i syv timer for 150 kroner. Øl ble brukt til å sprute med og bade i.» Artikkelen er illustrert med et bilde av Bjørn Segerstrøm og en faksimile av artikkelen fra 25. juni. I bildeteksten heter det: «- Petter Samuelsen henger ut en svak gruppe for å dekke over egne feil, hevder en rystet Bjørn Segerstrøm.» KLAGEN: Klager er Petter Samuelsen, innehaver av utestedet Feelix. Han mener de påklagede artiklene inneholder en rekke feil og at Lokalavisen Tønsberg «bevisst [har] provosert opp en svak minoritetsgruppe mot vår bedrift i den hensikt å skade bedriften.» Klageren anfører at man hadde full kontroll over det omtalte arrangementet, som forøvrig har vært avholdt også tidligere år, og at avisens omtale av 25. juni kun er basert på rykter. Vedlagt klagen følger kopi av skjenkekontrollørens rapport, samt av klagerens brev til Tønsberg kommune. (Skjenkekontrolløren har påpekt fire kritikkverdige forhold, hvorav tre mer eller mindre tilbakevises i klagerens brev.) Klageren mener at «Det mest kritiske ved hele artikkelen er at de henter kommentarer fra en politiker som har et meget kritisk syn på all alkohol…Denne politikeren baserer så sitt standpunkt kun på opplysninger fra Lokalavisens journalist.» Når det gjelder artikkelen av 9. juli, mener klageren denne er «meget kritikkverdig» og at avisen «setter opp en svak gruppe med stor sympati, som om jeg henger ut funksjons-hemmede i den hensikt å vri meg ut av et problem, for ytterligere å sette opp politikere og opinion.» Klageren mener artikkelen må leses slik at han i sitt brev har hevdet at de personene skjenkeontrollørene så, må ha vært funksjonshemmede. Han anfører også at han ikke har villet uttale seg til avisen, fordi den «aldri har skrevet slik jeg forteller under intervju.» Klageren mener den siste artikkelen viser «konsekvensen av Lokalavisens ukritiske journalistikk.» TILSVARSRUNDEN: Lokalavisen Tønsberg skriver i sitt tilsvar at de påklagede artiklene «var gjenstand for en grundig journalistisk vurdering» og at de bygger på «kontakt med flere kilder og observasjoner på stedet av vår journalist og en annen medarbeider i vår avis. De to fulgte fyllefesten på nært hold i to timer før kommunens skjenkekontrollør innfant seg. Flere kilder er brukt som bakgrunnsinformasjon og ikke gjengitt i avisens reportasjer.» Avisen anfører også at klageren har «tross gjentatte forsøk fra vår avis ikke vært tilgjengelig for kommentar. Vi kan ikke se at det i noen av reportasjene er anført noe som ikke er i overenstemmelse med virkeligheten.» Vedlagt tilsvaret følger kopi av brev fra Rusmiddeldirektoratet til Tønsberg kommune, hvor det fremgår at direktoratet mener Feelix’ tilbud om fri øldrikking til 150 kroner må anses som ulovlig. Vedlagt følger også kopi av saksdokumentene til hovedutvalg for helsevern og sosial i Tønsberg, hvor det fremgår at rådmannen gikk inn for å inndra Feelix’ skjenke-bevilling i tre dager. Klageren skriver i sitt tilsvar at han støtter seg til egne ansatte, samt skjenkekontrollørens rapport, når det gjelder hva som skjedde på restauranttaket under den omtalte festen. Klageren viser til at kontrollørens rapport omtaler kun to personer som «åpenbart berusede». Klageren mener skjenkontrollørens rapport og kommunens saksutredning gir et annet bilde enn avisens artikkel. Klageren mener Rusmiddeldirektoratet «avkrefter at det er foretatt lovbrudd», men at man ikke har mottatt brevet fra direktoratet. Han anfører også at saken skal opp til ny behandling i de kommunale organer, fordi vedtakene er fattet på feil grunnlag. Når det gjelder avisens muligheter til å få hans samtidige eller etterfølgende kommentar, viser klageren til at han alltid har sin GSM mobiltelefon med seg på ferie, og anfører at avisen «ikke kan ha gjort store forsøk på å be om kommentarer.» Klageren mener at avisen, «gjennom sin ensidige negative fokusering» har påvirket såvel kommunale saksbehandlere som politikerne, og at han dessuten har vært utsatt for person- forfølgelse. Som dokumentasjon på det siste viser klageren til at den politiske behandlingen av hans skjenkebevilling ble gitt bred omtale i Lokalavisen Tønsberg, mens en annen inndragningssak, som skulle være langt mer alvorlig, ikke ble omtalt. Vedlagt tilsvaret følger kopi av avisens omtale av inndragningssaken, med tittelen «Alkoholfri helg for Samuelsen». Klageren «ser ikke sammenhengen» og mener avisen «ikke [kan] skrive at jeg har alkoholfri helg.» Avisen har i en kort siste kommentar gjort det klart at den ikke «finner det […] hensikts-messig å fortsette den polemiske linjen Samuelsen legger opp til». PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Klagen gjelder Lokalavisen Tønsbergs omtale av et arrangement ved et serveringssted i Tønsberg. Klageren, som er innehaver av utestedet, mener avisen feilaktig har fremstilt arrangmentet som en «fyllefest», mens den kommunale skjenkekontrollørens rapport bare omtalte to personer som «åpenbart berusede». Klageren mener artikkelen er basert på rykter og at avisen, ved samtidig å intervjue en lokal politiker med et meget restriktivt syn på alkohol, kun forsøkte å skade hans virksomhet. Klageren mener også at avisen på feilaktig måte har omtalt en av hans formuleringer i et brev til kommunen, og at dette fremstilte hans kommentarer som for bastante. Lokalavisen Tønsberg anfører at de påklagede artiklene var gjenstand for en grundig redaksjonell vurdering og at de bygger på kontakt med flere kilder, samt observasjoner på serveringsstedet gjort av avisens egne medarbeidere. Avisen understreker at den gjorde flere forsøk på å få kommentarer fra klageren, men at dette ikke lyktes. Samtidig mener avisen at det i de påklagede artiklene ikke er fremkommet feilaktige opplysninger. Pressens Faglige Utvalg mener Lokalavisen Tønsberg var i sin fulle rett til å sette søkelyset på forhold knyttet til driften av klagerens serveringssted. Selv om det er en svakhet ved den første av de påklagede artiklene at ingen av avisens kilder står åpent frem, finner ikke utvalget grunnlag for å si at det ikke var dekning for avisens karakteristikker av det omtalte arrangementet. Avisen har også sannsynliggjort at den gjorde forsøk på å innhente samtidig kommentar fra klageren, men uten å lykkes. Sett i lys av det politiske og forvaltningsmessige etterspill arrangementet fikk, mener utvalget at avisens oppfølgende artikler var akseptable og relevante. Lokalavisen Tønsberg har ikke brutt god presseskikk. Fredrikstad, 21. oktober 1997 Sven Egil Omdal, Ingrid Andersgaard, Johan O. Jensen, Thor Woje, Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen